By Higgs

Τρεις συνεντεύξεις δεκάδες πληροφορίες

Το HIGGS κλείνει ένα χρόνο ζωής και το ίδιο και το Newsletter του. Στα πλαίσια της γενικότερης ανασκόπησης και του απολογισμού που κάνουμε με την ευκαιρία αυτή, συγκεντρώσαμε τις πιο βασικές πληροφορίες και τα πιο χρήσιμα συμπεράσματα που έχουν προκύψει από τις απαντήσεις των τριών συνεντεύξεων των τριών ιδρυμάτων που έχουν φιλοξενηθεί στα προηγούμενα Newsletters (Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα).

Ανάμεσα σε άλλα, μάθαμε περισσότερα για τις στρατηγικές προτεραιότητες των ιδρυμάτων, τον τρόπο κατάθεσης αιτήσεων χρηματοδότησης και τα σχετικά κριτήρια επιλογής, αλλά και για τις μεταξύ τους συνεργασίες, όπως επίσης και για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των ΜΚΟ όπως αυτές γίνονται αντιληπτές από τις αιτήσεις που λαμβάνουν και τη συνεργασία τους με τις ΜΚΟ που υλοποιούν τις προτάσεις που χρηματοδοτούν.

Δωρεές

Τομείς χρηματοδοτήσεων

Υπάρχουν τουλάχιστον τρία φιλανθρωπικά/κοινωφελή ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, τα οποία με τις δωρεές τους καλύπτουν τους τομείς της τέχνης και του πολιτισμού, της παιδείας, της υγείας και του αθλητισμού, της επιστήμης, του περιβάλλοντος και της κοινωνικής πρόνοιας. Το παραπάνω αναδεικνύει σημαντικές ευκαιρίες χρηματοδότησης καθώς είναι σχεδόν απίθανο για μια ΜΚΟ να μην μπορεί να εντάξει τους σκοπούς της σε έναν από τους παραπάνω τομείς.

Ορισμένα ιδρύματα όπως το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα εστιάζουν περισσότερο στην 3η ηλικία ενώ άλλα ιδρύματα όπως το Σταύρος Νιάρχος έχουν ένα πιο ευρύ φάσμα τομέων. Η παρατήρηση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς υποδεικνύει ότι κάθε ίδρυμα έχει διαφορετικές στρατηγικές προτεραιότητες, κάτι που πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τους οι ενδιαφερόμενες ΜΚΟ για να αντιστοιχήσουν τις προσπάθειές τους με τις προτεραιότητες των ιδρυμάτων.

Συμβουλές κατάθεσης αιτημάτων χρηματοδότησης προς τα ιδρύματα

Λαμβάνοντας υπόψη τις απαντήσεις από τις συνεντεύξεις, προκύπτει ότι δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη συνταγή που να εγγυάται την επιτυχία. Η συνταγή είναι «μοναδική» για κάθε φορέα ξεχωριστά. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένοι κοινοί παρονομαστές που αφορούν σε όλους τους φορείς, οι οποίοι αιτούνται χρηματοδότησης από ιδρύματα.

Η ΜΚΟ που καταθέτει την πρόταση είναι σκόπιμο να έχει προηγουμένως αναγνωρίσει την υπαρκτή ανάγκη, την οποία επιθυμεί να καλύψει, να την έχει αναδείξει, να είναι σαφής η σύνδεση της ανάγκης αυτής με το εν λόγω αίτημα καθώς και ο προτεινόμενος τρόπος αντιμετώπισής της. Επίσης, είναι χρήσιμο η αιτούσα ΜΚΟ να έχει καταρτίσει ένα συνολικό σχέδιο υλοποίησης του έργου, το οποίο θα προβλέπει αναλυτικά τους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους που θα χρειαστούν, τα βήματα που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν προκειμένου να ολοκληρωθεί με επιτυχία το έργο, το κοινό στο οποίο απευθύνεται και τα οφέλη που προβλέπεται να έχει.

Οι πρωτοβουλίες που ανταποκρίνονται στις τρέχουσες κοινωνικές ανάγκες, που προάγουν τη συνεργασία μεταξύ φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών, που είναι καλά σχεδιασμένες και επιδεικνύουν υψηλά επίπεδα τεχνογνωσίας καθώς και ουσιαστικής δέσμευσης του προσωπικού και των εθελοντών στην επίτευξη των στόχων του φορέα, κατατάσσονται στην κορυφή της λίστας των προτιμήσεών.

Σημαντικό προβάδισμα έχουν, επίσης, οι αιτήσεις χρηματοδότησης που καταφέρνουν να πείσουν για τη συμβολή τους στην επίτευξη μίας κοινωνικής αλλαγής με αποδοτικό τρόπο, ειδικά εάν βασίζονται σε κάποιο καλά μελετημένο σχέδιο βιωσιμότητας και εάν υποστηρίζονται από το μέχρι σήμερα ιστορικό δράσης του κάθε φορέα. Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι είναι σημαντικό ο κάθε φορέας να αποτυπώσει στην αίτησή του τα στοιχεία της «γνησιότητας» και πρωτοτυπίας του έργου του και να μην προσαρμόσει την αίτησή του ώστε να ταιριάζει με δράσεις φορέων που έχουμε χρηματοδοτήσει στο παρελθόν, καθώς όλοι οι υποψήφιοι που περνούν επιτυχώς το στάδιο της προκαταρκτικής αξιολόγησης θα κληθούν να περάσουν, εν συνεχεία, από το στάδιο της συνέντευξης, το οποίο έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι μπορούν οι υποψήφιοι να επικοινωνήσουν με πειστικό και αποτελεσματικό τρόπο το όραμα, τις ιδέες και τους στόχους τους.

Ιστοσελίδα & φόρμα αίτησης συμμετοχής

Αρχικά τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να επισκεφθούν την ιστοσελίδα των ιδρυμάτων για να πάρουν μια γενική ιδέα για τον τύπο των πρωτοβουλιών που χρηματοδοτούνται. Συχνά και η σελίδα στο Facebook έχει επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τους φορείς που χρηματοδοτούνται καθώς και πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με τα εν εξελίξει έργα και τα ετήσια προγράμματά, π.χ. στο Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση.

Στις περισσότερες από τις ιστοσελίδες των ιδρυμάτων, οι ενδιαφερόμενες οργανώσεις θα βρουν τη σχετική φόρμα αίτησης χρηματοδότησης που ουσιαστικά σκιαγραφεί τα ακριβή στοιχεία που αναζητεί το κάθε ίδρυμα από τον αιτούντα.

Αξιολόγηση

Σε πρώτο επίπεδο δίνεται έμφαση στις αρχές με τις οποίες λειτουργεί η εκάστοτε οργάνωση που καταθέτει το αίτημα, όπως η εντιμότητα και η διαφάνεια, καθώς και η αφοσίωση στο έργο που επιδεικνύουν η διοίκηση και το προσωπικό της οργάνωσης.

Ιδιαίτερα σημαντική για την αξιολόγηση φαίνεται να είναι και η ικανότητα μιας ΜΚΟ να παρουσιάσει σαφώς και με συντομία την αποστολή της, τους στόχους, και τις δράσεις της, καθώς επίσης και να συνδέσει την εμπειρία που έχει αποκομίσει πάνω στο υπό συζήτηση θέμα, τη δράση/πρωτοβουλία/πρόγραμμα για το οποίο ζητείται χρηματοδότηση.

Σε δεύτερο επίπεδο, γίνεται η αξιολόγηση του ίδιου του αιτήματος που κατατίθεται, της επίδρασης και της ωφέλειάς του για την κοινότητα, τυχόν στοιχεία καινοτομίας και βιωσιμότητας που μπορεί να εμπεριέχει.

