By Higgs

Ευθύνη μελών Μη Κερδοσκοπικού Φορέα για τα χρέη του

Πολλά μέλη Μη Κερδοσκοπικών Φορέων αναρωτιούνται αν ευθύνονται οι ίδιοι για τα τυχόν χρέη που έχει σε τρίτους ο Κοινωφελής Φορέας στον οποίο συμμετέχουν. Άλλα τυχαίνει να λαμβάνουν πλημμελώς ή ελλιπώς πληροφορίες για το ανωτέρω ζήτημα ή να έχουν λανθασμένες εντυπώσεις, τις οποίες προσπαθούμε να άρουμε με το παρόν άρθρο.

Πρώτη διάκριση που πρέπει να κάνουμε για να απαντήσουμε στον προβληματισμό μας είναι τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε μέλος μη κερδοσκοπικού φορέα. Προς αποφυγή περαιτέρω παρερμηνειών θα πρέπει εδώ να ξεκαθαρίσουμε ότι, νομικά, μέλος Φορέα δεν θεωρείται το αρωγό ή μη τακτικό ή επίτιμο μέλος που συνήθως υπάρχουν ως δυνητικές ομάδες μελών στις καταστατικές διατάξεις του κάθε Φορέα, ούτε βεβαίως ο εθελοντής. Μέλος φορέα κατά την έννοια που του δίνουμε στο παρόν θα πρέπει να είναι πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) που είτε έχει συμβληθεί για τη δημιουργία του, υπογράφων συγχρόνως και το καταστατικό έγγραφο ίδρυσης που απαιτείται (ιδρυτικό μέλος) και δεν έχει αποχωρήσει στη συνέχεια -απαραιτήτως με τροποποίηση καταστατικού-, έχων δικαίωμα συμμετοχής στη διοίκηση του Φορέα και τα λοιπά καταστατικά του όργανα (Γενική Συνέλευση Μελών, Δ.Σ. κλπ) ή έχει προσχωρήσει στη συνέχεια, κατόπιν δηλαδή της ίδρυσής του, ως νέο μέλος – εταίρος και πάλι με υπογραφή και τροποποίηση του καταστατικού του εγγράφου, το οποίο (έγγραφο) έχει δημοσιευθεί.

Η δεύτερη απαραίτητη διάκριση αφορά στο είδος της νομικής μορφής που έχει επιλεγεί για το Φορέα, καθόσον σύμφωνα με ρητές δικαιϊκές αρχές (με μια περαιτέρω διάκριση) τα μέλη Φορέα που έχει τη νομική μορφή του Σωματείου ή της Κοιν.Σ.Επ. δεν ευθύνονται προσωπικά (δηλαδή με την προσωπική τους περιουσία).

Πριν το έτος 2012 η αλήθεια είναι ότι εξαιτίας όσων αναφέραμε παραπάνω για τα νομικά πρόσωπα, πλην εξαιρέσεων που προέβλεπε ρητά ο νόμος (π.χ. ομόρρυθμη εταιρεία), τα νομικά πρόσωπα και όχι οι εταίροι – μέλη αυτών υποχρεούνταν να εξοφλήσουν τα χρέη τους. Το έτος 2012 όμως ψηφίστηκε ο νόμος 4072/2012, ο οποίος προβλέπει ότι στην Αστική Εταιρεία εφαρμόζονται αναλογικώς οι διατάξεις του νόμου που αφορούν στις ομόρρυθμες εταιρείες, κάτι που άλλαξε άρδην τα μέχρι τότε ισχύοντα.

Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι οι εταίροι Αστικής Εταιρείας ευθύνονται παράλληλα με την εταιρεία, απεριόριστα και εις ολόκληρον με την προσωπική τους περιουσία για τα χρέη αυτής. Σε τούτη τη διαπίστωση μάλιστα κατέληξε και σχετική Δικαστική απόφαση (ΠΠρ.Αθ. 4887/2013). Κατά το γράμμα του νόμου η ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων τούτων είναι ορθή. Κατά την άποψη όμως του γράφοντος θα πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν υπόψη και κάποιες άλλες προσεγγίσεις σε ότι αφορά συγκεκριμένα στην Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, εταιρεία, που ανήκει στο γένος των Αστικών Εταιρειών του ελληνικού νόμου, καθόσον η εταιρεία αυτή έχει πολύ σημαντικές διαφορές από την Αστική κερδοσκοπική εταιρεία και παρουσιάζει ιδιαιτερότητες.

