By Higgs

Ελληνικές Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις & Μέτρηση Κοινωνικού Αντικτύπου

Το HIGGS στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να υποστηρίξει πολύπλευρα την Κοινωνία Πολιτών στην Ελλάδα, πραγματοποιεί σειρά ερευνών για ζητήματα που την απασχολούν. Ένα από αυτά τα ζητήματα αποτελεί ο τρόπος μέτρησης του κοινωνικού αντικτύπου του έργου των Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων (ΜΚΟ). Κατά τους μήνες Ιανουάριος και Φεβρουάριος 2020, διενεργήθηκε η εν λόγω έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 108 οργανώσεις, προκειμένου να διερευνηθεί η μεθοδολογία των ΜΚΟ όσον αφορά στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας, δηλαδή, κατά πόσο και με ποιον τρόπο οι ΜΚΟ αποτυπώνουν τον κοινωνικό τους αντίκτυπο.

Μερικά βασικά συμπεράσματα από την έρευνα:
• Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από ΜΚΟ που ο κύριος τομέας δράσης τους αφορά στην κοινωνική πρόνοια (24%), στην εκπαίδευση (18%), στην Υγεία (15%) και στα ανθρώπινα δικαιώματα (12%). Οι συγκεκριμένοι τομείς παρουσιάζουν αρκετές προκλήσεις στον προσδιορισμό αποτελεσμάτων, πάραυτα η πλειονότητα των οργανώσεων (66%) που συμμετείχαν στην έρευνα απάντησε ότι μετρούν τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά στοιχεία. Συγκεκριμένα, συγκεντρώνουν ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία με τη χρήση των πιο συχνών μεθόδων, όπως: ερωτηματολόγια ικανοποίησης, συνεντεύξεις και ομάδες εστίασης.
• Σχεδόν οι μισές οργανώσεις συμφωνούν ότι η ανεπάρκεια ανθρωπίνων πόρων και η έλλειψη τεχνογνωσίας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια στη συλλογή και καταγραφή των στοιχείων.
• Ένα ποσοστό οργανώσεων συνδέουν τη μέτρηση των αποτελεσμάτων τους μόνο με την προσέλκυση δωρεών και δεν το καταγράφουν ως ένα γενικότερο εργαλείο αυτοαξιολόγησης, βελτίωσης και εξέλιξης.
• Οι περισσότερες οργανώσεις συμφωνούν ότι είναι πολύ σημαντική η αποτύπωση του κοινωνικού αντικτύπου μακροπρόθεσμα και ότι έχει θετική επίδραση στους χρηματοδότες αλλά το βασικό εμπόδιο είναι η έλλειψη εξειδικευμένης γνώσης από τις οργανώσεις.

Το βασικό κοινό σημείο που αποτυπώνεται συνολικά από τις οργανώσεις στην παρούσα έρευνα είναι ότι όλες ενδιαφέρονται και θεωρούν πολύ σημαντικό να μπορούν να καταγράφουν και να αποτυπώνουν τις αλλαγές που έχουν καταφέρει να επιφέρουν στις ζωές των ωφελουμένων τους. Αυτό που είναι ζητούμενο είναι να αποκτήσουν πρόσβαση στην τεχνογνωσία και να εκπαιδευτούν προς αυτή την κατεύθυνση.

Ευελπιστούμε η έρευνά μας να αποτελέσει την αρχή μιας επικοδομητικής συζήτησης για τα επόμενα βήματα που θα μπορούσαμε να κάνουμε ατομικά η κάθε μια οργάνωση και συνολικά όλοι μαζί.

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα για να μπορέσετε να κατεβάσετε την Έρευνα.


By Higgs

Interview with Fundación Empresa y Sociedad – TGE Network Partner

A few words about the Fundación Empresa y Sociedad

Empresa & Sociedad is a foundation that was created in 1995 with the aim to innovative corporate commitment to society, fostering an open and collaborative leadership in areas with the potential to generate exponential changes.

After fifteen years of working in the field of (what is now known as) Corporate Social responsibility, where Empresa & Sociedad was a really key promoter in Spain since 2010, now works on three new innovation ecosystems:

 • The B2B Ecosystem, where companies and scaleups share experiences and collaboration on strategic innovation and digital transformation.
 • GENIOR, a living laboratory of ideas and actions that invites you to imagine the future of work in a digital world and long-lived, and activate anyone interested to get it as we would like.
 • An international network of collaborative PHILANTHROPY, as the partner in Spain of Transnational Giving Europe Network, an international network of large foundations that facilitates the application of the tax legislation of the country of the donor when making a donation to philanthropic entities of another country.