Βιωσιμότητα

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δυνατότητα της ΜΚΟ να μπορεί να εξασφαλίσει κατά το δυνατό τη μελλοντική βιωσιμότητα του προτεινόμενου προγράμματος, σε περίπτωση που αυτό δεν αφορά σ’ ένα one-off έργο. Μπορούμε να πούμε ότι είναι κοινός τόπος και για τα τρία ιδρύματα να υπάρχει συνέχεια ακόμα και μετά το πέρας της δωρεάς ώστε να μεγιστοποιείται ο θετικός αντίκτυπος για την κοινωνία.

Η έννοια της βιωσιμότητας μίας ΜΚΟ και του έργου της είναι συνδεδεμένη με την προνοητικότητα και το σαφή μελλοντικό σχεδιασμό σε κάθε αιτούμενη δράση η οποία επιδιώκει να έχει συνέχεια και μακροπρόθεσμη υποστήριξη και δεν αποτελεί μια βραχυπρόθεσμη ή εφάπαξ χρηματοδότηση.

Μέσα από τις συνεντεύξεις είναι ξεκάθαρο ότι θέλουν να γνωρίζουν φορείς και να λαμβάνουν προτάσεις χρηματοδότησης που έχουν έναν σαφή σχεδιασμό δράσης όχι μόνο για την περίοδο υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου έργου, αλλά και πέρα από αυτήν. Τι αναμένει ο φορέας σε βάθος χρόνου σε σχέση με το προσωπικό του, τις ροές εσόδων, την αξιολόγηση του κοινωνικού αντικτύπου του έργου του ή τις εσωτερικές του αξιολογήσεις.

Τέλος, είναι σημαντικό να φαίνεται ότι ο σχεδιασμός του κάθε φορέα ενσωματώνει στοιχεία ετοιμότητας και προσαρμοστικότητας της λειτουργίας του, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των δράσεών του σε συνάφεια με τις εκάστοτε κοινωνικές ανάγκες, καθώς και η ικανότητά του να διατηρήσει τη χρηματοδότησή του και να συνεχίσει απρόσκοπτα το έργο του.

Τρόπος χρηματοδότησης (στην αρχή, στο τέλος, ή σε δόσεις;)

Αφού λοιπόν η ενδιαφερόμενη οργάνωση έχει περιηγηθεί στην ιστοσελίδα του ιδρύματος που την ενδιαφέρει, έχει συμπληρώσει τη σχετική αίτηση και έχει περάσει με επιτυχία όλα τα στάδια αξιολόγησης που έχουμε αναφέρει παραπάνω, έρχεται η ώρα που εγκρίνεται η χρηματοδότηση. Ο τρόπος χρηματοδότησης εξαρτάται από τον τύπο της χρηματοδοτούμενης δράσης και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της παροχής μηνιαίων πακέτων τροφίμων υλοποιούνται μηνιαίες πληρωμές ενώ για την προμήθεια εξοπλισμού πραγματοποιούνται μεμονωμένες πληρωμές. Συνήθως ένα μέρος της χρηματοδότησης καταβάλλεται στην αρχή προκειμένου να παρέχει τη δυνατότητα και την ‘ασφάλεια’ στον αιτούντα να ξεκινήσει την υλοποίηση του έργου του, ενώ το υπόλοιπο ποσό της χρηματοδότησης συνήθως καταβάλλεται με την ολοκλήρωσή του.

Η κατανομή της εγκεκριμένης χρηματοδότησης δίνεται σύμφωνα με το οικονομικό μέγεθος, τις ανάγκες του συγκεκριμένου προγράμματος και του χρονοδιαγράμματος που έχει συμφωνηθεί από κοινού με τον δωρεοδόχο. Με άλλα λόγια μπορεί αυτή να δοθεί τμηματικά σε ισόποσες ή μη δόσεις ή μετά το πέρας των εργασιών. Συνήθως, η όποια χρηματοδότηση δίνεται στον δωρεοδόχο οργανισμό (ή απευθείας στους προμηθευτές όπου αυτό είναι εφικτό) εφόσον έχει ολοκληρωθεί μέρος ή όλο το έργο.

Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι είναι απαραίτητο να έχουμε σκεφτεί πως θέλουμε να κατανεμηθεί η εκάστοτε χρηματοδότηση από το στάδιο του σχεδιασμού του έργου και πριν την έκκριση της χρηματοδότησης για να είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι και να εξασφαλίσουμε την απρόσκοπτη ροή της απαραίτητης χρηματοδότησης που θα διασφαλίσει την ομαλή υλοποίηση του κάθε έργου.

Εκπαιδευτικές ανάγκες ΜΚΟ στην Ελλάδα σήμερα

Και τα τρία ιδρύματα συμφωνούν ότι οι ΜΚΟ στην Ελλάδα είναι πολλά υποσχόμενες. Αναγνωρίζουν ωστόσο ότι υπάρχει μεγάλη ποικιλία σε μέγεθος, εύρος προσφερόμενων υπηρεσιών και εμπειρία και αντίστοιχα διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Σε γενικές γραμμές, η πλειοψηφία των ιδρυμάτων συμφωνεί ότι η ανάγκη εκπαίδευσης των στελεχών των ΜΚΟ πρέπει να εστιάσει σε θέματα διαχείρισης (νομικά, λογιστικά), εξεύρεσης πόρων (πηγές χρηματοδότησης και τρόποι προσέλκυσής τους), οργάνωσης (ανθρώπινο δυναμικό, προσφερόμενες υπηρεσίες, διαχείριση εθελοντών), επικοινωνίας (μάρκετινγκ, χρήση κοινωνικών δικτύων) και διαμόρφωσης καινοτόμων προγραμμάτων και υπηρεσιών.

Όπως αποτυπώνεται από την εκπρόσωπο ενός εκ των τριών ιδρυμάτων, η βελτίωση στην επικοινωνία του έργου των οργανώσεων και η καλύτερη καταγραφή των αποτελεσμάτων της δράσης τους χρησιμοποιώντας αξιόπιστες μεθόδους μέτρησης και αξιολόγησης, μπορεί να οδηγήσει στην καλύτερη ενημέρωση του κοινού και των χρηματοδοτών τους σχετικά με τον κοινωνικό αντίκτυπο του έργου τους. Αυτό θα τους βοηθήσει επίσης και στην αναζήτηση πόρων αλλά και στην καλύτερη υλοποίηση των στόχων τους.

Συνεργασίες μεταξύ των ιδρυμάτων

Από τις συνεντεύξεις διαφαίνεται ότι η πλειοψηφία των ιδρυμάτων αντιλαμβάνεται τις συγχρηματοδοτήσεις ως ένα ισχυρό μήνυμα/παράδειγμα προς τις ΜΚΟ που υπογραμμίζει ότι η συνεργασία είναι επιτακτική ανάγκη και ότι πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους όσο το δυνατόν περισσότερο καθώς «η ισχύς εν τη ενώσει» είναι αδιαμφισβήτητη. Με άλλα λόγια, τα ιδρύματα εκτιμούν ότι η μεταξύ τους συνεργασία αποτελεί μια βέλτιστη πρακτική, ένα παράδειγμα προς μίμηση για τη συνεργασία μεταξύ των οργανώσεων.

Τρόποι συνεργασίας

Οι συνεργασίες ανάμεσα στα ιδρύματα μπορεί να αφορούν στην απλή ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με οργανώσεις ή στην πραγματοποίηση συγχρηματοδοτήσεων, συμπληρωματικών δωρεών και άλλων χρηματοδοτικών πρωτοβουλιών. Το Ιδρύματα συνήθως συμμετέχουν σε συγχρηματοδοτήσεις χωρίς περιορισμό στο ποσοστό συνδρομής επί της συνολικής χρηματοδότησης, και οι συμπληρωματικές δωρεές υλοποιούνται σε συνδυασμό με δωρεές άλλων ιδρυμάτων με στόχο την επέκταση και τον εμπλουτισμό προγραμμάτων.