Δικαιολογητικός λόγος για την ευθύνη των εταίρων με την προσωπική τους περιουσία για τα χρέη της Αστικής Κερδοσκοπικής Εταιρείας είναι το γεγονός ότι απολαμβάνουν τα ωφελήματα από τη δράση της. Δηλαδή έχουν δικαίωμα να λάβουν το ποσό της διανομής των κερδών έναντι της Αστικής Κερδοσκοπικής Εταιρείας (εφεξής ΑΚΕ) και αντιστρόφως η ΑΚΕ έχει υποχρέωση, να διανείμει στους εταίρους της τα όποια κέρδη τούτη αποκομίζει από τη δραστηριότητά της· στην περίπτωση της ΑμΚΕ κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

Ακόμη και στο πλαίσιο του προηγούμενου νομοθετικού καθεστώτος για τις Αστικές Εταιρείες, η νομική θεωρία στην Ελλάδα είχε καταλήξει ότι στην ΑμΚΕ (με νομική προσωπικότητα) το ποσό της εταιρικής εισφοράς συνιστούσε και το μέτρο ευθύνης του εταίρου για τις υποχρεώσεις της εταιρείας απέναντι σε τρίτους (δηλαδή μέχρι του ποσού που εισέφερε στο εταιρικό της κεφάλαιο). Με άλλα λόγια, υποστηριζόταν ότι η ευθύνη των μελών απέναντι στους τρίτους περιοριζόταν στο ποσό της αρχικής εταιρικής εισφοράς τους και μόνο. Ο περιορισμός αυτός της ευθύνης κρίνεται δίκαιος, αν αναλογιστεί κανείς ότι οι εταίροι δεν προσδοκούσαν (και δεν προσδοκούν ακόμα) οικονομικά ωφελήματα από τη δράση της ΑμΚΕ (Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία). Επειδή δε ο περιορισμός αυτός πηγάζει από την αδυναμία επίτευξης κέρδους, τούτο ίσχυε κατά την άποψη της θεωρίας, μόνο σε αυτό το εταιρικό μόρφωμα και όχι γενικά στην Αστική Εταιρεία με νομική προσωπικότητα, δηλαδή τούτο δεν ίσχυε στην Αστική Κερδοσκοπική Εταιρεία (που όπως είδαμε διανέμει κέρδη), παρά μόνον στην Αστική μη Κερδοσκοπική. Και μάλιστα, η άποψη αυτή υποστηριζόταν ορθά, ενώ ο νόμος τότε προέβλεπε συλλήβδην για τις Αστικές Εταιρείες (κερδοσκοπικές ή μη) τη μη ευθύνη των εταίρων με την προσωπική τους περιουσία για τα χρέη της εταιρείας. Οι δικαιολογητικοί λόγοι για την υιοθέτηση τούτης της άποψης δεν έχουν επουδενί εκλείψει, ακόμη και μετά τη θεσμοθέτηση του υπόψη νόμου, απλά θα πρέπει να ιδωθούν αντίστροφα.

Και τώρα το ορθό είναι να υιοθετηθεί η ίδια άποψη πάνω στην, κόντρα στο γράμμα του νόμου, ερμηνεία του υπόψη άρθρου. Και τούτο διότι δεδομένου ότι οι εταίροι της ΑμΚΕ δεν απολαμβάνουν οικονομικά οφέλη από τη δραστηριότητά της μέσω διανομής κερδών ή άλλου τρόπου, θα πρέπει να υιοθετηθεί ότι η ρύθμιση αυτή ουσιαστικά ισχύει μοναχά για την Αστική Κερδοσκοπική Εταιρεία και να νομολογηθεί η απαλλαγή των μελών της ΑμΚΕ από προσωπική, αλληλέγγυα ευθύνη με το εταιρικό μόρφωμα της μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας.

Η ρύθμιση του αρ. 50 του ν. 4174/2013

Το υπόψη άρθρο του νόμου τούτου επέφερε νέες μεταβολές στο νομικό πλαίσιο ευθύνης των μελών – εταίρων, το οποίο προβλέπει τα εξής στις δύο πρώτες παραγράφους του:

1.Τα πρόσωπα που είναι «πρόεδροι», διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, εντεταλμένοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων κατά το χρόνο της διάλυσης ή συγχώνευσής τους, ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για την πληρωμή του φόρου «τόκων και προστίμων» που «οφείλονται» από αυτά τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες καθώς και του φόρου που παρακρατείται, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους. Στα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύονται, ευθύνεται αλληλεγγύως μαζί με τα πιο πάνω πρόσωπα, για την πληρωμή των κατά το προηγούμενο εδάφιο οφειλόμενων φόρων του διαλυόμενου νομικού προσώπου και εκείνο που το απορρόφησε ή το νέο νομικό πρόσωπο που συστήθηκε ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους.

2. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως για τους παρακρατούμενους φόρους «το ΦΠΑ και όλους τους επιρριπτόμενους φόρους» και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του νομικού προσώπου που εκπροσωπούν ως εξής: α) Αν έχει γίνει η παρακράτηση φόρου, όλα τα πρόσωπα που είχαν μία από τις ως άνω ιδιότητες από τη λήξη της προθεσμίας απόδοσης του φόρου και μετά. β) Αν δεν έχει γίνει η παρακράτηση φόρου, όλα τα πρόσωπα, που είχαν μία από τις πιο πάνω ιδιότητες κατά το χρόνο που υπήρχε η υποχρέωση παρακράτησης του φόρου.