Empresa & Sociedad is financed primarily from the services provided:
 Association fees of companies and scaleups
 Services on demand
 Sponsorship.

This form of financing is a self-imposed challenge as proof that it is able to generate value.

What are the main projects of the Foundation?

The B2B ecosystem
It is a forum for open innovation formed by scaleupsB2B and large companies. Aims to “provide external view and connections” for company members, which helps find solutions to meet their strategic challenges of innovation and accelerating the digital transformation “time to market”. Based on an Observatory of the best scaleupsB2B, make calls as on behalf of its member companies, presentations in Company to innovation teams and corporate areas and Plans Open for Business Innovation in collaboration with the specialized niche of the entrepreneurial world. It also organizes networking and benchmarking innovation activities and informative events for executives of the business world.

The scaleups are young companies with a digital native component, which have large companies as clients and are undergoing strong growth.

Since 2014, Empresa & Sociedad holds annually its COMPRENDEDOR Awards, which aims at recognizing the growth of scaleupsB2B and the demonstration effect of its collaboration with companies.

GENIOR
In a world where more and more people live longer in better conditions, Empresa & Sociedad aims at “accelerating cultural change towards a life in which hybrid cohabit the current sequential phases of training, work and rest, as each, for a better future individually and as a society. “

GENIOR is a laboratory of ideas and actions that try to imagine the future of work in a digital world and long-lived, and turn to anyone who is interested to it as we would like.

It is a collaborative project that grows thanks to people GENIOR. A GENIOR is a curious and proactive person regardless of age, always ready to work for themselves but especially in the latter part of their working lives. It is part of a not cross age, longitudinal generation with the gene of active curiosity.

PHILANTHROPY
It has a special activity in the field of:
 Alumni of the leading international business schools.
 Global projects of social, cultural and environmental fields.
 International reference entities in research and medical practice.

3) Do you implement any events/programmes/workshops for civil society? If yes, what are the topics of your events/programmes/workshops? Are they open to organizations out of your country?

Our three areas are developed with collaborative formats, mainly based in networking and benchmarking innovation activities and informative events for executives of the business and civil society worlds. They are of course open to organizations of any country. Not only through Transnational Giving Europe, which is a formal international network. But in the innovation ecosystem as well, where we have partners in some European countries and in Israel. And also in GENIOR, as the future of work is a universal issue. We think all our activities will become international as ideas do not have frontiers. Greece is welcome!

4) Would you be interested in starting collaboration with a non-profit organization from Greece? If yes, under which project?

We are looking forward to starting through Transnational Giving Europe!

Paco Abad,
Founder & Director

 


Contact information of the Organization

 • Fundación Empresa y Sociedad
 • Plaza Pablo Ruiz Picasso 1 (Impact Hub)
 • 28020 Madrid
 • Ph +34 676270816
 • Email: [email protected]

By Higgs

Χρήσιμο Εκπαιδευτικό Υλικό

Βρείτε χρήσιμο υλικό με καλές πρακτικές που θα σας βοηθήσουν να βελτιώσετε την αποδοτικότητά σας και τις λειτουργίες  της οργάνωσής σας, καθώς και προτάσεις για να αντιμετωπίσετε τις νέες προκλήσεις:

 

 

By Higgs

Erasmus+: DiGi YOUTH

Το HIGGS σε συνεργασία με άλλους τρεις εταίρους από τη Σλοβακία, την Τουρκία και τη Βουλγαρία υλοποιούν το Ευρωπαϊκό έργο «DiGi Youth», χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, Erasmus+ KA2. To «DiGi Youth» αποτελεί ένα καινοτόμο και φιλόδοξο έργο που στόχο έχει την ενίσχυση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας και την προώθηση των οργανώσεων νεολαίας, μέσω ανοικτών και καινοτόμων ψηφιακών πρακτικών. Οι νέοι εργαζόμενοι και ειδικότερα οι εργαζόμενοι σε οργανώσεις νεολαίας, με περιορισμένες ψηφιακές ικανότητες και δεξιότητες, θα επωφεληθούν και θα αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιοτήτες και τα εργαλεία από τα πνευματικά προϊόντα και γενικότερα το υλικό που θα παραχθεί στο πλαίσιο του εν λόγω έργου.  Βασικός σκοπός του έργου αποτελεί η προσφορά ακόμα πιο ποιοτικής εργασίας στους νέους, νέες ευκαιρίες και εκπαιδευτικά εργαλεία, καθώς επίσης η περαιτέρω εμπλοκή των νέων με χαμηλές ευκαιρίες, μέσω της αξιοποίησης ψηφιακών μέσων.