Οφέλη συνεργασιών

Οι χρηματοδοτικές συνεργασίες μεταξύ Ιδρυμάτων προσδίδουν ένα πολλαπλασιαστικό και πολυδιάστατο χαρακτήρα στις δωρεές με αποτέλεσμα τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού αντίκτυπου. Γεγονός που αποτελεί ένα σημαντικό όφελος και για τα ιδρύματα και για τους δωρεοδόχους οργανισμούς. Για τους οργανισμούς επιτυγχάνεται επίσης η υλοποίηση έργων που δε δύνανται να πραγματοποιηθούν από έναν χρηματοδότη. Επιπλέον, οι συγκεκριμένες συνεργασίες διευρύνουν τις πηγές εσόδων των οργανώσεων με αποτέλεσμα να μη δημιουργείται εξάρτηση από έναν ή λίγους χρηματοδότες. Αυτή η πρακτική συνεισφέρει στη μακροχρόνια βιωσιμότητα των οργανισμών. Για τα ιδρύματα οι συνεργασίες συμβάλλουν στην πιο αποτελεσματική εκπλήρωση των καταστατικών τους σκοπών.

Τα συνεργαζόμενα ιδρύματα ενδέχεται να χρηματοδοτούν κάποια ‘one-off’ έργα αλλά μπορούν επίσης να σχεδιάζουν και να υλοποιούν από κοινού κάποια προγράμματα σε ετήσια βάση. Για τις μεμονωμένες ‘one-off’ χρηματοδοτήσεις, η διαδικασία ‘due diligence’ επιμερίζεται μεταξύ των χρηματοδοτών, επισπεύδοντας και βελτιώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την αποτελεσματικότητα της διοικητικής διαχείρισης της χρηματοδότησης. Επίσης, η συγχρηματοδότηση σημαίνει ότι περισσότερα άτομα συνεισφέρουν με τη σκέψη και την εμπειρία τους στα στάδια του σχεδιασμού, της αξιολόγησης και της παρακολούθησης μίας χρηματοδότησης και ως εκ τούτου αυξάνεται αντίστοιχα η δυνατότητα να προβλεφθούν πιθανές μελλοντικές προκλήσεις ή να ξεπεραστούν εμπόδια που προκύπτουν στην πορεία υλοποίησής της. Όσον αφορά στα προγράμματα, και πάλι ο φόρτος της διοικητικής διαχείρισης επιμερίζεται, όμως εδώ το όφελος έγκειται κυρίως στο ότι το ‘brainstorming’ κατά τον σχεδιασμό της ανοικτής πρόσκλησης του προγράμματος ή οι επαφές με τους αξιολογητές και η επικοινωνία με τους προεπιλεγέντες υποψηφίους γίνεται πολύ πιο δημιουργικά και αποτελεσματικά.

Με βάση τα παραπάνω δεν είναι τυχαίο ότι σε μια από τις συνεντεύξεις αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Οι δράσεις που συγχρηματοδοτούμε με άλλα ιδρύματα συγκαταλέγονται στις πιο δημιουργικές και αποτελεσματικές εμπειρίες χρηματοδότησης που είχαμε μέχρι σήμερα και χαιρόμαστε που αυτές οι πρωτοβουλίες χρόνο με τον χρόνο αυξάνονται».

By Higgs

Λογιστικά: Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες και ΦΠΑ

Σε ποιες περιπτώσεις οι Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες υπόκεινται σε ΦΠΑ και σε ποιες περιπτώσεις εξαιρούνται;

Ένα από τα βασικότερα φορολογικά ζητήματα που αντιμετωπίζει κάποια στιγμή στη λειτουργία της μια ΜΚΟ είναι το καθεστώς ΦΠΑ. Καθώς η τάση τα τελευταία χρόνια είναι οι ΜΚΟ να μπορούν να δημιουργήσουν μικρά έσοδα από κάποιες δράσεις τους, συμβάλλοντας έτσι μερικώς στην οικονομική τους βιωσιμότητα, προκύπτει συχνά το ζητούμενο του ΦΠΑ.

Θα ξεκινήσουμε με τον χαρακτηρισμό ενός νομικού προσώπου ως μη κερδοσκοπικού, ο οποίος ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό που του έχουν δώσει οι ιδρυτές του και προκύπτει από το καταστατικό, κρίνεται σε κάθε περίπτωση και από τον αρμόδιο προϊστάμενο ΔOY, γιατί εξαρτάται από τα πραγματικά περιστατικά. Ένα νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρέπει να χρησιμοποιεί το όποιο οικονομικό πλεόνασμα για την εξυπηρέτηση του σκοπού του και δεν επιτρέπεται να πραγματοποιεί διανομή κερδών. Επιβάλλεται, δε, να λειτουργεί με αρχές εξυπηρέτησης του κοινωφελούς σκοπού για τον οποίο έχει ιδρυθεί, και η ωφέλεια από τη δραστηριότητά του δεν αφορά αποκλειστικά στα μέλη, αλλά σε μεγαλύτερες ομάδες και σε καμία περίπτωση δεν ταυτίζεται με την εταιρεία.
O προϊστάμενος της ΔOY πρέπει να ερευνά μήπως το μη κερδοσκοπικού σκοπού πρόσωπο ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα ή έχει εκτραπεί του σκοπού του, οπότε στις περιπτώσεις αυτές είναι επιτηδευματίας και έχει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Kώδικα.

Οι αστικές εταιρείες κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα έχουν όλες τις υποχρεώσεις που έχουν οι επιτηδευματίες, δηλαδή λογίζονται ως επιτηδευματίες ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχουν σκοπό κερδοσκοπικό. Άρα τηρούν βιβλία και εκδίδουν σε κάθε περίπτωση τα προβλεπόμενα φορολογικά στοιχεία του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) πρώην K.B.Σ. (Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων).

Γενικότερα οι Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες απαλλάσσονται του ΦΠΑ εκτός και αν υπάρχουν δραστηριότητες που υπόκεινται σε ΦΠΑ ή έχουν εμπορική δραστηριότητα και άρα προκύπτει φορολογητέο εισόδημα από αυτή.
Πιο συγκεκριμένα, μας ενδιαφέρει η περίπτωση τήρησης βιβλίων από Νομικά Πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και η υπαγωγή αυτών ή μη σε ΦΠΑ.

Παραδείγματα σχετιζόμενα με το ΦΠA

Σύλλογος εκδίδει εφημερίδα στην οποία καταχωρεί διαφημίσεις. Tο τμήμα των διαφημίσεων, ως δραστηριότητα, υπάγεται σε ΦΠA και ως εκ τούτου ο Σύλλογος υποχρεούται να παρακολουθεί τα έσοδα που προέρχονται από τις διαφημίσεις και τα έξοδα που αναλογούν σε αυτές στο βιβλίο εσόδων-εξόδων. Παρόλο που ο ΚΦΑΣ δίνει τη δυνατότητα απαλλαγής των ΑΜΚΕ από την τήρηση βιβλίου εσόδων-εξόδων εφόσον αυτές δεν υπόκεινται ΦΠΑ, το πιο σωστό είναι να καταγράφονται όλα τα έσοδα και έξοδα σε αυτό και να γίνεται ένας διαχωρισμός των εσόδων-εξόδων που εμπίπτουν στην εμπορική δραστηριότητα.