Από τα αμέσως παραπάνω προκύπτουν συνοπτικά τα εξής δύο που μας ενδιαφέρουν: α) Προσωπική ευθύνη κάθε Προέδρου, Νόμιμου Εκπροσώπου, Διαχειριστή κλπ. πληρωμής κάθε βεβαιωμένης οφειλής και προστίμου προκειμένου να εκκαθαριστεί ή συγχωνευθεί η εταιρεία ή το σωματείο (άρθρο 50 παρ.1) και β) Ευθύνη των ως άνω προσώπων για ΦΠΑ, παρακρατούμενους φόρους και κάθε επιρριπτόμενο φόρο (έμμεσο ή άμεσο) – (άρθρο 50 παρ. 2) -, για το σύνολο του χρόνου που υπήρξαν μέλη του νομικού προσώπου με αυτή την ιδιότητα.

Τούτο μας φέρνει στην τρίτη απαραίτητη διάκριση ανεξαρτήτως του είδους της νομικής μορφής που έχει επιλεγεί (δηλαδή τούτο ισχύει και για τις Κοιν.Σ.Επ., τα Σωματεία και εν γένει κάθε φύσης Φορέα κερδοσκοπικό ή μη). Για χρέη του Φορέα προς το Δημόσιο (Φόρος άμεσος ή έμμεσος, ΦΠΑ, σχετικά βεβαιωμένα πρόστιμα κ.ο.κ.) ευθύνονται για τα ως άνω χρέη οι Πρόεδροι, Διαχειριστές ή Νόμιμοι Εκπρόσωποί τους με την προσωπική τους περιουσία προσωπικά, αλληλέγγυα και εις ολόκληρο (δηλαδή μαζί με τον Φορέα).

Η διάταξη αυτή πέραν της κακοτεχνίας της, καθόσον διευρύνει παράλογα την ευθύνη προσώπων (εκκαθαριστές φερ’ ειπείν μπορεί να είναι και τρίτα άτομα, ενώ τους ρόλους αυτούς θα μπορούσαν να τους έχουν συγχρόνως περισσότερα του ενός προσώπου) και δεν διακρίνεται επακριβώς τι εννοείται από το νομοθέτη με τις έννοιες Πρόεδροι, εντεταλμένοι στη Διοίκηση ή ακόμη και εκκαθαριστές του προσώπου, δημιουργεί και εύλογες αμφιβολίες περί της συνταγματικότητάς του (παραβίαση τουλάχιστον της αρχής της ισότητας), καθόσον διευρύνει επικίνδυνα τον κύκλο των οφειλετών του δημοσίου, σε αντίθεση με τους ιδιώτες δανειστές του Φορέα, χωρίς μάλιστα δικαιολογητικό λόγο. Όπως είδαμε παραπάνω, τα μέλη αυτά δεν δύνανται να απολαύσουν ουδένα οικονομικό καρπό από τη δράση του Φορέα, στον οποίο προεδρεύουν ή έχουν αναλάβει την εκκαθάριση ή τον οποίο εκπροσωπούν ή διαχειρίζονται.

Συμπερασματικά, λοιπόν, οι Πρόεδροι, οι Διαχειριστές, οι Νόμιμοι Εκπρόσωποι και εν γένει διευθύνοντες όλων των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Κοιν.Σ.Επ., ΑμΚΕ, Σωματεία κλπ.) ευθύνονται με την προσωπική τους περιουσία, αλληλέγγυα με το νομικό πρόσωπο για τα χρέη του στο δημόσιο (Εφορία, πρόστιμα κ.ο.κ). Τα λοιπά μέλη των ΑμΚΕ ευθύνονται επίσης, για το σύνολο των χρεών (ιδιωτικά ή δημόσια). Τα δε μέλη των Κοιν.Σ.Επ. και των Σωματείων δεν έχουν ευθύνη για τα χρέη των φορέων τους, δλδ. απέναντι σε ιδιώτες ή δημόσιους φορείς.

Κώστας Μπρίλης
Νομικός


Στείλτε μας τις δικές σας απορίες (στο [email protected]) και μπορεί να αποτελέσουν το επόμενο θέμα της στήλης!

Η Ομάδα Newsletter του HIGGS

By Higgs

Εκπαίδευση νέων από το REvive Greece

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία REvive Greece έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση νέων από ευπαθείς ομάδες (Έλληνες άνεργοι και πρόσφυγες) πάνω στον Προγραμματισμό Λογισμικού, με στόχο την απορρόφησή τους από τον ιδιωτικό τομέα ως Junior Software Developers, όπου η σχετική ζήτηση εργασίας είναι αρκετά μεγαλύτερη από την προσφορά. Για την εκπαιδευτική τους προσέγγιση, ακολουθούν τις αρχές του Blended Learning, συνδυάζοντας μια πλατφόρμα e-Learning που έχουν δημιουργήσει και συμβατικά μαθήματα, με τα τελευταία να φιλοξενούνται στους χώρους του HIGGS.

