By Higgs

Λογιστικά: Φορολογική μεταχείριση των ΑΜΚΕ

Ένα θέμα που απασχολεί ιδιαιτέρως τις Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες είναι η φορολογική τους αντιμετώπιση. Στη βάση των πολυάριθμων σχετικών ερωτήσεων προς το HIGGS παραθέτουμε μια σειρά από εφαρμογές των σχετικών νόμων πάνω σε αυτές.

1. Ποια είναι η φορολογική μεταχείριση των Αστικών Μη Κερδοσκοπικών Εταιρειών;

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1059/2015, στις Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, ως ακαθάριστο εισόδημά τους, υποκείμενο σε φόρο, θεωρείται μόνο αυτό που προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα (π.χ. τέλεση δημόσιων θεαμάτων, έκδοση εφημερίδων, προβολή κινηματογραφικών ταινιών, ενοίκια, τόκοι καταθέσεων, κ.λπ.).

Αντίθετα, οι συνδρομές και εγγραφές των μελών, καθώς και οι χορηγίες ή δωρεές προς αυτές, επειδή αποτελούν εισροές κεφαλαιουχικού χαρακτήρα, δηλαδή στερούνται τα εννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος, δεν εμπίπτουν στην έννοια των ακαθάριστων εσόδων για να φορολογηθούν. Τέλος, τα ποσά των χορηγιών που τους παρέχονται για την τέλεση δραστηριοτήτων που εκτελούνται από τους υπόψη φορείς, μειώνουν το κόστος αυτών.

Οι αστικές εταιρείες (κερδοσκοπικές ή μη), δεν εξαιρούνται από το τέλος επιτηδεύματος στο τέλος του οικονομικού έτους ίδρυσής τους καθώς και όλων των επομένων.

Μέχρι τώρα με τον ν. 4172/2013 που ίσχυε για εισοδήματα από 1.1.2014, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.), που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, καθώς και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα που τηρούν απλογραφικά βιβλία, φορολογούνται για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα με συντελεστή 26% για εισοδήματα μέχρι 50.000€ και με συντελεστή 33% για εισοδήματα άνω των 50.000€.

Παράδειγμα

Πηγή: Taxheaven

Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με απλογραφικά βιβλία απέκτησε μέσα στο 2015 κέρδη 23.000€. Ο φόρος που οφείλεται ανέρχεται στο ποσό των 5.980€ το οποίο προκύπτει ως εξής: 23.000€ x 26%= 5.980€

Σε περίπτωση που είχε αποκτήσει κέρδη 51.000€ ο φόρος που οφείλεται ανέρχεται στο ποσό των  13.330€ το οποίο προκύπτει ως εξής:

50.000€ x 26%=13.000€

51.000€-50.000€=1.000€ υπερβάλλον

1000€ x 33%= 330€

Συνολικός φόρος = 13.000€+330€ =13.330€

Με τις νέες διατάξεις του ν. 4387/2016 που εφαρμόζονται από 1.1.2016 και μετά, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.), που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, καθώς και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα που τηρούν απλογραφικά βιβλία, φορολογούνται για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα με συντελεστή είκοσι εννέα τοις εκατό (29%)και όχι με δύο συντελεστές όπως εφαρμοζόταν με την προϊσχύουσα διάταξη.

Παράδειγμα

Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με απλογραφικά βιβλία απέκτησε μέσα στο 2015 κέρδη 23.000€. Ο φόρος που οφείλεται ανέρχεται στο ποσό των 5.980€ το οποίο προκύπτει ως εξής: 23.000€ x 29%= 6.670€

Πηγή: ν. 4387/2016, άρθρο 29 παράγραφος 1. 

Στη συνέχεια θα μιλήσουμε για ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που εφαρμόζεται σε όλα τα νομικά πρόσωπα συμπεριλαμβανομένου και των ΜΚΟ και αφορά στις μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες.

2. Ποιες θεωρούνται μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες

α) Οι τόκοι από δάνεια που λαμβάνει μία επιχείρηση (πάσης φύσεως νομικό πρόσωπο) από τρίτους, εκτός από τα τραπεζικά, διατραπεζικά και ομολογιακά δάνεια που εκδίδουν ανώνυμες εταιρείες.

β) Κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής.

γ) Οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές για την ημερολογιακή χρήση που διανύει το νομικό πρόσωπο.