Πνευματικά προϊόντα DiGi Youth:

 1. DiGi YOUTH Διαδικτυακή Πλατφόρμα – σε 5 γλώσσες (EN, SK, EL, BG, TR)
 2. DiGi YOUTH Παιχνίδι Προσομοίωσης στην Αγγλική γλώσσα (EN)
 3. DiGi YOUTH Εγχειρίδιο Εργασίας – σε 5 γλώσσες (EN, SK, EL, BG, TR)
 4. DiGi YOUTH Εγχειρίδιο Αξιοποίησης Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης – σε 5 γλώσσες (EN, SK, EL, BG, TR)

Εταίροι DiGi Youth:

 • European Dialogue (Leader), Σλοβακία
 • HIGGS, Ελλάδα
 • Yaşar University, Τουρκία
 • Future Now Association, Βουλγαρία

By Higgs

Πρόγραμμα Active citizens fund: Έργο “Non-profits & Media advocating for good!”

Η συνηγορία διεθνώς αποτελεί σημαντικό εργαλείο της Κοινωνίας των Πολιτών, στην προσπάθειά της να επιφέρει θεσμικές αλλαγές σε κοινωνικά προβλήματα. Στην Ελλάδα και ειδικά στην περιφέρεια, οι δράσεις συνηγορίας είναι είτε περιορισμένες, είτε περιορισμένης αποτελεσματικότητας, με εξαιρέσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον και ενίοτε την κοινωνική πρόνοια. Τα αίτια εντοπίζονται στους εξής παράγοντες:
1) την έλλειψη γνώσης των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων σχετικά με τη μεθοδολογία και τα απαραίτητα εργαλεία για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων συνηγορίας και 2) την αρνητική εικόνα των ΜΚΟ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το ευρύ κοινό η οποία δυσχεραίνει την επικοινωνία και συνεργασία όλων των μερών για οποιοδήποτε καλό σκοπό και την ενεργό συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων.

Το έργο «Non-profits & Media advocating for good!» έχει ως σκοπό την ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα. Για να το επιτύχει αυτό, προσφέρει ένα δομημένο πλαίσιο βιωματικής εκπαίδευσης και συνεργασίας, από το οποίο θα ωφεληθούν εκπρόσωποι από 32 μέσα μαζικής ενημέρωσης και στελέχοι από 32 μη κερδοσκοπικές οργανώσεις σε 4 πόλεις της Ελλάδας, επιλεγμένες στη βάση της ύπαρξης σε αυτές μιας ζωντανής κοινότητας ΜΚΟ και ΜΜΕ καθώς και σημαντικών κοινωνικών προβλημάτων, ώστε να συν-σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν μαζί δράσεις συνηγορίας.

Το έργο “Non-profits & Media advocating for good!” υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το HIGGS και εταίρους του, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας και την ΑΜΚΕ Πρωτοβουλία για τη Δημοσιογραφία.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021 γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Περισσότερες πληροφορίες: www.activecitizensfund.gr

 

Φορέας Υλοποίησης                          Εταίροι

By Higgs

A Decade of Social Impact Development

Social Impact Assessment has developed greatly in the past decade all over the world. A major milestone in this development in Israel was the establishment of Midot – a unique Israeli non-profit organization (NPO) which I have had the privilege to lead as CEO for the past 7 years. It is founded as a partnership between the private sector and the social sector, in order to advance the ideas of social impact assessment across Israel – the founding members are the largest investment firm and the largest NPO in Israel.

Midot’s first and best-known product is a rating tool for Israeli NPOs. The idea was to rate NPOs according to their levels of effectiveness so that donors could use this rating as a tool when they make decisions who to donate too. This was a revolutionary concept at that time, and as such even caused some resistance, from NPOs who didn’t want to be rated against others. Before Midot was established, impact assessment was mainly done by very long, expensive, in-depth research evaluations (which are still done today), but weren’t relevant to very small NPOs who weren’t able to afford them. The Midot process is very affordable and allows practically any NPO to go through it. It mainly focuses on the impact practice of the NPO and is based on the underlying assumptions that the NPOs who have a higher level of impact practice, are more likely to produce better outcomes. This was based on similar international tools (such as Mckinsey’s OCAT and NPC’s little blue book)- but was actually the first time when the ideas of impact, outcomes, logic models and theory of change were being spread out among the social sector in Israel.

As time went by, we came to an understanding the rating of NPOs isn’t enough, and what was needed was actually to train the people in the social sector about these issues. So we started delivering workshops and established a training program, which over 2.000 participants have gone through during the past 4 years. But that wasn’t enough as well. As the social sector got more and more developed, there was a growing need for more in depth services regarding impact measurement. This led to the development of tailor-made consultancy services – which were designed to meet the needs of NPOs. During this time, others forms of cooperation between the social and business sector were also developed – such as social businesses and even social impact bonds (There are 4 active SIBs in Israel today and many more under formulation).