Τα συμβατικά μαθήματα – Project “Code Camp”

  • Αριθμός ωφελούμενων: 18 (η τάξη αποτελείται από Έλληνες άνεργους και πρόσφυγες)
  • Διδακτέα ύλη: CSS, HTML, JavaScript, TypeScript, Angular
  • Διάρκεια: 15 εβδομάδες
  • Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 168
  • Γλώσσα στην οποία γίνεται το μάθημα: Αγγλικά

Πρόσθετες πληροφορίες

  • Βασικός χρηματοδότης του οργανισμού είναι η Google.
  • Ο οργανισμός συνεργάζεται με τις ΜΚΟ ActionAid Hellas, ΜΕΤΑδραση, Γιατροί Χωρίς Σύνορα, και AstroLab για τις οποίες έχει αναλάβει την εκπαίδευση κάποιων επωφελούμενών τους.
  • Το Δεκέμβριο του 2017 απονεμήθηκε στην οργάνωση, στις Βρυξέλλες το Βραβείο της Κοινωνίας των Πολιτών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής “for the labour market integration of newcomers and all the people who are distant from the labour market and require specific support”. Ήταν η πρώτη φορά που μια Ελληνική πρωτοβουλία έλαβε αυτή τη σημαντική διάκριση.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν μπορούν να το δηλώσουν στην ιστοσελίδα του οργανισμού εδώ.

By Higgs

Ομιλίες ΜΚΟ: «Αλληλεγγύη στα χρόνια της κρίσης»

14 Μαΐου 2018 – Στο πλαίσιο του Erasmus+ προγράμματος «Revolution on hold», οι ομάδες «Lucky Monday» και «Σε Αναμονή», καθώς επίσης, και δύο ομάδες από την Ιταλία και την Πολωνία «il Grifgo e il Leone» και «Voluntary Centre Association» αντίστοιχα, πραγματοποίησαν συνάντηση στο HIGGS με θέμα την «Αλληλεγγύη στα χρόνια της κρίσης».

Το πρόγραμμα «Revolution on hold» στηρίζεται σε 4 θεματικές που αφορούν στην νεανική ανεργία, στην αποχή των νέων από δημοκρατικά δρώμενα, στην αλληλεγγύη στα χρόνια της κρίσης και στο μεταναστευτικό ζήτημα.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στο HIGGS, οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν ομιλίες των οργανώσεων GIVMED, Women On Top και We Need Books (Incubator του HIGGS), οι οποίες έχουν προσφέρει σπουδαίο έργο στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια της κρίσης. Οι παρουσιάσεις των ΜΚΟ έδωσαν την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να εμπνευστούν από τις καινοτόμες ιδέες που φιλοξενούνται στο χώρο του HIGGS, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τα μελλοντικά τους εγχειρήματα.

By Higgs

Δημόσια Διαβούλευση: Θαλής ΙΙ

18 & 19 Ιουνίου 2018 – Σε συνέχεια της επιτυχημένης ολοκλήρωσης του έργου ΘΑΛΗΣ «Αξιολόγηση Ελληνικών ΜΚΟ» που υλοποιήθηκε στα έτη 2012 – 2015 από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, πραγματοποιήθηκαν οι Δημόσιες Διαβουλεύσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη περί της μεθοδολογίας αξιολόγησης που αφορά στη συνέχειά του.

Το έργο ΘΑΛΗΣ ΙΙ «Χαρτογράφηση και Αξιολόγηση των Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων στην Ελλάδα» υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σε συνεργασία με το HIGGS και με χρηματοδότηση από το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη, το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση.

Στείλτε κι εσείς προτάσεις προς βελτίωση του μεθοδολογικού κειμένου ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 27/06, στο email: [email protected]!  Θα βρείτε το κείμενο εδώ: https://bit.ly/2MNnc2c.

Ευχαριστούμε θερμά τις οργανώσεις που μας τίμησαν με την παρουσία τους, καθώς η συμμετοχή και συμβολή τους σε αυτή την προσπάθεια θα βοηθήσει ώστε να μπουν τα θεμέλια για αυτό το φιλόδοξο και συνάμα κρίσιμο έργο που έχει σκοπό την ενδυνάμωση και βελτίωση του οικοσυστήματος των ΜΚΟ στην Ελλάδα.

By Higgs

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο από το ΚΓΜΕ ΔΙΟΤΙΜΑ

12 & 14 Μαΐου 2018 – Το Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών (ΚΓΜΕ) ΔΙΟΤΙΜΑ, διοργάνωσε διήμερο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο σχετικά με την Έμφυλη Βία για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο οργανώθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Enhancing capacity of front line workers to identify and respond to GBV, with a special focus on child survivors», το οποίο υλοποιείται με την υποστήριξη της διεθνούς επιτροπής της UNICEF.

Στόχος του συγκεκριμένου σεμιναρίου, το οποίο έγινε σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας, είναι η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών για ζητήματα έμφυλων ρόλων και έμφυλης βίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις προκλήσεις που προκύπτουν σε αυτό το πεδίο από την ένταξη ανηλίκων από τον προσφυγικό πληθυσμό στις σχολικές τάξεις.

Στο σεμινάριο συμμετείχαν 20 εκπαιδευτικοί στους/στις οποίους/ες δόθηκαν εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με τον εντοπισμό και την υποστήριξη των παιδιών που έχουν υποστεί ή βρίσκονται σε κίνδυνο να υποστούν βία, για λόγους που σχετίζονται με το φύλο τους, ενώ παρουσιάστηκε και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.