δ) Οι κάθε είδους προβλέψεις, δηλαδή μια εκτίμηση, αναφορικά με την πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων. Δηλαδή επισφαλής κρίνεται η απαίτηση της οποίας η είσπραξη αξιολογείται από την επιχείρηση μερικά ή ολικά αμφίβολη με βάση τις πληροφορίες και τα έγγραφα που διαθέτει.

ε) Τα πρόστιμα και οι χρηματικές ποινές, περιλαμβανομένων των προσαυξήσεων (πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής), που επιβάλλονται εξαιτίας αθετήσεως συμβατικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων ή παραβάσεων διατάξεων νόμου, κ.λπ.

στ) Η παροχή ή λήψη αμοιβών σε χρήμα ή είδος που συνιστούν ποινικό αδίκημα.

ζ) Ο φόρος εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένων του τέλους επιτηδεύματος και των έκτακτων εισφορών, που επιβάλλεται για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα καθώς και ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που αναλογεί σε μη εκπιπτόμενες δαπάνες, εφόσον δεν είναι εκπεστέος ως Φ.Π.Α. εισροών. Για παράδειγμα, μια καταναλωτική δαπάνη που δεν έχει σχέση με την δραστηριότητα της επιχείρησης θεωρείται μη εκπιπτόμενη δαπάνη. Άρα ο Φ.Π.Α της δεν εκπίπτει από τα έξοδα της. Έστω ότι η αξία της δαπάνης είναι 100€ συν τον Φ.Π.Α., τα 24€ είναι Φ.Π.Α. μη εκπεστέος.

η) Το τεκμαρτό μίσθωμα σε περίπτωση ιδιόχρησης κατά το μέτρο που υπερβαίνει το τρία τοις εκατό (3%) επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

θ) Οι δαπάνες για την οργάνωση και διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων και συναντήσεων που αφορούν στη σίτιση και διαμονή πελατών ή εργαζομένων της κατά το μέτρο που υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά συμμετέχοντα και κατά το μέτρο που η συνολική ετήσια δαπάνη υπερβαίνει το μισό τοις εκατό (0,5%) επί του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος της επιχείρησης.

ι) Οι δαπάνες για τη διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων, σίτισης και διαμονής φιλοξενούμενων προσώπων κατά το μέτρο που υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά συμμετέχοντα και κατά το μέτρο που η συνολική ετήσια δαπάνη υπερβαίνει το μισό τοις εκατό (0,5%) επί του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος της επιχείρησης.

ια) Οι δαπάνες ψυχαγωγίας. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που η επιχειρηματική δραστηριότητα του φορολογούμενου έχει ως κύριο αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ψυχαγωγίας και οι δαπάνες αυτές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής.

ιβ) Προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες.

Τζένη Φετοκάκη
Ειδικός σε φοροτεχνικά θέματα


Γλωσσάρι

ΠΟΛ: πολυγραφημένη υπουργική εγκύκλιος δηλαδή με πολλούς αποδέκτες).

Απλογραφικά βιβλία: απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία είναι ο τρόπος τήρησης των λογιστικών βιβλίων ανάλογα με τη νομική μορφή της εταιρείας και τον ετήσιο τζίρο τους.

Τεκμαρτό μίσθωμα: το ποσό που αντιστοιχεί στο 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.


Στείλτε μας τις δικές σας απορίες (στο [email protected]) και μπορεί να αποτελέσουν το επόμενο θέμα της στήλης!

Η Ομάδα Newsletter του HIGGS

By Higgs

Accelerator & Incubator Workshops Ιουνίου

Μετά την ολοκλήρωση του Bootcamp, οι πρώτοι συμμετέχοντες στα προγράμματα του Incubator και του Accelerator παρακολούθησαν εκπαιδευτικά σεμινάρια |workshops| προσαρμοσμένα στις δικές τους ανάγκες, τα οποία πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις του HIGGS τον Ιούνιο .