These new developments required new and more in depth forms of measurement. As time went by and the overlaps between different players in the social assessment arena became more significant, we came to the understanding that in order to achieve our mission, and to achieve greater impact, it would make more sense to form strategic partnerships between the relevant players. That is why we initiated, and successfully accomplished, a merger between Midot and Social Finance Israel (part of the Social Finance group which is a world leader in impact investing and measurement). This merger, which was finalize just a few weeks ago, created one big organization who can address all of the issues of impact measurement – from rating NPOs, through workshops and trainings, consultancy services and up to very in-depth impact measurement processes required as part of the execution of social impact Bonds. This marks the beginning of the next phase of impact measurement development in Israel.

Guy Beigel
CEO, Midot

By Higgs

A different nonprofit

With limited resources (time and money), can you do more for your beneficiaries? Yes, you can! Let me help you to get the most out of digital tools for nonprofit.

Answer this survey and join the first NetSquared event in Greece “Everything you always wanted to know about tech and nonprofit* (But were afraid to ask)” 

“Have you ever felt swamped at work?” If you are a nonprofit professional, this will be for you a sort of rhetorical question that will be met with understandable anger:

“Of course we are swamped! We are trying to change the world, have you seen what the world looks like today?”

2020 didn’t start so well, I agree. The risk of a new war in the Middle East, the outbreak of Corona Virus, a possible new refugee crisis in Europe, and the evergreen climate change are some of the major issues that come to the top of my mind when I think about the few months that marked the start of this new decade.

In a world where needs are growing, nonprofits feel compelled to stretch and squeeze to try to do as much as possible. Making overwork the norm. 

However, in most cases, overwork doesn’t produce any sort of positive outcome. It can actually limit your effectiveness and derail your good initiatives.

“So what should we do?” – you may ask.

In the last 5 years, I’ve had the chance and privilege to collaborate with dozens of small and medium nonprofit organizations across Europe. And every time, I was facing the same issue. Executive directors wearing dozens of hats, staff members juggling between different tasks and urging deadlines, volunteers either left alone or taking considerable staff time. 

The obvious result: a sub-optimal impact. 

And all of this while still logging more than 40 full hours of work per week.

It shouldn’t be like this. 

We shouldn’t accept overwork to be the norm, because:
a) Nonprofit’s work is vital to the lives of millions of humans, species, cultures, and environments. It means that if we are not able to be impactful as an organization, the very same causes we live by are going to be harmed;
b) People can only take so much before exploding. Putting more hours won’t make you more effective and burn-out is just around the corner. 

If we want to be true to our mission to make the world a better place we still need to be able to do more. But not by killing ourselves. 

We need a different nonprofit. 

A sector that will take full advantage of the opportunities available.

So my suggestion was always the same: “look what’s out there”. 

“Out there” is the internet. At no other time in our history, we had such an easy access to knowledge. Do you remember how it was before? 

Let’s say, going out to watch a movie. Think about how you got to know what was the schedule, or the programme. Now it’s just a matter of writing “cinema near me”, quite a big time saver. 

Out there are all sorts of things. And, as a quite nerdy nonprofit professional, I can assure you that there are loads of resources – most of them free – that can support your organization’s mission. I have actually learnt most of what I know about nonprofit in this way. 

I already feel your question here: “How is this going to help me?”

And I understand it. It seems counterintuitive. But to be as good as you can you need to constantly review and learn and change. It’s 2020, the world is very different from the past. Society is very different. And work is very different too. Nonprofits need to adapt or they risk becoming at best ineffective, at worst irrelevant. As we are already seeing the trend of for-profit organizations focusing on social good, this space is becoming more and more crowded and competitive. 

With limited time available, it’s easy to get caught up in the fog. You go to work, get things done day after day without really reviewing how you do your work, but sometimes just investing an hour or two to step back and think about a challenge can help you find ways to address that challenge and free up a lot of valuable time.

And speaking of time savers and opportunities, by and large, one of the biggest untapped opportunities for the nonprofit sector comes from the effective use of technology.

Technology, in its simplest form, is the application of tools and knowledge to meet humans’ needs. Its purpose: to make our life easier. Unfortunately, digital skills in the sector are still – let’s say – basic. And, by looking at the bright side, it means that there is plenty of room for improvement, as to be effective with technology today you don’t need to get a degree in computer science or learn how to code, being effective starts with realizing what’s out there. 