By Higgs

Social Media: Ένας προνομιακός χώρος για τις ΜΚΟ

Στη Sociality θέλαμε εδώ και καιρό να ετοιμάσουμε ένα άρθρο που θα αφορά τους ανθρώπους που “τρέχουν” την επικοινωνία μίας ομάδας ή ενός οργανισμού με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του οικοσυστήματος των ΜΚΟ. Στην προκειμένη περίπτωση, μας ενδιαφέρει να δείξουμε ότι το πεδίο της ψηφιακής επικοινωνίας είναι ένας προνομιακός χώρος για τις ΜΚΟ, χώρο τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν προς όφελος του σκοπού και των αναγκών που υπηρετούν.

Καλώς ή κακώς, η καλύτερη γνώση μας για την τέχνη και την επιστήμη της επικοινωνίας έχει προέλθει μέσα από την εμπειρία και τις πρακτικές των εμπορικών επιχειρήσεων και της ανάγκης τους να γίνουν γνωστά τα προϊόντα τους, να επεκταθούν σε νέες αγορές, και να πετύχουν αυξήσεις στις πωλήσεις τους.

Στη δική μας περίπτωση, το “προϊόν” είναι η υπηρεσία που παρέχεται στους ωφελούμενούς μας και το κέρδος είναι η προστιθέμενη αξία που επιστρέφει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο στην κοινωνία.

Πείτε το με δικά σας λόγια

Στις μέρες μας, μία από τις πιο χρήσιμες μεθόδους για να σχηματίσει κανείς την επικοινωνία του είναι η δημιουργία μιας συνολικής αφήγησης σχετικά με το πώς είναι ο κόσμος σήμερα και πώς εμείς τον κάνουμε να αλλάξει, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, μέσα από την ύπαρξη και τη δράση μας.

Όπως είπαμε και στην εισαγωγή μας, πιστεύουμε πως τα social media και το ψηφιακό περιβάλλον γενικότερα είναι ένα προνομιακό πεδίο για τις ΜΚΟ. Ο λόγος είναι ότι αν χρησιμοποιηθούν σωστά, αυτά τα μέσα επικοινωνίας μπορούν να δημιουργήσουν την αίσθηση της αμεσότητας της επικοινωνίας, της σημασίας του τελικού αποτελέσματος, και της προτροπής σε δράση, στοιχεία που όλα μαζί μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά μια ομάδα να επιτύχει το στόχο της.

Δείτε τα χαρακτηριστικά του κάθε μέσου

Η άποψή μας είναι ότι κάθε μέσο έχει τα δικά του χαρακτηριστικά τα οποία λιγότερο μας περιορίζουν και περισσότερο μας βοηθούν να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας. Επομένως, μας ενδιαφέρει να ξεκινήσουμε την ψηφιακή μας επικοινωνία από τα μέσα που ταιριάζουν καλύτερα στο κοινό που προσπαθούμε να προσεγγίσουμε αλλά και στο υλικό που εμείς μπορούμε να δημιουργήσουμε.

Αυτές οι ιδιαιτερότητες προκύπτουν, αρχικά, γιατί κάθε μέσο αποτελείται εξ ορισμού από την κοινότητα των ανθρώπων που επιλέγουν να το χρησιμοποιήσουν και να αναπτυχθούν μέσα σε αυτό, επομένως το μέσο καταλήγει να αποκτά τα χαρακτηριστικά αυτής της κοινότητας.

Σε δεύτερο βαθμό, το κάθε μέσο “εξειδικεύεται” σε έναν διαφορετικό τύπο περιεχομένου και ύφος επικοινωνίας. Για παράδειγμα, το Instagram είναι αυτή τη στιγμή ο “βασιλιάς” της εικόνας και του σύντομου βίντεο, σε αντίθεση με το YouTube το οποίο μοιάζει ολοένα και περισσότερο με μια μεγάλη κοινότητα δημιουργών βίντεο σε όλες τις μορφές και τα είδη. Αντίστοιχα, το Twitter έχει βασίσει το προϊόν του στα σύντομα μηνύματα (μέχρι 280 χαρακτήρες), στον άμεσο, γρήγορο, και περιεκτικό λόγο, ενώ το LinkedIn έχει αναδειχθεί ως το κατεξοχήν εργαλείο επικοινωνίας για επιχειρήσεις, επαγγελματίες, και οργανισμούς που θέλουν να προβάλλουν τη δουλειά τους, να κερδίσουν αναγνώριση, ή να δημιουργήσουν μακροχρόνιες σχέσεις σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον.

Αν μπορούσαμε να δώσουμε μια κατεύθυνση μέσα από εδώ, θα λέγαμε ότι η παραγωγή βίντεο είναι αρκετά υποστηρικτική κάθε προσπάθειας επικοινωνίας και μπορεί να φέρει σπουδαία αποτελέσματα, αν φυσικά είναι συναφής με τον τρόπο έκφρασης της ίδιας της οργάνωσης. Αντίστοιχα, παρατηρούμε ότι η χρήση διαφορετικών μέσων παράλληλα μπορεί να είναι αρκετά βοηθητική, μιας και μας δίνει τη δυνατότητα να προσεγγίζουμε μεγαλύτερο μέρος του κοινού μας, όπου κι αν βρίσκεται και άσχετα από τον τρόπο που ο τελικός χρήστης επιλέγει να “καταναλώνει” περιεχόμενο.