Ένα άλλο παράδειγμα ως προς το ΦΠΑ είναι οι εκδηλώσεις για οικονομική ενίσχυση Σωματείων, Συλλόγων κλπ. Τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα απαλλάσσονται από το ΦΠA για έσοδα που πραγματοποιούν από ευκαιριακού χαρακτήρα εκδηλώσεις, όταν τις οργανώνουν για την οικονομική τους ενίσχυση, εφόσον οι εκδηλώσεις αυτές δεν ξεπερνούν τις δύο (2) το έτος και για τις οποίες ζητείται ειδική άδεια από την αρμόδια ΔΟΥ που ανήκουν.

Ποιες βασικές πράξεις των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα απαλλάσσονται του ΦΠA;

1) απαλλάσσεται από το φόρο η παροχή υπηρεσιών πολιτιστικής ή μορφωτικής φύσης και η στενά συνδεόμενη με αυτές παράδοση αγαθών από νομικά πρόσωπα ή άλλους οργανισμούς ή ιδρύματα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία λειτουργούν νόμιμα και έχουν σκοπούς πολιτιστικούς ή μορφωτικούς. Στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και η οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.
2) Όπως είπαμε και παραπάνω απαλλάσσονται από το ΦΠA τα έσοδα από ευκαιριακού χαρακτήρα εκδηλώσεις, που οργανώνουν τα Σωματεία, Σύλλογοι κλπ εφόσον οι εκδηλώσεις δεν ξεπερνούν τις 2 κατ’ έτος. H απαλλαγή στ’ ανωτέρω πρόσωπα, παρέχεται ύστερα από αίτησή τους στον προϊστάμενο της ΔOY της έδρας τους.
3) Για όσες οργανώσεις η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης αποτελεί αντικείμενο δραστηριοποίησης (συμβαίνει αρκετά συχνά) πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτές απαλλάσσονται του ΦΠΑ.
4) Η συμμετοχή σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκούς πόρους και για τα οποία χρειάζεται να εκδοθεί σχετικό παραστατικό/τιμολόγιο (π.χ. ως υπεργολάβοι σε ένα έργο Erasmus+ για έρευνα πεδίου σε συγκεκριμένο πληθυσμό στόχο, π.χ. μετανάστες) απαλλάσσεται επίσης του ΦΠΑ.

Βασικό στοιχείο το οποίο καθορίζει την υπαγωγή ή όχι στο ΦΠΑ αποτελεί το ποιοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) έχουν ενεργοποιηθεί για τον φορέα. Η ενεργοποίηση λαμβάνει χώρα στο Μητρώο της αρμόδιας ΔΟΥ μέσω της συμπλήρωσης του σχετικού έγγραφου (Μ2). Από την πλευρά της ΔΟΥ αυτό που ελέγχεται είναι κατά πόσο ο ΚΑΔ του οποίου η ενεργοποίηση ζητείται εμπεριέχεται στους σκοπούς και τις δράσεις του φορέα όπως αυτά αναφέρονται στο καταστατικό του – γι’ αυτό άλλωστε είναι πολύ σημαντικό σημείο η σύνταξη ενός όσο το δυνατόν πιο πλήρους καταστατικού κατά τη σύσταση του φορέα ή κατά τυχόν τροποποίησης αυτού. Μετά τον έλεγχο αυτό, και βάσει του ΚΑΔ ο οποίος ενεργοποιείται, διαπιστώνεται κατά πόσο πλέον ο φορέας θα υπόκειται σε ΦΠΑ για τις συγκεκριμένες δραστηριότητες και συνεπώς να τηρεί όλες τις σχετικές διαδικασίες, ανάμεσα στις οποίες είναι η τακτική (ανά τρίμηνο) υποβολή της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ (ηλεκτρονικά μέσω taxisnet – έντυπο Φ2).

Εν κατακλείδι, για κάθε πραγματικό γεγονός που προβαίνει ένα Νομικό Πρόσωπο θα πρέπει να εξετάζεται όλο το φορολογικό πλαίσιο γύρω από αυτό, αν υπόκειται ή οχι σε ΦΠΑ, σε ποιες περιπτώσεις απαλλάσσεται ή όχι ώστε να δίνεται σωστή ερμηνεία.

Τζένη Φετοκάκη
Ειδικός σε φοροτεχνικά θέματα


Στείλτε μας τις δικές σας απορίες (στο [email protected]) και μπορεί να αποτελέσουν το επόμενο θέμα της στήλης!

Η Ομάδα Newsletter του HIGGS

By Higgs

Νομικά: ΜKO στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΙΙ)

Σε συνέχεια των όσων ήδη αναφέραμε για τους φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, το εύρος των νομικών μορφών που δύναται να εγγραφούν στο οικείο μητρώο και τις (αρκούντως περιοριστικές ομολογουμένως) προϋποθέσεις ένταξης στο μητρώο τούτο, (βλ. το σχετικό άρθρο) ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με τα υποστηρικτικά μέτρα που προβλέπει ο νόμος στους φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (εφεξής Φορείς ΚΑΛΟ). Στα αμέσως επόμενα άρθρα μας θα ακολουθήσουν κάποιες προβληματικές, τα αναγκαία αποτελέσματα, οι υποχρεώσεις μιας τέτοιας εγγραφής, και ένας γενικότερος απολογισμός των όσων μπορούν οι φορείς να επιτύχουν με την εγγραφή τους στο μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Υποστηρικτικά μέτρα – Οικονομικές ενισχύσεις
Οι Φορείς ΚΑΛΟ (και μόνο αυτοί) έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση του Ταμείου Κοινωνικής Οικονομίας, που συστήνεται με το αρ. 10 του ν. 4430/2016· οι πόροι του ταμείου προέρχονται από τον κρατικό προϋπολογισμό, από συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και από άλλους εθνικούς πόρους. Παρότι οι απαραίτητες ενέργειες για την ίδρυση του Ταμείου με τη μορφή που προβλέπει το εν λόγω άρθρο αργεί ακόμη (ΝΠΙΔ υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας), έχουν ήδη ξεκινήσει να προκηρύσσονται προγράμματα και δράσεις, προς ενίσχυση των Φορέων ΚΑΛΟ, καθώς το Ταμείο αντιμετωπίζεται ως σύνολο δράσεων και όχι αυστηρά ως νομικό πρόσωπο.

Οι Φορείς ΚΑΛΟ έχουν πρόσβαση στο νόμο για την Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων, την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή του ν. 3908/2011, που αφορά κυρίως σε κονδύλια της Ε.Ε., πρόσβαση που ρητά προβλέπει το αρ. 5, που ειδάλλως δεν θα είχαν. Ο εν λόγω νόμος προβλέπει επίσης, πρόσβαση των Φορέων ΚΑΛΟ και στο Εθνικό ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ Α.Ε. – πρώην ΤΕΜΠΜΕ) του αρ. 4§1 περ. γ´ του ν. 3912/2011, που προσδίδει σειρά επενδυτικών ευκαιριών και ευκολιών στους ενταγμένους στο μητρώο Φορείς.

Αινιγματική παρουσιάζεται η §2 του αρ. 5 του υπόψη νόμου που προβλέπει η ένταξη Φορέων ΚΑΛΟ σε προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας, χωρίς να διευκρινίζεται ποια είναι αυτά. Μάλιστα τα αμέσως προηγούμενα που αναφέρθηκαν ήδη αποτελούν τέτοια και σε προγράμματα του ΟΑΕΔ· πλην όμως και δίχως να διευκρινίζεται για ποιο λόγο τούτες οι δυνατότητες διαφοροποιούνται από τις προηγούμενες, συγχρόνως θέτει ο νόμος την αναγκαία, κατά πως φαίνεται, προϋπόθεση για να ενταχθούν οι φορείς, την τελευταία ρύθμιση να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Ενόψει όσων έχουν ήδη αναφερθεί ως προβληματική για τις δυνατότητες οικονομικής δραστηριότητας από μη κερδοσκοπικούς φορείς (βλέπετε το 1o άρθρο μας με τίτλο Μη Κερδοσκοπικοί Φορείς και Εμπορικές Πράξεις) μένει να διευκρινιστεί, ίσως με μια από τις επόμενες ερμηνευτικές εγκυκλίους, τι ακριβώς εννοεί ο νομοθέτης με τον υπόψη περιορισμό και ποιος είναι ο σκοπός που τον θέτει.