That’s why I decided to join NetSquared and organize free capacity building workshops on technology for local nonprofits here in Athens.

NetSquared’s free events offer a welcoming community, hands-on learning, and expert advice on crucial tech topics ranging from budgeting for tech, to digital marketing, to moving files to the cloud. The meetups are open to everyone who is interested in using technology for social change, especially nonprofits and activists, tech leaders, and funders.

Let me show you what’s out there 🙂 

On the 26th of March at HIGGS we wanted to host the first of such events – Everything you always wanted to know about tech and nonprofit* (*But were afraid to ask) – where I wanted to introduce you to some of the latest trends in tech and nonprofits, discuss your needs and build together the content for the next training. However, the current situation doesn’t allow for in-person events. 

So we are working to move everything in the virtual realm. We will keep you posted about the next steps so if you want to join please register here – There are only a few spots available, don’t miss this opportunity!

It would be really great if you could take some time and answer this survey, so I can understand better what are the topics that could be more relevant and useful to you.  

Matteo Sisto
HIGGS

By Higgs

COVID-19 Solidarity Response Fund: Το HIGGS υποστηρίζει έμπρακτα τον ΠOY στην προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για την καταπολέμηση του κοροναϊού μέσα από το Transnational Giving Europe!

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα των Ηνωμένων Εθνών και το Swiss Philanthropy Foundation συστρατεύονται σε μια πολύ δύσκολη στιγμή για την ανθρωπότητα, μέσα από το COVID-19 Solidarity Response Fund. Πρόκειται για ένα fund που δημιουργήθηκε μετά από έκκληση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, και έχει ως σκοπό να συγκεντρώσει χρήματα για να ενισχυθούν οι δομές υγείας παγκοσμίως στην καταπολέμηση της πανδημίας, με επίκεντρο τις πιο αδύναμες από αυτές. Μέσα από αυτό, ιδιώτες, εταιρείες και οργανισμοί θα έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν απευθείας τους συνεργάτες του ΠΟΥ, ενώ ήδη έχει την υποστήριξη μεγάλων δωρητών όπως το Facebook και η Google που υποστηρίζουν ένα σχέδιο διπλασιασμού των δωρεών μέσα από τις πλατφόρμες τους.

Η διαχείριση της συγκέντρωσης των χρημάτων για το COVID-19 Solidarity Response Fund γίνεται παγκοσμίως από δύο διεθνή ιδρύματα, το UN Foundation (με έδρα τις ΗΠΑ) και το Swiss Philanthropy Foundation (με έδρα την Ελβετία), τα οποία θα διευκολύνουν τη ροή των χρημάτων προς τον ΠΟΥ. Πέρα από την πλατφόρμα η οποία δέχεται διαδικτυακές δωρεές στο www.COVID19ResponseFund.org, το UN Foundation μπορεί να δεχθεί και δωρεές μέσω επιταγών ή ηλεκτρονικά επικοινωνώντας στο [email protected]  

Όλες οι δωρεές προς το United Nations Foundation και το Swiss Philanthropy Foundation έχουν έκπτωση φόρου εφόσον το επιτρέπει η κείμενη νομοθεσία ανά χώρα. Στην Ευρώπη, το Swiss Philanthropy Foundation συνεργάζεται με το Transnational Giving Europe για να διευρύνει τη δυνατότητα τέτοιου είδους δωρεών σε 21 ευρωπαϊκές χώρες και στην Ελλάδα επίσημος εκπρόσωπος του TGE είναι το HIGGS.

Όλα τα χρήματα που συγκεντρώνονται θα διοχετευθούν στο Πλάνο Στρατηγικής Ετοιμότητας και Ανταπόκρισης του ΠΟΥ: για προστατευτικό εξοπλισμό των επαγγελματιών υγείας, για τον εξοπλισμό διαγνωστικών εργαστηρίων, τη συλλογή, παρακολούθηση και αξιοποίηση δεδομένων, τη δημιουργία και λειτουργία Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, την ενδυνάμωση εφοδιαστικών αλυσίδων, την επιτάχυνση της έρευνας και ανάπτυξης για εμβόλια και θεραπεία και οποιοδήποτε κρίσιμο βήμα χρειάζεται να γίνει για να ενισχύσει την αντιμετώπιση της πανδημίας από τη δημόσια υγεία.

Ενισχύστε και εσείς την παγκόσμια προσπάθεια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ενάντια στον κορονοϊό, μέσα από το TGE, με τη βοήθεια του HIGGS!