Βρείτε τις ευκαιρίες και πειραματιστείτε!

Επιπλέον, μας ενδιαφέρει να δούμε τι ευκαιρίες μπορεί να υπάρχουν για εμάς σε άλλα, λιγότερο γνωστά κανάλια επικοινωνίας. Για παράδειγμα, εάν ένα μεγάλο κομμάτι της δουλειάς μας είναι η ενημέρωση του κοινού για ένα σημαντικό ζήτημα (π.χ. θέματα υγείας) τότε πιθανώς να μας συμφέρει να επενδύσουμε σε δημιουργία άρθρων, οδηγών, και βίντεο που θα έχουν στόχο να απαντήσουν σε ερωτήματα του κόσμο στις μηχανές αναζήτησης (Google, Bing). Αντίστοιχα, εάν μας ενδιαφέρει να παρέμβουμε ενεργητικά στο δημόσιο διάλογο, θα πρέπει να σκεφτούμε τρόπους παρέμβασης σε σημεία στα οποία εξελίσσεται αυτός ο διάλογος, όπως είναι τα Facebook Group, τα διάφορα online forum ή το Twitter.

Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι όλα τα παραπάνω δεν είναι παρά κατευθύνσεις και επισημάνσεις, και παροτρύνουμε τις ίδιες τις ομάδες να πειραματιστούν με τα μέσα και τις τεχνικές που έχουν στη διάθεσή τους ώστε να βρουν εκείνο το συνδυασμό που τους ταιριάζει καλύτερα και φέρνει τα καλύτερα πραγματικά αποτελέσματα!

Σπύρος Τζώρτζης, Digital Marketing, Sociality
Εξωτερικός Συνεργάτης HIGGS

By Higgs

ΜΚΟ μιλούν για το πρόγραμμα Accelerator

Φίλιππος Νταραγιάννης,  Σύλλογος Βοήθειας Παιδιών – Lalibela

«Oι 4 μήνες του Accelerator τα είχαν όλα: γνώση, καινούρια εργαλεία, συμβουλές, επανασχεδιασμό, συζητήσεις, νέες συνεργασίες, νέες φιλίες. Είχαμε την ευκαιρία να δούμε το έργο της οργάνωσής μας από διαφορετικές οπτικές γωνίες, να εντοπίσουμε λάθη, να εντάξουμε στον τρόπο δουλειάς μας νέες μεθόδους σχεδιασμού, δράσης, αξιολόγησης.

Οι άνθρωποι του HIGGS ήταν πάντα εκεί ακούραστοι, υπομονετικοί, γεμάτοι πάθος για μια κοινωνία των πολιτών διάφανη, αποτελεσματική και βιώσιμη. Η εμπειρία του Accelerator ήταν πολύτιμη και αισθανόμαστε πολύ τυχεροί που μας επέλεξαν! Ευχαριστούμε HIGGS!»

 

Ξενοφώντας Μητακίδης, Mindspace

«Το HIGGS μας βοήθησε να αναπτυχθούμε σημαντικά σαν οργανισμός. Τόσο στην εσωτερική οργάνωση, όσο και στην οικονομική βιωσιμότητα, πλέον μιλάμε με άλλους όρους».

Σοφία Παδιώτη, Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης & Πρόσθετες Αναπηρίες «Αμυμώνη»

«Νιώθω τυχερή που συμμετέχω στο Accelerator 07! Απέκτησα πολύ χρήσιμες γνώσεις με απόλυτα πρακτικό τρόπο.

Ήρθα σε επαφή με άλλους φορείς και με εξέπληξε θετικά η ανοιχτή επικοινωνία και η ανταλλαγή απόψεων και πρακτικών. Μία σε βάθος κατάρτιση των ΜΚΟ, προσανατολισμένη στη βιωσιμότητά τους. Εύγε ομάδα του HIGGS! Θέσατε ψηλά τον πήχη!»

 

Μαρία Αλεξανδροπούλου, Με Οδηγό το Διαβήτη – Κάρτα Διαβήτη

«Το πρόγραμμα Accelerator του HIGGS είναι σίγουρα ένα απαιτητικό αλλά ουσιαστικό πρόγραμμα εκπαίδευσης. Η ποικιλία των θεματικών ενοτήτων καλύπτει το σύνολο των αναγκών ενός οργανισμού.

Οι εισηγητές ήταν πάντα πρόθυμοι να μας συμβουλεύσουν και να εξηγήσουν κάθε απορία μας. Είναι μια εμπειρία που τη συνιστώ ανεπιφύλακτα σε κάθε οργανισμό που θα ήθελε να κάνει ένα βήμα πιο μπροστά.»

 

Λορέττα Δούκα, Make-A-Wish

Η φιλοσοφία του χώρου, οι άνθρωποι, οι γνώσεις και το πνεύμα συνεργασίας που καλλιεργείται είναι ίσως απλά τα σημαντικότερα που πήρα αυτό τον μήνα του Accelerator στο HIGGS.