Περαιτέρω κίνητρα για την ένταξη Φορέα στο υπόψη μητρώο παρέχει ο νόμος στα αρ. 5§3 και 6§1. Με το πρώτο άρθρο δίνεται η δυνατότητα σε φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (α´ και β´ βαθμού), σε ΝΠΔΔ (Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου) και ΝΠΙΔ (Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου) – φορείς της γενικής κυβέρνησης (υπουργεία, ασφαλιστικά ταμεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.α.) να παραχωρήσουν τη χρήση κινητής ή/και ακίνητης περιουσίας τους σε φορείς ΚΑΛΟ. Από τη διάταξη προκαλείται σύγχυση αν είναι υποχρεωτικό η υπόψη περιουσία να παραχωρείται δίχως αντίτιμο (χρησιδάνειο) ή αν νομικά ανεκτή μπορεί να θεωρηθεί και η μίσθωση αντικειμένου σε Φορέα ΚΑΛΟ. Αντιστοίχως με τη διάταξη της §1 του αρ. 6 δίνεται η δυνατότητα να συνάπτονται προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ φορέων ΚΑΛΟ και του Δημοσίου, Ο.Τ.Α. κάθε βαθμού και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα (φερ’ ειπείν Εθνική Λυρική Σκηνή, ΔΕΗ Α.Ε., ΗΔΙΚΑ Α.Ε.) για τη μελέτη ή/και την εκτέλεση έργων. Προϋπόθεση για να θεσπιστεί τέτοια προγραμματική σύμβαση θέτει ο νόμος τη συμπερίληψη των όποιων θεμάτων αφορούν στις συμβάσεις τούτες, στους καταστατικούς σκοπούς του υποψήφιου Φορέα. Οι συμβάσεις όμως αυτές – παρά το ότι θα μπορούσαν να αποτελέσουν κύριο μοχλό κοινωνικής ωφέλειας και οικονομικής ανεξαρτησίας των Φορέων ΚΑΛΟ – θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τη δέουσα σοβαρότητα, δεδομένου ότι υπόκεινται σε (προσυμβατικό) έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο και παρουσιάζουν ιδιαίτερες νομικές δυσκολίες και κινδύνους. Για την εγκυρότητά τους θέτονται διάφορες νομικές προϋποθέσεις, που καθιστούν απαραίτητη τη νομική εκπροσώπηση του Φορέα που θα επιλέξει να συμβληθεί με το Δημόσιο.

Ένα τελευταίο ζήτημα αποτελεί η δυνατότητα που δίνεται σε Φορείς ΚΑΛΟ να διαθέτουν μέρος των κερδών τους στους εργαζόμενούς τους. Από το συνδυασμό των άρθρων 3§1 περ. γγ ii) και 72§2 προκύπτει ότι δύνανται οι φορείς που θα εγγραφούν στο μητρώο να διαθέτουν μέρος των κερδών τους σε εργαζόμενους. Τι γίνεται όμως αν οι εργαζόμενοι αυτών είναι και μέλη τους; Η απάντηση είναι πιο περίπλοκη από ότι φαίνεται εξαρχής. Και τούτο διότι ενώ οι Κοιν.Σ.Επ. de facto έχουν εκ του νόμου τη δυνατότητα να κάνουν κάτι τέτοιο, για τις Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, τα Σωματεία και τις λοιπές νομικές μορφές μη κερδοσκοπικών Φορέων δεν ρυθμίζεται ρητά κάποια πρόβλεψη ή απαγόρευση. Μία πρώτη σκέψη είναι ότι ως μη διανεμητικές κερδών νομικές μορφές δεν δύνανται να διανέμουν κέρδη σε εργαζόμενους που τυγχάνουν να είναι και μέλη/ εταίροι. Ο υπόψη νόμος όμως, δεν φαίνεται να διακρίνει ανάμεσα σε νομικές μορφές. Και είναι νομική αναγκαιότητα να καταλήξουμε ότι για το νομικό πρόσωπο (σωματείο, ΑΜΚΕ κ.ο.κ.) ο εταίρος είναι τρίτος.

Μία τέτοια πρόβλεψη όμως, δηλαδή ότι δύνανται εταίροι / μέλη μη κερδοσκοπικού Φορέα, που είναι και εργαζόμενοι αυτού, να λάβουν ως bonus παραγωγικότητας ένα ποσό της τάξης του 35% των κερδών προ φόρων (αρ. 72§1) του Φορέα, το οποίο μάλιστα δεν υπολογίζεται για τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα και συνακόλουθα την επιβαλλόμενη σε αυτό φορολογία (αρ. 72§2), είναι συνακόλουθα και αρκετά επικίνδυνη, ζήτημα το οποίο θα αναλύσουμε στο επόμενο άρθρο μας.

Κώστας Μπρίλης

Νομικός


Στείλτε μας τις δικές σας απορίες (στο [email protected]) και μπορεί να αποτελέσουν το επόμενο θέμα της στήλης!

Η Ομάδα Newsletter του HIGGS

By Higgs

Οι ΜΚΟ του 3ου κύκλου Accelerator μιλούν για το πρόγραμμα

Δήμητρα Γεωργογιάννη, Ι.Ο.ΑΣ “Πάνος Μυλωνάς”

“Πολύ χρήσιμο και ουσιαστικό το πρόγραμμα Accelerator, συνέβαλε στην ενδυνάμωση του οργανισμού μας, προσφέροντας νέες, σημαντικές γνώσεις. Όλες οι θεματικές που καλύφθηκαν ήταν απαραίτητες , με πολύ καλούς εισηγητές, γνώστες του αντικειμένου και με μεταδοτικότητα. Άψογη η διοργάνωση και η φιλοξενία από την ομάδα του HIGGS!”

Μαρία Λογαρά, Πύλη Ελευθερίας

“Καθώς ολοκληρώθηκε το Accelerator θα ήθελα να μοιραστώ την εμπειρία μου. Ένα project απαιτητικό που μας παρείχε πολύπλευρη γνώση, χρήσιμα εργαλεία, δικτύωση και το κυριότερο, τη δυναμική να μπορούμε να στηρίξουμε εμείς οι ίδιοι το έργο μας και την οργάνωση μας. Για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω το HIGGS που μας επέλεξε και κυρίως, να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό που μας υποστήριξε και συνεχίζει να μας υποστηρίζει.”

Δημήτρης Κοντοπίδης, Πανελλήνιος Σύλλογος Κυστικής Ίνωσης (HCFA)

“Στο HIGGS μάθαμε πως μπορεί ο επαγγελματισμός να συναντά το πάθος του εθελοντισμού με επιτυχία, πως η μεθοδολογία και η οργάνωση μπορούν να εγγυώνται την αποτελεσματικότητα στο κοινωνικό έργο που είμαστε αφιερωμένοι. Ξεκινήσαμε με μεγάλες απαιτήσεις και προσδοκίες, καθώς προϋπήρχε μεγάλη εμπειρία σε διαφορετικά incubators/accelerators, αλλά και σεμινάρια capacity building και μείναμε εντυπωσιασμένοι. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι για την Ελλάδα το HIGGS, όσον αφορά στην εκπαίδευση των ΜΚΟ, είναι το Α και το Ω. Ευχαριστούμε!”

Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος, Θ.Π.Κ. “Η ΜΕΡΙΜΝΑ”

“Θεωρώ ότι η συμμετοχή μου στο πρόγραμμα Accelerator του HIGGS, ήταν μια ξεχωριστή και πρωτόγνωρη εμπειρία, τόσο λόγω της διαδικασίας που ακολουθήθηκε από την αρχή, – με την καθημερινή παρουσία στο μηνιαίο πρόγραμμα του Bootcamp – μέσω της οποίας κατάφερα να εισπράξω πλήθος γνώσεων και πληροφοριών, γύρω από τη διαδικασία εκπόνησης προτάσεων προγραμμάτων χρηματοδότησης σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και στη δεύτερη φάση της επεξεργασίας των αποκτηθεισών γνώσεων και της εφαρμογής τους. Εν συνεχεία, και έχοντας αποκτήσει ένα καλό θεωρητικό υπόβαθρο, κλήθηκα να εφαρμόσω τις πρακτικές (λογικό πλαίσιο, παρουσίαση πρότασης κλπ.) που διδαχθήκαμε από την ομάδα εκπαίδευσης του HIGGS, με σκοπό την προετοιμασία και παρουσίαση του έργου που επιθυμούμε να υλοποιήσουμε ως φορέας. Πρακτικές, που με πολλή προσπάθεια θεωρώ ότι διεκπεραιώσαμε επιτυχώς. Όσον αφορά στα workshops και στις συμβουλευτικές συναντήσεις, ήταν αρκετά ωφέλιμο για τους φορείς, διότι υπήρχε η δυνατότητα παρακολούθησης και διευθέτησης συγκεκριμένων θεμάτων που μας απασχολούν. Τέλος, η παρουσίαση της πρότασής μας στην Συμβουλευτική Επιτροπή ολοκληρώθηκε επιτυχώς και ως εμπειρία ήταν επίσης, σημαντική για εμάς. Εύχομαι να υπάρχει συνέχεια στο έργο σας και ευελπιστώ στη συνέχιση της πολύτιμης στήριξής σας.”

 

By Higgs

Αποκριάτικο Πάρτυ ΜΕΤΑδρασης

Τα παιδιά και οι εργαζόμενοι της Μεταβατικής Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της ΜΕΤΑδρασης στην Αθήνα διοργανώσαντο δικό τους αποκριάτικο πάρτυ στο χώρο μας. Προσκεκλημένοι ήταν φίλοι των παιδιών από τα σχολεία τους και οι εθελοντές της Δομής.

Τα παιδιά συμμετείχαν στην παρασκευή των φαγητών δίνοντας ιδέες για το μενού από τοπικές νοστιμιές. Μικροί και μεγάλοι διασκέδασαν και χόρεψαν σε ρυθμούς αποκριάτικους αλλά και με μελωδίες άλλων χωρών, καθώς το μουσικό πρόγραμμα το ανέλαβαν τα παιδιά.

Από την Μεταβατική Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της ΜΕΤΑδρασης:

“Το πάρτυ αυτό ήταν μια ευκαιρία να γίνουμε μια ομάδα, παιδιά και εργαζόμενοι, δώσαμε τον καλύτερό μας εαυτό και ανταμοιβή μας ήταν η ηθική ικανοποίηση: όταν θέλουμε όλοι μαζί ενωμένοι, μπορούμε. Η βραδιά έκλεισε με παιδικά χαμόγελα και χαρούμενα πρόσωπα”

By Higgs

Πρόγραμμα H.U.G

Ψυχολόγοι και περιστατικά του Κέντρου Ψυχολογικής Υποστήριξης της “Παιδί & Οικογένεια – Kid & Family” φιλοξενήθηκαν στο χώρο του HIGGS για την πραγματοποίηση ατομικών συνεδριών ψυχοθεραπείας από τον Οκτώβριο του 2016 έως και το Μάρτιο του 2017. Όπως μας ανέφερε το Κέντρο, ο μεγάλος αριθμός των αιτημάτων για ψυχολογική υποστήριξη που είχαν κατά το τελευταίο έτος, κυρίως λόγω της επέκτασης των δράσεών τους με το Πρόγραμμα H.U.G., οδήγησε στην αδυναμία του οργανισμού να ανταπεξέλθει λόγω έλλειψης χώρου.

Το H.U.G. –μεταξύ άλλων- περιλαμβάνει την πραγματοποίηση βιωματικών εργαστηρίων (α) γονέων και εκπαιδευτικών σε δημόσια σχολεία του Δήμου Αθηναίων και (β) φοιτητών/ριών που διαμένουν σε φοιτητικές εστίες της Αθήνας, με στόχο την ψυχολογική φροντίδα τους και την αντιμετώπιση αυτοτραυματιστικών (self-harming) και οριακών συμπεριφορών, παιδιών, εφήβων και νέων.

Από το Κέντρο Ψυχολογικής Υποστήριξης της “Παιδί & Οικογένεια – Kid & Family”

«Χάρη στο HIGGS καταφέραμε να εξυπηρετήσουμε όλα μας τα περιστατικά το εξάμηνο αυτό, καθώς εκεί πραγματοποιήθηκαν ατομικές συνεδρίες με εκπαιδευτικούς της Β’ βάθμιας εκπαίδευσης και με φοιτητές.»

By Higgs

Εθελοντισμός και Πανεπιστήμια: Τόσο κοντά αλλά και τόσο μακριά

Μια από τις σημαντικότερες αναμνήσεις των παιδικών μου χρόνων, ήταν η καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη επίσκεψη με τη γιαγιά μου στο κατάστημα της UNICEF. Αυτή, χωρίς να το γνωρίζω, ήταν και η πρώτη μου επαφή με το χώρο της κοινωφελούς προσφοράς. Χαιρόμουν πολύ στην ιδέα ότι βοηθούσαμε παιδιά που πάλευαν για την επιβίωσή τους μέσα σε αντίξοες συνθήκες, χωρίς όμως να αντιλαμβάνομαι με ποιο τρόπο προσφερόταν αυτή η βοήθεια.

Έπειτα, κατά τη διάρκεια των σχολικών μου χρόνων, ολοένα και πιο συχνά αντιλαμβανόμουν και συμμετείχα σε εθελοντικές δράσεις που εκτυλίσσονταν γύρω μου. Τέτοιες πρωτοβουλίες ήταν κυρίως δράσεις για τον καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων, η διοργάνωση bazaar αλλά και η συγκέντρωση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης με σκοπό να δοθούν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Παρόλο που τέτοιες δράσεις είχαν καθιερωθεί, επί της ουσίας, δεν αναπτύξαμε με βιωματική και συνεργατική προσέγγιση τα κοινωνικά θέματα ώστε να καλλιεργήσουμε σε βάθος τις αξίες της αλληλεγγύης, της προσφοράς και του αλτρουισμού.

Σε ουσιαστική επαφή με το οικοσύστημα των ΜΚΟ και με τον εθελοντισμό γενικότερα ήρθα λίγο πριν ενηλικιωθώ μέσω της μητέρας μου. Η ενασχόληση της με ποικίλες εθελοντικές δράσεις αλλά κυρίως η δραστηριότητα της ως πρόεδρος μιας ΜΚΟ με έδρα την Κρήτη ήταν η κατάλληλη συγκυρία για να μπορέσω να κατανοήσω τον μηχανισμό δράσης τους αλλά και να διαμορφώσω τη δική μου θέση αναφορικά με τον εθελοντισμό. Έτσι, έγινα και εγώ εθελόντρια (στη ΜΚΟ), αποκτώντας μοναδικές εμπειρίες, ενισχύοντας τις καλές πλευρές του χαρακτήρα μου, διαμορφώνοντας ένα καλύτερο πρόσωπο.