By Higgs

Ανοιχτή Επιστολή 120 οργανώσεων προς Έλληνα πρωθυπουργό και Ευρώπη: «Προστατέψτε τη νομιμότητα και την ανθρωπιά»

Ανοιχτή επιστολή προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλς Μισέλ και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για το προσφυγικό στέλνουν 120 οργανώσεις.

Αναλυτικά η επιστολή:

Οι οργανώσεις που υπογράφουμε αυτό το κείμενο εκφράζουμε τη βαθιά ανησυχία μας για τα όσα εξελίσσονται τις τελευταίες ημέρες στα σύνορά μας στον Έβρο και τα νησιά με την πολιτική εργαλειοποίηση και τη θυματοποίηση ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί στα σύνορα της Ευρώπης. Επίσης, για τον τρόπο που οι Αρχές της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαχειρίζονται τις νέες αφίξεις, καθώς και για ακραίες συμπεριφορές που παρατηρήθηκαν από τα σώματα ασφαλείας εναντίον των προσφύγων και από πολίτες εναντίον στελεχών των ανθρωπιστικών οργανώσεων. Επισημαίνουμε ότι το κλίμα πανικού και των λογικών “ασύμμετρης απειλής”, που καλλιεργείται και από τις αρχές είναι αναντίστοιχο με την πραγματικότητα και πλήττει σοβαρά όχι μόνο τους πρόσφυγες, –ανθρώπους κατατρεγμένους και ευάλωτους– αλλά και την ίδια την κοινωνία και το κράτος δικαίου.

Συγκεκριμένα:

Eκφράζουμε κατηγορηματικά την αντίθεσή μας στις πρόσφατες αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ) και κυρίως την έκδοση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, σύμφωνα με την οποία έχει ανασταλεί η υποβολή αιτήσεων χορήγησης ασύλου όσων εισέρχονται στη χώρα και προβλέπεται η επιστροφή τους, χωρίς καταγραφή, στη χώρα καταγωγής ή διέλευσης. Η εφαρμογή μιας τέτοιας ρύθμισης συνιστά μέτρο απάνθρωπο και παράνομο, καθώς παραβιάζει τη θεμελιώδη αρχή της μη επαναπροώθησης, επισύρει τη διεθνή ευθύνη της χώρας μας, και θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Δεν αμφισβητείται ότι η Ελλάδα έχει την κυριαρχική αρμοδιότητα να ελέγχει τα σύνορά της και να διαχειρίζεται τις όποιες διελεύσεις από αυτά, όμως τo δικαίωμα στο άσυλο είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα κατοχυρωμένο από την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και δεν πρέπει να καταστρατηγείται.

Επίσης καταγγέλλουμε τις επιθέσεις κατά ανθρωπιστικών οργανώσεων και οργανώσεων για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου, καθώς και την ανοχή και την καλλιέργεια μισαλλοδοξίας, επισημαίνοντας ότι χωρίς την συμβολή των οργανώσεων αυτών στο όποιο σύστημα διαχείρισης του προσφυγικού έχει εδραιωθεί, αυτό θα οδηγηθεί σε κατάρρευση. Το δε κλίμα καχυποψίας ενάντια στην αλληλεγγύη, το οποίο προωθείται και από εκπροσώπους της κυβέρνησης, καλλιεργεί τη βία και την ανομία στην ευρύτερη κοινωνία.

Απευθυνόμαστε κατ’ αρχήν στην ελληνική Κυβέρνηση ζητώντας:

Να αποσυρθεί η παράνομη και αντισυνταγματική πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και να τηρηθούν οι υποχρεώσεις της Ελληνικής Πολιτείας σχετικά με την προστασία της ανθρώπινης ζωής και τη διάσωση στα θαλάσσια και χερσαία σύνορα. Επίσης, να σταματήσουν άμεσα οι επιστροφές ανθρώπων σε κράτη όπου κινδυνεύει η ζωή, η ελευθερία τους ή κινδυνεύουν να υποβληθούν σε βασανιστήρια ή άλλη απάνθρωπη ή εξευτελιστική ποινή ή μεταχείριση.

Να διενεργηθεί άμεσα η αποσυμφόρηση των νησιών με μετεγκατάσταση αιτούντων άσυλο στην ενδοχώρα και με ειδική μέριμνα για την προστασία της υγείας τους. Προτεραιότητα να δίνεται στους πλέον ευάλωτους, στα ασυνόδευτα και στις οικογένειες με παιδιά.

Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας κάθε προσώπου από εκδηλώσεις και πράξεις βίας, στοχοποίησης και ρατσισμού.