Οι δυνατότητες εξέλιξης από την γνώση που έλαβα είναι κάτι που ακόμα ανακαλύπτω μετά από τον μήνα αυτόν. Ευχαριστώ που είστε τόσο πρόθυμοι για βοήθεια, τόσο ζεστοί και τόσο επαγγελματίες.

 

Αιμιλία Εμμανουήλ, Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης

To Αccelerator ήταν ο επιταχυντής που μας πήγε στην αρχή της δημιουργίας, στο πρώτο αίτιο, στο αρχικό μας όραμα. Έπειτα όταν βρίσκεσαι στο πεδίο ΗIGGS, ξεκινά μια αναπόδραστη διαδικασία υλικότητας, επικοινωνίας, αναπαραγωγής, έλξεων, χωρίς να λείψουν οι αναγκαίες συσσωματώσεις.

Φεύγοντας παίρνεις μαζί σου μια γλώσσα ιδιαίτερη, έναν νέο κώδικα επικοινωνίας που κάνει τον κόσμο να μοιάζει λιγότερο πολύπλοκος και βλέπεις να ανοίγεται μπροστά σου ένα σύμπαν άπειρων δυνατοτήτων.

By Higgs

2ο HIGGS Donors’ Speed-Dating Event

Το 2ο HIGGS Donors’ Speed-Dating Event είναι γεγονός! Μια εκδήλωση, που έφερε κοντά 26 από τα μεγαλύτερα Κοινωφελή Ιδρύματα της χώρας μας και τις μεγαλύτερες Εταιρείες με έντονη δραστηριοποίηση στο χώρο των ΜΚΟ με 84 ΜΚΟ από όλη την Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 12 Ιουνίου στο νεοκλασσικό κτήριο του HIGGS στο Μεταξουργείο.

Η μέθοδος του Speed-Dating έδωσε τη δυνατότητα στις ΜΚΟ να παρουσιάσουν τη δράση και το έργο τους και να συζητήσουν με τους Χρηματοδότες ενδεχόμενες συνεργασίες για την ενίσχυση των δράσεών τους.

Το HIGGS, o 1ος Incubator & Accelerator για ΜΚΟ στην Ελλάδα, αποτέλεσε για άλλη μια φορά το συνδετικό κρίκο των δύο αυτών πεδίων που, συντονισμένα, με τις δράσεις, το έργο και τη θέλησή τους καλύπτουν βασικές ανάγκες για χιλιάδες ανθρώπους από ευπαθείς ομάδες στη χώρα μας.

Από το χώρο των Κοινωφελών Ιδρυμάτων, είχαμε μαζί μας το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το The Hellenic Initiative, το Μορφωτικό Τμήμα της Πρεσβείας των ΗΠΑ, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, το Ίδρυμα Vodafone, το Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη, το Ίδρυμα Κώστα Π. Λαιμού, το Ascend Collaborative, το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Ίδρυμα Γεωργίου & Αριστέας Μαμιδάκη. Από το χώρο των Εταιρειών, παραβρέθηκαν Εκπρόσωποι από την ABBVIE Pharmaceuticals, τη CITI, την Genesis Pharma, τη Microsoft Hellas, τη METRO, την Nestle, τον ΟΤΕ, την Procter & Gamble, τη WIND, τον ΑΒ Βασιλόπουλο, την Αθηναϊκή Ζυθοποιΐα, τα Ελληνικά Πετρέλαια, τον ΗΡΩΝ και τον Σκλαβενίτη.

Οι Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις που συμμετείχαν στο Speed-Dating Event ήταν: Animal Action Hellas, Be The Miracle, Campfire Innovation, Career Sign, Caritas Hellas, Challedu, Connectiva, Danish Refugee Council Greece, Diadrasis, Dogs’ Voice, Emergency Response Center International, Ethnofest, GIVMED, Inter Alia, I-Paidi, Ithaca Laundry, Jane Goodall’S Roots & Shoots Greece, Job – Pairs, Journey2Jobs, Karkinaki, Make-A-Wish Greece, Mindspace, Morgana, Open Health Alliance, REvive Greece, Social Hackers, Academy, Solomon, Space Innovation, The Language Project, The People’s Trust, The Tipping Point In Education, Vouliwatch, We Need Books, Women On Top, Άγγιγμα Ζωής, Ακαδημία Επιχειρηματικότητας, Αμυμώνη, ΑΝΙΜΑ, Διαβάζω για τους Άλλους, Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής, Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Δύναμη Ζωής, Δώσε Ζωή, ΕΔΡΑ, Εθελοντική Διακονία Ασθενών, Ελληνική Εταιρεία Θεραπευτικής Ιππασίας, Ελληνική Εταιρεία Νοσου Αlzheimer και Συγγενών Διαταραχών Χαλκίδας, Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, Εναλεία, Ευρωπαϊκή Έκφραση, Ζω.Ε.Σ., Ηλέσιον, Θάλπος, Θετική Φωνή, ΙΑΣΙΣ, Ίδρυμα Λαμπράκη, Κ.Ε.Φ.Ι. Αθηνών, Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας, Κέντρο Παιδιού & Εφήβου, Κοινωνία & Πολιτισμός, Μαργαρίτα, Νίνα Σκύλοι Βοηθοί, Νοσηλεία, Οι Άγγελοι της Χαράς, Οργάνωση Γη, ΚΕΚ ΠΑΚΟΕ, Πάρκο Χαράς, ΠΕΚ/ΑμεΑ, Περιπατητική Ομάδα Υμηττού, ΠΕΨΑΕΕ, Πράσσειν Άλογα, Προμηθέας, Πύλη Ελευθερίας, ΣΥΖΩΗ, Σύλλογος Βοήθειας Παιδιών – Lalibela, Σύλλογος Σχολείων Κοινότητας Βικιπαίδειας, Σύνδεσμος Θεραπευτικής Ιππασίας Ελλάδας, Συντεχνία του Γέλιου, Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, Φιλανθρωπικός Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας, ΦΡΟΝΤΙΖΩ, Ψυχογηριατρική Εταιρεία ο «Νέστωρ».