Σήμερα, κάνοντας μία ανασκόπηση, ως τελειόφοιτος, ενός τμήματος αμιγώς ανθρωπιστικών επιστημών, δηλώνω με σιγουριά ότι αν δεν είχα την εμπειρία μέσα από τη μητέρα μου, δεν θα ερχόμουν εύκολα σε επαφή με τον κόσμο των ΜΚΟ ούτε μέσα από το πανεπιστήμιο θα αποκτούσα τα ερεθίσματα για να ευαισθητοποιηθώ με τα ζητήματα κοινωνικής προσφοράς.

Το συμπέρασμά μου αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι το πανεπιστήμιο δεν προσπάθησε ποτέ να μας φέρει σε ουσιαστική επαφή με τις ΜΚΟ, δεν έγιναν ποτέ ενημερώσεις ή έστω αναφορές στην ύπαρξη, τη δράση κα το ρόλο τους. Υπήρχε μια στάση αδιάφορη απέναντι σε όλους τους εθελοντικούς φορείς και μια καχυποψία απέναντι στο ρόλο και τη δράση τους.

Ειδικά σε κρίσιμες κοινωνικές συνθήκες τα πανεπιστήμια και γενικότερα οι εκπαιδευτικοί φορείς οφείλουν να είναι ανοιχτοί στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και να αναπτύσσουν δυναμικό, προς την κοινωνία και τους προβληματισμούς της, προσανατολισμό. Οφείλει επίσης, να αναπτύσσει αμφίδρομη σχέση με τα ζητήματα κοινωνικής ευαισθησίας, να καλλιεργείται η εγρήγορση των νέων ανθρώπων και το ιδεώδες της συλλογικής προσφοράς.

Στον αντίποδα των παραπάνω έρχεται η ελληνική πραγματικότητα να επιβεβαιώσει το χάσμα μεταξύ εκπαίδευσης και εθελοντισμού. Διατρέχουμε μια περίοδο πολυεπίπεδης κρίσης, όπου ο εθελοντισμός είναι εξαιρετικά αναγκαίο να αποτελεί πρωταρχικό ρόλο στις δράσεις μας.

Με βάση την έως σήμερα εμπειρία μου, αν θα μπορούσα να συμβάλω στη βελτίωση των σχέσεων ΜΚΟ και Πανεπιστημίων θα πρότεινα τις ακόλουθες προτάσεις.

Αρχικά, θα ήταν πολύ αποτελεσματικό οι ΜΚΟ να προσέγγιζαν τους ακαδημαϊκούς φορείς προκειμένου να «συστηθούν» στο ευρύ κοινό και δει στο νεανικό, γνωστοποιώντας τη δράση τους. Η προσέγγιση εκ μέρους των ΜΚΟ, μπορεί να γίνει με ποικίλους τρόπους, καθώς πρόκειται για ένα ευπρόσιτο κοινό. Ο πιο εύκολος τρόπος είναι η τοποθέτηση περιπτέρων, σε χώρους όπου η διέλευση ή η συνάθροιση νέων είναι έντονη, με εκπροσώπους των εκάστοτε ΜΚΟ και η διανομή φυλλαδίων με σκοπό την άμεση ενημέρωση.

Επιπλέον, μπορούν να προσεγγίσουν φορείς του πανεπιστημίου ή φοιτητικούς συλλόγους και να συνδιοργανώσουν εκδηλώσεις ή προγράμματα με κοινωφελή σκοπό, μέσω των οποίων να ενεργοποιήσουν τους νέους να δραστηριοποιηθούν σε διαφόρους τομείς αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την ευαισθητοποίηση τους για πλήθος ζητημάτων.

Από την άλλη πλευρά, και οι φορείς των Πανεπιστημίων μπορούν να υλοποιήσουν αρκετές ενέργειες προσέγγισης των ΜΚΟ. Μπορούν να προσκαλέσουν διακεκριμένες προσωπικότητες στον χώρο των ΜΚΟ, όπου μέσα από διαλέξεις θα παρουσιάσουν το έργο τους, και τα αποτελέσματα που έχει αυτό στο κοινωνικό γίγνεσθαι, θα μιλήσουν για τις εμπειρίες που έχουν αποκομίσει με σκοπό να ευαισθητοποιήσουν και να εμπνεύσουν το κοινό.

Επίσης, τα γραφεία διασύνδεσης των πανεπιστημίων, μπορούν να προσεγγίσουν ακόμη περισσότερες ΜΚΟ εντάσσοντας τες στη δομή των πρακτικών ασκήσεων που προσφέρονται για την απασχόληση των φοιτητών. Μέσα από αυτή την ενασχόληση, ο φοιτητής θα έχει τη δυνατότητα να καταλάβει την πραγματική φύση, δράση και τον σκοπό που έχουν οι ΜΚΟ και παράλληλα να έρθει σε επαφή με το κομμάτι του εθελοντισμού αποκτώντας και εργασιακή εμπειρία.

Κλείνοντας, εύχομαι να αναπτυχθεί ένας «ανοιχτός» δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών και να μεταδοθεί το μήνυμα της εκούσιας και ανιδιοτελούς προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο και να εδραιωθεί η σπουδαιότητά του στη συνείδηση των ανθρώπων, ιδιαίτερα των νέων, μαθητών και σπουδαστών, οι οποίοι είναι γεμάτοι όνειρα και θέληση να αλλάξουν τον κόσμο προς το καλύτερο.

Γιασμίνα Δουμάνη,

Απόφοιτος Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης & ασκούμενη στο HIGGS

By Higgs

PRAKSIS Business Coaching Center – Κάνε την ιδέα σου …PRAKSIS

Η PRAKSIS είναι μία ανεξάρτητη Μη Κυβερνητική Οργάνωση που έχει σκοπό το σχεδιασμό, την εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων ανθρωπιστικής και ιατρικής δράσης. Κύριος στόχος είναι η καταπολέμηση του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού των ευπαθών κοινωνικά ομάδων και η στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών, ώστε να επανενταχθούν χρόνια άνεργοι και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Το πρόγραμμα PRAKSIS Business Coaching Center ξεκίνησε στις αρχές του 2014 και προσφέρει τις υπηρεσίες του ΔΩΡΕΑΝ. Προσφέρει σε ανθρώπους που έχουν πληγεί από την κρίση, αλλά θέλουν να επιχειρήσουν, τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τα εφόδια που χρειάζονται ώστε να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα και να προχωρήσουν πατώντας σε γερές βάσεις με ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης και ισχυρές επιχειρηματικές δεξιότητες.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μορφή 4μηνων κύκλων και οι άξονες πάνω στους οποίους είναι βασισμένη η μεθοδολογία τους είναι:

1. Επιχειρηματική Εκπαίδευση: Παρέχονται σεμινάρια ανάπτυξης επιχειρηματικών δεξιοτήτων. Οι θεματικές ενότητες είναι ποικίλες και καλύπτουν ευρύτατη θεματολογία. Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται αποκλειστικά στο χώρο του HIGGS και ταυτόχρονα μέσω Skype στους συμμετέχοντες από την επαρχία. Για τον 7ο Κύκλο του προγράμματος τα Ομαδικά Εκπαιδευτικά Σεμινάρια φιλοξενούνται στο HIGGS.

2. Επιχειρηματική Συμβουλευτική: όπου αναγνωρισμένοι επιχειρηματικοί σύμβουλοι προσφέρουν γνώση και καθοδήγηση μέσω εξατομικευμένων συναντήσεων. Η εργασία που γίνεται είναι προσωποποιημένη και αντιστοιχεί στο στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι νέοι επιχειρηματίες, τις γνώσεις που έχουν και τις ανάγκες που διαπιστώνονται. Οι συμμετέχοντες μπορούν να αναπτύξουν:
– το βέλτιστο επιχειρηματικό μοντέλο
– επιχειρηματικό σχέδιο
– σχέδιο marketing ή/και digital marketing
– πλάνο χρηματοδότησης

3. Business Coaching, γιατί η κατάκτηση επιχειρηματικών δεξιοτήτων είναι θεμελιώδης για την επιτυχία στον επιχειρηματικό στίβο. Το coaching είναι μία δυναμική διαδικασία που επικεντρώνεται στην προσωπικότητα του επιχειρηματία και βοηθά στην ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων με έμφαση στις δεξιότητες που είναι συνδεδεμένες με το επιχειρείν, καθώς και την ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων. Σε περιπτώσεις ομαδικών projects, το coaching εστιάζει και στην αρμονική λειτουργία της ομάδας.