Απευθυνόμαστε στα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπενθυμίζοντας ότι:

Η ΕΕ θα πρέπει να αναλάβει ουσιαστικές ευθύνες προστασίας των ανθρώπων που μετακινούνται στο πλαίσιο της διαχείρισης ενός κατεξοχήν ευρωπαϊκού ζητήματος, με γνώμονα το σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τις αρχές δικαίου. Το δικαίωμα στο άσυλο και η τήρηση της αρχής της μη επαναπροώθησης αποτελούν βασικά στοιχεία του διεθνούς και του ενωσιακού δικαίου και ως εκ τούτου οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την προάσπισή τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως «θεματοφύλακας των Συνθηκών» (guardian of the Treaties) θα πρέπει να προστατεύσει το δικαίωμα στο άσυλο, όπως αυτό κατοχυρώνεται στη νομοθεσία της ΕΕ. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να αντιστρέψει τη ρητορική περί «ασπίδας» και να παροτρύνει την Ελλάδα να αναλάβει τις νομικές της υποχρεώσεις.

Είναι αναγκαία η άμεση ανασύσταση μηχανισμών μετεγκατάστασης προσφύγων και αιτούντων άσυλο από την Ελλάδα προς άλλα κράτη μέλη, με δίκαιο και ορθολογικό τρόπο και με προτεραιότητα στα ασυνόδευτα παιδιά. Επίσης, προτείνεται και η επανεγκατάσταση προσφύγων απευθείας από την Τουρκία σε κράτη-μέλη της ΕΕ.

Επίσης αναγκαία είναι η αναθεώρηση της θέσης της ΕΕ για την Κοινή Δήλωση ΕΕ- Τουρκίας, η οποία -πέραν των ελλειμμάτων νομιμότητας- έχει αποδειχθεί πλέον ότι αποτελεί απρόβλεπτο και μη βιώσιμο πολιτικό εργαλείο για τη διαχείριση των συνόρων.

Κλείνοντας, καλούμε όλες τις πλευρές στην τήρηση της νομιμότητας και στην επαγρύπνηση για τη διασφάλιση των ευρωπαϊκών δημοκρατικών αξιών. Οποιαδήποτε περαιτέρω διολίσθηση θα πλήξει με ανυπολόγιστες συνέπειες τις κοινωνίες μας, τη δημοκρατία στην Ευρώπη και το κράτος δικαίου.

ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΣΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ACCIÓN POLITEIA (Ισπανία)

ACTIONAID HELLAS

ACTIONAID INTERNATIONAL

ACTIONAID ITALIA

ADDART

AED EUROPEAN DEMOCRATIC LAWYERS (Γερμανία)

AIDOS – ASSOCIAZIONE ITALIANA DONNE PER LO SVILUPPO (Ιταλία)

ΑΙΤΗΜΑ

ALLIANCE FOR AFRICAN ASSISTANCE (Ιταλία)

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΛΕΣΒΟΥ

ΑΝΑΖΗΤΗΤΕΣ ΘΕΑΤΡΟΥ (ΦΙΞ IN ART)

ANTIΓΟΝΗ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΗ ΒΙΑ

AOI, ASSOCIATION OF ITALIAN NGO’S FOR COOPERATION AND SOLIDARITY (Ιταλία)

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ASGI ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI GIURIDICI SULL’IMMIGRAZIONE (Ιταλία)

ASINITAS, ROMA (INTERCULTURAL CENTERS) (Ιταλία)

ASOCIACIÓN POR TI MUJER (Ισπανία)

ASSOCIATION DE SOUTIEN AUX TRAVAILLEURS IMMIGRES – ASTI ASBL (Λουξεμβούργο)

ASSOCIATION FOR INTEGRATION AND MIGRATION (Τσεχία)

ASSOCIATION FOR LEGAL INTERVENTION (Πολωνία)

BAOBAB EXPERIENCE (Ιταλία)

BORDER CRIMINOLOGIES-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΟΞΦΟΡΔΗΣ (Ην. Βασίλειο)

BORDERLINE-EUROPE HUMAN RIGHTS WITHOUT BORDERS (Γερμανία)

CESSMIR, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΓΑΝΔΗΣ (Βέλγιο)

CENTRE FOR TRAUMA, ASYLUM AND REFUGEES, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ESSEX (Ην. Βασίλειο)

CHANGE MAKERS LAB

CIRÉ (COORDINATION ET INITIATIVES POUR REFUGIES ET ÉTRANGERS) (Βέλγιο)

GAASBEEK EN GAASBEEK ADVOCATEN (Ολλανδία)

GENERATION 2.0 RED

ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (DRC)

DEFENCE FOR CHILDREN INTERNATIONAL GREECE

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ

ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΕΡΟΥ

ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΔΙΟΤΙΜΑ – ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

DUTCH COUNCIL FOR REFUGEES (DCR) (Ολλανδία)

DUTCH LEAGUE FOR HUMAN RIGHTS (Ολλανδία)

ECHO100PLUS

EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΣΤΕΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΕλΕΔΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (ΕΣΠ)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΕΛΙΞ

END FGM EUROPEAN NETWORK

Ε.Π.Α.Ψ.Υ.