Οι θεματικές ενότητες των workshops, ήταν:

• Σύνταξη προτάσεων – Crowdfunding, ΕΣΠΑ, Erasmus +
• Χορηγίες – επιλογή χορηγών, χορηγικές κατηγορίες
• Επιτυχημένες παρουσιάσεις στο Powerpoint
• Employment Creation Case Study ΜΚΟ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
• Πρακτικές συμβουλές για τη σωστή χρήση των Social Media
• Νέα εργαλεία που βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα των ΜΚΟ
• Newsletters – εργαλεία και δυνατότητες

Οι συμμετέχοντες συνεχίζουν να φιλοξενούνται στο χώρο του HIGGS και να λαμβάνουν συμβουλευτική καθοδήγηση από την ομάδα του HIGGS και τους εξωτερικούς συνεργάτες του |Δικηγόροι, Φοροτεχνικοί, Ειδικοί σε Θέματα Marketing|.

By Higgs

Insight Out: Σκιαγραφώντας την ActionAid Ελλάς

25 Μαΐου 2016 – Ο κύριος Κουβαράς μίλησε για την ιστορία, τη φιλοσοφία και το έργο της ActionAid ενώ παρουσίασε, μέσα από την προβολή ενός βίντεο, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της στήριξης που παρέχει η οργάνωση σε ανθρώπους που βρίσκονται στο περιθώριο προκειμένου να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. |Δείτε το βίντεο εδώ.|

Ο Γενικός Διευθυντής της ActionAid Ελλάς μοιράστηκε με τους παρευρισκόμενους πληροφορίες για την γενικότερη στρατηγική της οργάνωσης, τον ετήσιο προϋπολογισμό, τη διαχείριση των εθελοντών και τις μεθόδους εξεύρεσης πόρων.

Στο τέλος της ομιλίας ακολούθησε εποικοδομητικός διάλογος με πολλά και ενδιαφέροντα ερωτήματα των ΜΚΟ προς τον κύριο Κουβαρά.

Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Κουβαρά για την παρουσίαση του σημαντικού κοινωνικού έργου της ActionAid Ελλάς.

By Higgs

Το Volunteer4Greece παρουσιάζει το έργο του … στο HIGGS!

Στις 21 Απριλίου, το Volunteer4Greece παρουσίασε στον χώρο του HIGGS το έργο που πραγματοποιεί τους τελευταίους οχτώ μήνες στο πλαίσιο της χρηματοδότησής του από το χρηματοδοτικό μηχανισμό «EAA and Norway Grants» και το πρόγραμμα «We are all Citizens», με διαχειριστή το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Επιπλέον, το Volunteer4Greece παρουσίασε τη μέχρι τώρα δράση του και τα σχέδιά του για το μέλλον.

Παράλληλα, ο συγγραφέας Γεράσιμος Κουβαράς, Διευθυντής της ActionAid Ελλάς, παρουσίασε το ψηφιακό εγχειρίδιο που συνέγραψε με την υποστήριξη της ομάδας του Volunteer4Greece με τίτλο, “Διαχείριση Εθελοντών – ένα ταξίδι με 13 βήματα”. Το εγχειρίδιο αυτό δημιουργήθηκε με στόχο να βοηθήσει τις οργανώσεις στην προσέλκυση, αξιοποίηση και διαχείριση των εθελοντών και είναι διαθέσιμο στο blog του Volunteer4Greece. Οι οργανώσεις μπορούν να επεξεργαστούν το περιεχόμενό του (φόρμες και πίνακες) εντάσσοντας τα εργαλεία που προσφέρει στη λειτουργία τους.


Μερικά λόγια για τις επιχορηγήσεις «ΕΕΑ and Norway Grants»

Ο χρηματοδοτικός μηχανισμός «EAA and Norway Grants» είναι μία πρωτοβουλία της  Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας. Ο όρος «ΕΑΑ» αναφέρεται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή αλλιώς ΕΟΧ (European Economic Area), συμφωνία ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ με την Nορβηγία, την Iσλανδία και το Λιχτενστάιν.

Οι επιχορηγήσεις στοχεύουν στη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων, καθώς και στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ των 16 χωρών της ΕΕ στην περιοχή της Κεντρικής και Νότιας Ευρώπης και των χωρών της Βαλτικής.

Οι επιχορηγήσεις «ΕΑΑ Grants» χρηματοδοτούνται από την Ισλανδία , το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία από κοινού και απευθύνονται μεταξύ άλλων και στην Ελλάδα, ενώ οι επιχορηγήσεις «Norway Grants» χρηματοδοτούνται μόνο από τη Νορβηγία και αφορούν κυρίως της χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και την Κύπρο.