4. Πλατφόρμα Συμμετοχικής Χρηματοδότησηςoneup.gr”. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη των νέων επιχειρηματιών για πρόσβαση σε ένα κεφάλαιο σποράς, δημιουργήθηκε η πλατφόρμα crowdfunding oneup.gr. Οι νέοι επιχειρηματίες κοινοποιούν την ιδέα τους και προσπαθούν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον δωρητών, δίνοντάς κίνητρα, αλλά όχι μετοχικό μερίδιο. Η σημαντική διαφορά της oneup.gr σε σχέση με άλλες πλατφόρμες crowdfunding είναι πως οι επιχειρηματίες εκπαιδεύονται για το πώς θα δημιουργήσουν μία επιτυχημένη καμπάνια. Η εκπαίδευσή τους αφορά στη δημιουργία του βέλτιστου επικοινωνιακού υλικού και στην καλύτερη χρήση των social media και του ψηφιακού marketing.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με την αποκλειστική χορηγία του Ιδρύματος Citi και την υποστήριξη της Citi Ελλάδας για το χρονικό διάστημα Αύγουστος 2016 – Ιανουάριος 2018

Ο επόμενος κύκλος θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο. Για να συμπληρώσετε την αίτηση σας ή/και για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.praksis.gr/bcc και τη σελίδα στο Facebook.

By Higgs

Incubator Higher Achiever Award

Έχει περάσει ένας χρόνος από την επίσημη έναρξη του Α’ Κύκλου του προγράμματος Incubator του HIGGS, μέσα στον οποίο δουλέψαμε μαζί εντατικά με 6 νεοϊδρυθέντες οργανισμούς, με σκοπό να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν τους στόχους και το όραμά τους.

Η ζωή στο HIGGS δεν είναι όμως μόνο οργανογράμματα, προϋπολογισμοί, στρατηγικά πλάνα, συναντήσεις, αναφορές κα προθεσμίες! Έχει και το στοιχείο της επιβράβευσης το οποίο κορυφώνεται με το βραβείο Incubator Higher Achiever Award το οποίο απονέμεται κάθε 6 μήνες στον Incubee, ή τους Incubees με την υψηλότερη αποδοτικότητα και, πέρα από την ηθική ικανοποίηση που προσφέρει, συνοδεύεται και από συμβολικό χρηματικό ποσό.

Για τον Α΄ Κύκλο του Incubator, νικητές των βραβείων αναδείχθηκαν το GIVMED και η iSEA, δύο οργανισμοί που έχουν επιδείξει προσήλωση στο πλάνο ανάπτυξής τους και ιδιαίτερη κινητικότητα στις δράσεις τους!

Το GIVMED | Share Medicine Share life, είναι ένα καινοτόμο δίκτυο αξιοποίησης περισσευούμενων φαρμάκων προς όφελος κοινωνικά ευπαθών ομάδων. Ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2016 και μέσα στους πρώτους 5 μήνες λειτουργίας, δικτύωσε 3.100 κουτιά φαρμάκων αξίας 27.500 ευρώ σε 19 κοινωφελείς φορείς (ενδεικτικά: PRAKSIS, Κιβωτός του Κόσμου, Άσυλο Ανιάτων). Η ομάδα του GIVMED αποτελείται από νέα άτομα με όραμα την άμεση πρόσβαση όλων των ανθρώπων στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ο οργανισμός έχει βραβευθεί για τη δράση του από το European Alpbach Forum, το διαγωνισμό e-nnovation του ΟΠΑ, το Impact HUB, είναι μέσα στους νικητές για το πρόγραμμα World of Difference της Vodafone για το 2017 και φυσικά είναι ένας από τους Incubees του HIGGS.

H iSea δημιουργήθηκε με όραμα την προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων, ώστε να διατηρείται η βιοποικιλότητα και να εξασφαλίζεται η πολυμορφία και η δυναμική των υδάτινων μαζών για είναι καθαρές, υγιείς και παραγωγικές. Σκοπός του οργανισμού είναι 1) να συμβάλει στην προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων ευαισθητοποιώντας την πολιτεία, τους διαχειριστές και την κοινή γνώμη για λήψη μέτρων εκεί όπου ασκούνται μη ορθολογικές δράσεις, 2) να επαγρυπνεί και να ενημερώνει για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα υδάτινα οικοσυστήματα 3) να συμβάλει με τεχνογνωσία στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης στοχεύοντας στην κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική ευημερία. Ο οργανισμός αναπτύσσει συνεχώς τις δράσεις του, αποτελείται από μία εξαιρετική ομάδα νέων και πιο έμπειρων επιστημών διαφορετικών κλάδων.

Θερμά συγχαρητήρια και με το καλό να βραβευθούν και οι υπόλοιποι οργανισμοί μας!

By Higgs

To HIGGS στο Break Free 2017

26 Μαρτίου 2017: Το HIGGS συμμετείχε στο Break Free στην Αθήνα, σε έναν πολύχρωμο και ειρηνικό περίπατο ενάντια σε ό,τι μας δεσμεύει: την αδικία, την ανισότητα, τις διακρίσεις και τις κλιματικές αλλαγές.

Το Break Free ξεκίνησε πέρυσι ως μία παγκόσμια ομπρέλα δράσεων σε 20 χώρες ενάντια στα ορυκτά καύσιμα. Φέτος, από τις 12 έως τις 31 Μαρτίου υλοποιήθηκαν εκατοντάδες δράσεις σε 35 χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, με κίνητρο τη συλλογική διεκδίκηση για ένα βιώσιμο πλανήτη, την ισότητα και τη δικαιοσύνη.

Οι οργανώσεις – σύμμαχοι του Break Free για την Ελλάδα ήταν οι εξής:

Αλληλεγγύη-SolidarityNow, ActionAid Ελλάς, ANIMA, ΑΡΧΕΛΩΝ, Animal Action – Greek Animal Welfare Fund, Γιατροί Χωρίς Σύνορα, Colour Youth, Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, Ελληνική Κοινότητα Μπαγκλαντές, Ελληνική Πλατφόρμα για την Ανάπτυξη, Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων, Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου, Fair Trade Hellas, Generation 2.0, Greenpeace, Givmed, iSea, Ithaca Laundry, Καλλιστώ, Kλίμακα, Κλίμαξ Plus, Κοινότητα Αφγανών Μεταναστών και Προσφύγων στην Ελλάδα, Κοινότητα Ενωμένων Αφγανών στην Ελλάδα, Κοινότητα Κονγκό, MEDASSET, ΜΕΤΑδραση, Οικογένειες Ουράνιο Τόξο, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Οικολογική Κίνηση Δράμας, Οργάνωση Ενωμένων Γυναικών Αφρικής, Oργάνωση ΓΗ, Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη, Πακιστανο – Ελληνική Πολιτισμική Εταιρεία, Passivistas, Περιοδικό δρόμου Σχεδία, Πολιτιστικός Σύλλογος Ελλάδας Ινδίας, Πολιτιστικός σύλλογος Πλέγμα, Σύλλογος Βοήθειας Παιδιών – Lalibela, Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, Save Prasonisi, Vouliwatch, WWF Ελλάς και το HIGGS!

1 23 24 25 26 27 30