EQUAL RIGHTS BEYOND BORDERS

EUROPEAN ANTIPOVERTY NETWORK (EAPN)

EUROPEAN COUNCIL ON REFUGEES AND EXILES (ECRE)

FORENSIC ARCHITECTURE

FUNDACION CEPAIM (Ισπανία)

HELP REFUGEES / CHOOSE LOVE

HIAS ΕΛΛΑΔΟΣ

HIGGS

HUMANRIGHTS360

HUMAN RIGHTS WATCH

ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ MED.IN

IMMIGRANT COUNCIL OF IRELAND (Ιρλανδία)

INTER ALIA

INTERNATIONAL RESCUE COMMMITTEE (IRC)

INTERSOS HELLAS

INTERSOS ORGANIZZAZIONE UMANITARIA ONLUS (Ιταλία)

IRISH ANTIPOVERTY NETWORK (Ιρλανδία)

ITALIAN COUNCIL FOR REFUGEES

JRS PORTUGAL

ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΒΑΒΕΛ

ΚΙΝΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ SCI-ΕΛΛΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ

ΚΟΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΚΑΙ ΒΙΑ

LEGAL CENTRE LESVOS

METHORIA LAST RIGHTS

ΜΕΛΙΣΣΑ – ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ

ΟΔΥΣΣΕΙΑ

OIKOΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

OMANIAE VZW ORGANISATIE (Βέλγιο)

OMNES

OXFAM

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΗ

PAX CHRISTI INTERNATIONAL (Βέλγιο)

PHYSICIANS FOR SOCIAL RESPONSIBILITY (Φινλανδία)

PLATFORM FOR INTERNATIONAL CO-OPERATION ON UNDOCUMENTED MIGRANTS (PICUM)

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ANASA

PRAKSIS

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ

RAV REPUBLICAN LAWYERS ASSOCIATION (Γερμανία)

RED ACOGE (Ισπανία)

REFUGEE LEGAL SUPPORT (RLS)

REFUGEE RIGHTS EUROPE (RRE)

RTI ΕΛΛΑΣ

SAFE PASSAGE INTERNATIONAL

SOCIETY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (SID)

SOLIDARITYNOW

SOS RACISMO (Ισπανία)

STATE OF CONCEPT

STATEWATCH (Ην. Βασίλειο)

STIL-UTRECHT (Ολλανδία)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ( ΣΜΑΝ)

ΣΥΜΒΙΩΣΗ – ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

SYMBOLO – ROMA NORDOVEST PER LA SINISTRA (Ιταλία)

SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DE TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS (SIT) (Ελβετία)

ΣΧΕΔΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

TERRE DES HOMMES HELLAS

ΤΕΧΝΟΔΡΟΜΩ

THE DAY OF THE ENDANGERED LAWYER FOUNDATION (Ολλανδία)

THE HOME PROJECT

THE INTERNATIONAL REFUGEE ASSISTANCE PROJECT (IRAP) (Η.Π.Α)

THESSALONIKI PRIDE

ΤHESS DICTIO – ΔΙΚΤΥΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ (RSA)

VICTORIA SQUARE PROJECT

VLUCHTELINGEN ONDERSTEUNING SINT-NIKLAAS (Βέλγιο)

By Higgs

Πρόσκληση Σχολιασμού Κειμένων για το Νομοσχέδιο Λειτουργίας Κοινωνίας Πολιτών

Αγαπητές οργανώσεις,

Κατόπιν πραγματοποίησης της ημερίδας διαβούλευσης με θέμα: “Άξονες για ένα Σχέδιο Νόμου που αφορά τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών” την Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020, με σκοπό τη σύνταξη κειμένου που αφορά στους προτεινόμενους άξονες και στο πλαίσιο λειτουργίας των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών, σας προσκαλούμε να σχολιάσετε πάνω στα κείμενα που παρήχθησαν στην ημερίδα διαβούλευσης μεταξύ των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών.

Δείτε εδώ τα κείμενα που παρήχθησαν από τις 4 ομάδες εργασίας στην ημερίδα διαβούλευσης και σχολιάστε.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε, είτε τηλεφωνικά στο 211 4116300, είτε ηλεκτρονικά στο [email protected].
1 3 4 5 6 7 30