Ειδικά προγράμματα χρηματοδότησης ΜΚΟ, αξίας 158 εκ. ευρώ, έχουν συσταθεί για όλες τις χώρες που δικαιούνται να λάβουν τις επιχορηγήσεις «ΕΑΑ», μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Στόχος των προγραμμάτων είναι η ενίσχυση του δημοκρατικού συστήματος, του σεβασμού απέναντι σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στην Κεντρική και Νότια Ευρώπη και τέλος η κινητοποίηση των πολιτών για ενεργότερη συμμετοχή στην κοινωνική ανάπτυξη.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Μερικά λόγια για το πρόγραμμα «We are all Citizens – Είμαστε όλοι Πολίτες»

Το Πρόγραμμα «Είμαστε όλοι Πολίτες» είναι μέρος του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού «EAA Grants». Το Πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα και υλοποιείται από το Ίδρυμα Μποδοσάκη, σε συνεργασία με το Γραφείο Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του «ΕΑΑ Grants».

ΜΚΟ λαμβάνουν χρηματοδότηση από το πρόγραμμα σε δραστηριότητες ενδυνάμωσης δομών και ανάπτυξης ικανοτήτων, οι οποίες διοργανώνονται από το Ίδρυμα Μποδοσάκη καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

By Higgs

Εκδήλωση: Συνεργασία μιας ΜΚΟ με το Τμήμα Δημόσιας Πληροφόρησης του ΟΗΕ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη εκδήλωση του HIGGS στις εγκαταστάσεις του, με θέμα Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Ηνωμένα Έθνη – Δυνατότητα σύνδεσης και συνεργασίας μίας ΜΚΟ με το Τμήμα Δημόσιας Πληροφόρησης του ΟΗΕ.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2016 με ομιλητή τον κύριο Δημήτρη Φατούρο, Υπεύθυνο Επικοινωνίας του Περιφερειακού Κέντρου Πληροφόρησης των Ηνωμένων Εθνών/United Nations Regional Information Center (UNRIC) για την Ελλάδα και την Κύπρο. Ο κύριος Φατούρος παρουσίασε τις δράσεις του κέντρου, και τα πολλαπλά οφέλη της διασύνδεσης των ελληνικών ΜΚΟ μαζί του, και απάντησε σε σχετικές ερωτήσεις των εκπροσώπων των οργανώσεων, που παρακολούθησαν την ομιλία του.

Μπορείτε να βρείτε την παρουσίαση της εκδήλωσης εδώ.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σύνδεση  ΜΚΟ με το Τμήμα Δημόσιας Πληροφόρησης του ΟΗΕ
https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=10 (Ελληνικά)

http://outreach.un.org/ngorelations/membership/application/ (Αγγλικά)

Αίτηση
http://outreach.un.org/ngorelations/files/2012/06/Association-Application-Form-2012-fq.v2.pdf (Αγγλικά)

Γιατί να συνδεθείτε με τον ΟΗΕ
https://higgs3.org/higgs3-wp/wp-content/uploads/2016/03/Why-Associate-with-DPI.pdf (Αγγλικά)

Σημείωση
Τα Ηνωμένα ‘Έθνη διευκρινίζουν ότι  δεν αποτελεί προϋπόθεση για την επιλογή μίας ΜΚΟ η ύπαρξη αντιπροσώπου  στα Ηνωμένα ‘Έθνη. Σε περίπτωση που μία  επιλεγείσα ΜΚΟ δεν δύναται να έχει αντιπρόσωπο, η αρμόδια υπηρεσία του ΟΗΕ (DPI/NGO) σε συνεργασία   με Πανεπιστήμια των ΗΠΑ,  έχουν δημιουργήσει ένα πρόγραμμα αντιπροσώπευσης των ΜΚΟ από φοιτητές /φοιτήτριες που σπουδάζουν στις ΗΠΑ.

By Higgs

Bootcamp Μαρτίου – Απριλίου 2016

Μάρτιος 2016 – Το HIGGS υποδέχτηκε τους πρώτους συμμετέχοντες στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Incubator και του Accelerator |Bootcamp| το οποίο και ολοκληρώθηκε στις 25 Μαΐου με επιτυχή ολοκλήρωση των σχετικών εξετάσεων.

Τόσο οι συμμετέχοντες του Incubator, τους οποίους “φιλοξενούμε” από 12 έως 24 μήνες, όσο και του Accelerator, τους οποίους “φιλοξενούμε” για 4 μήνες, καλούνται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα εκπαίδευσης του HIGGS συνολικής διάρκειας 80 ωρών καλύπτοντας, μεταξύ άλλων, θέματα όπως οι πηγές χρηματοδότησης, ο κύκλος ζωής ενός έργου, η συγγραφή προτάσεων, η διαχείριση ομάδας έργου και εθελοντών, η δικτύωση, οι μέθοδοι παρακολούθησης και αξιολόγησης έργου.

Στον πρώτο κύκλο του προγράμματος Incubator συμμετέχουν οι οργανώσεις:

#100mentors, #Ελληνική Σχολή Σκύλων – Οδηγών Τυφλών “ΛΑΡΑ”, #GivMed, #Athens Makerspace, #iSEA

Στον πρώτο κύκλο του προγράμματος Accelerator συμμετέχουν οι οργανώσεις:

#ΠΕΡΠΑΤΩ, #Τα Παιδιά της Άνοιξης, #Κίνηση Αδερφών Ατόμων με Προβλήματα Ψυχικής Υγείας “ΚΙΝ.Α.Ψ.Υ”, #Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας, #Κ.Ε.Φ.Ι, #Νοσηλεία, #Μαθαίνω Διατροφή, #Ελληνικό Παιδικό Χωριό, #”ΟΚΑΝΑ “Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών, #Δύναμη Ζωής, #Διαβάζω για τους Άλλους.

Το HIGGS ετοιμάζεται να υποδεχτεί 10 νέες οργανώσεις στα πλαίσια του δεύτερου κύκλου του προγράμματος Accelerator που ξεκινά στις 11 Ιουλίου με την έναρξη του νέου Bootcamp.


Στα πλαίσια ενδυνάμωσης των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, το HIGGS δημιούργησε τους δύο πυλώνες Incubator |Εκκολαπτήριο| και Accelerator |Επιταχυντής|. Το Incubator εστιάζει σε νεοσύστατες ΜΚΟ και σε όσους οραματίζονται να δημιουργήσουν τη δική τους ΜΚΟ, με στόχο να προσφέρει την καθοδήγηση και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ανάπτυξή τους. O Accelerator εστιάζει σε μικρές και μεσαίες ΜΚΟ, που απασχολούν μέχρι και 40 άτομα και έχουν τουλάχιστον δύο χρόνια λειτουργίας με στόχο να τους προσφέρει γνώσεις και πολύτιμα εργαλεία για τη βέλτιστη συγγραφή και υλοποίηση προτάσεων χρηματοδότησης προς διεθνείς και εθνικούς χρηματοδότες.

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα Incubator και Accelerator.

By Higgs

Ημερίδα HIGGS στην Αθήνα: Ένας Επιταχυντής |Accelerator| για ΜΚΟ στην Ελλάδα

Η πρώτη μας ημερίδα accelerator στην Αθήνα έγινε την 1η Φεβρουαρίου, στον πολυχώρο ΕΒΔΟΜΟΣ,  με προσέλευση 63 ατόμων από 47 ΜΚΟ, συλλόγους, οργανώσεις και ιδρύματα. Με συγκίνηση δεχτήκαμε τα θετικά σχόλια μετά το τέλος της παρουσίασης, και την κοινή διαπίστωση του κενού που ήρθε να καλύψει το HIGGS.  #Σας ευχαριστούμε #100mentors NGO Arm #Athens Makerspace #CIF Hellas  #GivMed #Impact Hub #New Wrinkle #Path to Success for European Teens #PRAKSIS #Tact Hellas #Volunteer4Greece #Άγγιγμα Ζωής #Ανθρώπινοι Άνθρωποι #Άνθρωποι Αγάπης #ΑΝΙΜΑ – Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής #Αποστολή Άνθρωπος #Άρτος Δράση #Αρχέλων #Δεσμός #Δρόμοι Σύνθεσης #Ελληνική Εταιρεία Καλλιτεχνικών Προγραμμάτων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες #Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων #Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών #Ηλιαχτίδα #Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη #Ίδρυμα Μεσογειακής Συνεργασίας #Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» #ΚΕΑΝ-Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων #Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας #ΚΙΝΑΨΥ – Κίνηση Αδερφών Ατόμων με Προβλήματα Ψυχικής Υγείας #Κίνηση Εθελοντών/Service Civil International-Hellas (SCI-Hellas) #Κοινωνική και Εκπαιδευτική Δράση (Κέντρο Συμπαράστασης Παιδιών και Οικογένειας) #Κύκλησις (Πάτρα) #Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού βιβλίου (Greek IBBY) #Λάρα – Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών #Μαθαίνω Διατροφή #Μονοπάτια της Ελλάδας #Νοσηλεία #Οικογένειες Ουράνιο Τόξο #Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων (Βάση Ετοιμότητας Αττικής) #Οργάνωση Γη #Οργάνωση Ενωμένων Γυναικών Αφρικής #Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων #Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ομάδα Πολιτεία 2.0 #Πανεπιστήμιο Αθηνών – ΕΛΙΑΜΕΠ #Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Φθιώτιδας #Σύλλογος Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων # Σύλλογος Θεραπευομένων Ο.ΚΑ.ΝΑ.

 

Ανακοίνωση-HIGGS: Ένας Επιταχυντής |Accelerator| για-Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις στην Ελλάδα. Πρώτη ημερίδα στην Αθήνα 01 Φεβρουαρίου 2016 

By Higgs

Ημερίδα HIGGS στη Θεσσαλονίκη: Ένας Επιταχυντής |Accelerator| για MKO στην Ελλάδα

Στη Θεσσαλονίκη, με τη φιλοξενία του Δήμου Θεσσαλονίκης, διοργανώσαμε την εναρκτήρια ημερίδα Accelerator, την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου, στην αίθουσα Μανόλης Αναγνωστάκης.  Η ανταπόκριση  των 25 ΜΚΟ στο πρώτο μας κάλεσμα, και η αλληλεπίδραση κατά τη διάρκεια της ημερίδας, μας έδωσαν ώθηση στη νέα μας προσπάθεια. #Σας ευχαριστούμε #Media Terra Nea #Praksis Θεσσαλονίκης #Save A Life – Greece #Social Action YMCA of Thessaloniki #Thessaloniki Next2U #United Societies of Balkans #Άλμα Ζωής #Αντιγόνη #Ελληνική Εταιρεία για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας #Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο #Ενεργός Πολίτης Ηγουμενίτσας #Ίδρυμα Άσυλο του Παιδιού #Μέριμνα #Οικογένεια Παιδί #Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων #Όμιλος Φίλων Θάλασσας Θεσσαλονίκης #Ορφανοτροφείο Μέλισσα #Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης #Πρωτοβουλία Μετακινήσεις #Σύλλογος Πρωτοβουλία για το Παιδί #Σύλλογος Συνδρόμου Down Ελλάδος #Σύλλογος Φίλων Εθελοντών της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης #Σύμπραξη για το Κοινωνικό Φύλο #Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης #ΧΑΝΘ

Ανακοίνωση HIGGS:
Ένας Επιταχυντής Accelerator για Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις στην Ελλάδα
Eναρκτήρια ημερίδα στη Θεσσαλονίκη 28 Ιανουαρίου 2016

By sociality

HIGGS: Η Ενδυνάμωση των Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων στην Ελλάδα

«HIGGS: Higher Incubator Giving Growth & Sustainability»
Η Ενδυνάμωση των Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων στην Ελλάδα

Το HIGGS |Higher Incubator Giving Growth & Sustainability| δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία και ιδρυτική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, με στόχο την ενδυνάμωση των Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων |ΜΚΟ| που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Οι δράσεις του HIGGS εστιάζουν σε τρεις βασικούς πυλώνες, το Incubator |Εκκολαπτήριο|, τον Accelerator |Επιταχυντή|, και το Point |Σημείο Συνάντησης|, με προγράμματα που πραγματοποιούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε σταθερή και μόνιμη δομή, σε ένα νεοκλασικό κτήριο στο Μεταξουργείο.

Το Incubator εστιάζει σε νέες δυναμικές ΜΚΟ και σε όσους οραματίζονται να δημιουργήσουν ΜΚΟ, με στόχο να προσφέρει την καθοδήγηση και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και την εξέλιξή τους. O Accelerator εστιάζει σε μικρές και μεσαίες ΜΚΟ, με στόχο να τους προσφέρει τις γνώσεις και τα εργαλεία που απαιτούνται για τη βέλτιστη συγγραφή και υλοποίηση προτάσεων χρηματοδότησης προς διεθνείς και εθνικούς χρηματοδότες.

Οι άνθρωποι των ΜΚΟ που συμμετέχουν στον Accelerator «φιλοξενούνται» για 4 μήνες, ενώ στους συμμετέχοντες στο Incubator, προσφέρεται «φιλοξενία» από 12 έως 24 μήνες. Η φιλοξενία περιλαμβάνει προσφορά άρτιας υποδομής, υπηρεσιών και δωρεάν διαμονή για τους συμμετέχοντες των ΜΚΟ εκτός Αθηνών.

Παράλληλα, ο χώρος του HIGGS προσφέρεται για δράσεις της κοινωνίας, όπως διαλέξεις, εκθέσεις νέων δημιουργών, και παρουσιάσεις βιβλίων, με στόχο εκτός από Point |Σημείο Συνάντησης| ελληνικών και διεθνών ΜΚΟ, να αποτελέσει και σημείο πολιτιστικής αλληλεπίδρασης.

Tο 2012, οι εμπνευστές του HIGGS διαπίστωσαν ότι η θετική διάθεση και πρωτοβουλία των ανθρώπων στις ΜΚΟ, συχνά, δεν υποστηρίζεται από την απαραίτητη γνώση ή εμπειρία. Έτσι, με βασικό υποστηρικτή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, σχεδιάστηκε ένα εντατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε σε 8 πόλεις της Ελλάδας |Αθήνα, Κομοτηνή, Ηράκλειο Κρήτης, Τρίπολη, Πάτρα, Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα| με τη συμμετοχή 230 ελληνικών ΜΚΟ. Τέσσερα χρόνια δράσεων και ερευνών σε πιο ολοκληρωμένους τρόπους παρέμβασης «γέννησαν» το HIGGS!

Η ομάδα του HIGGS, εμπνεύστηκε από το μποζόνιο του Peter Higgs |προέρχεται από τον κόσμο της Φυσικής για να μας υποδείξει ότι το κενό, κάθε άλλο εκτός από κενό είναι, αφού είναι γεμάτο δυνητικά σωματίδια και πεδία δυνάμεων|, θεωρώντας ότι στο ελληνικό οικοσύστημα των ΜΚΟ υπάρχει ένα αναξιοποίητο πεδίο. «Πιστεύω μας είναι ότι οι ιδέες μπορούν να γίνουν πραγματικότητα όταν εφοδιαστούν με κατάλληλες τεχνικές και εμπειρία. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε αυτούς που βοηθούν, αυτούς τους απλούς ανθρώπους που έχουν καλές ιδέες, προθέσεις και διάθεση για προσφορά στην κοινωνία», αναφέρει ο Σωτήρης Πετρόπουλος |Director HIGGS|.

«Η κοινωνία των πολιτών στην Ελλάδα έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι διαθέτει την ψυχή και τη διάθεση για να προσφέρει με προσωπικό χρόνο και νέες ιδέες. Το μόνο που χρειάζεται είναι πρόσβαση στην γνώση και ευκαιρίες για συνεργασίες. Αυτό ακριβώς προσπαθεί να προσφέρει το HIGGS: Ένα σημείο συνάντησης, εκπαίδευσης και ανταλλαγής προτάσεων για όλους εκείνους που θέλουν να κάνουν πράξη την θέληση για προσφορά», σημείωσε η Συντονίστρια Δωρεών Παιδείας του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος Εύα Πολυζωγοπούλου.

Σύντομα θα ανακοινωθεί η σύνθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής, αποτελούμενης από καταξιωμένα και έμπειρα μέλη του κερδοσκοπικού και μη κερδοσκοπικού τομέα, η οποία θα επικυρώνει και θα διασφαλίζει την αξιοπιστία των διαδικασιών.

Αιτήσεις συμμετοχής και γενικές πληροφορίες στο www.higgs3.org
Λήξη υποβολής αιτήσεων: Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016

 

Δελτίο τύπου:
«HIGGS: Higher Incubator Giving Growth & Sustainability» Η Ενδυνάμωση των Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων στην Ελλάδα

 

1 27 28 29