Όπως δήλωσε ο Διευθυντής του HIGGS, κ. Σωτήρης Πετρόπουλος: «Το HIGGS, από την αρχή της λειτουργίας του, επιδιώκει να ενεργοποιεί τις δημιουργικές δυνάμεις της Κοινωνίας των Πολιτών. Το HIGGS Donors’ Speed-Dating Event είναι ένας πρωτότυπος τρόπος γνωριμίας και μια αφετηρία για τον επαναπροσδιορισμό της συνεργασίας Χρηματοδοτών και ΜΚΟ σε σαφή, δομημένα, επαγγελματικά πλαίσια που ανοίγουν νέους ορίζοντες στο έργο κοινωνικής προσφοράς που επιτελούν. Είναι τιμή μας που συγκεκριμένοι Χρηματοδότες και οι ΜΚΟ μας τίμησαν με την παρουσία τους και τους ευχαριστούμε πολύ για αυτό».

 

By Higgs

Συνέντευξη: Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ιδρύθηκαν το 1998 και αποτελούν έναν από τους κορυφαίους Ομίλους στον τομέα της ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με πολυδιάστατο πρόγραμμα δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Η κυρία Ράνια Σουλάκη, Group CSR Director του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, απαντάει στις ερωτήσεις μας για την παροχή υποστήριξης σε Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις.

1. Λίγα λόγια για το έργο και τη στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου.

Τα τελευταία 15 ολόκληρα χρόνια ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ σταθερά υλοποιεί προγράμματα ΕΚΕ. Τα πρώτα χρόνια όταν η έννοια της Ε.ταιρικής Κ.οινωνικής Ε.υθύνης ήταν σχεδόν άγνωστη στην ευρύτερη κοινωνία αλλά και στην επιχειρηματική κοινότητα, η εταιρεία μας είχε ήδη υιοθετήσει προγράμματα με κοινωνικό περιεχόμενο. Έδινε όπως ήταν φυσικό, μεγαλύτερη έμφαση στις τοπικές κοινωνίες, που λειτουργούν οι εγκαταστάσεις μας και αυτό γιατί πιστεύαμε πάντα ότι πρέπει να βρισκόμαστε σε συνεχή διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους των τοπικών κοινωνιών, να δημιουργούμε συνέργειες και να στοχεύουμε όλοι μαζί για καλύτερες συνθήκες ζωής. Στην πορεία των χρόνων οι ανάγκες της κοινωνίας διαφοροποιήθηκαν, δημιουργήθηκαν μεγάλα κοινωνικά θέματα, όπως το προσφυγικό, οι άποροι, οι άστεγοι, οι άνεργοι, οι νέοι που εγκαταλείπουν την Ελλάδα για ένα καλύτερο μέλλον. Συνέπεια των κοινωνικών αυτών προβλημάτων ήταν νέες πρωτοβουλίες, προγράμματα που αγκάλιασαν την ευρύτερη κοινωνία, εστιάζοντας σε 4 βασικούς πυλώνες δράσεων: Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες – Νέα Γενιά – Βιώσιμες Πόλεις και Περιβάλλον- Πολιτισμός, Αθλητισμός, Υγεία.

2. Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχοντας ως αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής του την προσφορά και την υπεύθυνη στάση στο κοινωνικό σύνολο, υλοποιεί ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα δράσεων. Υπάρχουν συγκεκριμένοι τομείς στους οποίους δίνετε προτεραιότητα;

Οι δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ενός μεγάλου Ενεργειακού Ομίλου θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από συνέπεια, συνέχεια, να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες της κοινωνίας όπως αυτές διαμορφώνονται κάθε φορά και ταυτόχρονα να συνδέονται με τους τομείς δραστηριοτήτων του. Ένας από τους πιο σημαντικούς πυλώνες, στον οποίο έχουμε αποφασίσει να στρέψουμε το ενδιαφέρον μας είναι, με προτεραιότητα, οι Νέοι Άνθρωποι. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιούμε προγράμματα που αφορούν τη νέα γενιά, την επιβράβευση της αριστείας, τις ευκαιρίες για απόκτηση προσόντων και γνώσεων, τη χορήγηση υποτροφιών την δυνατότητα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας και mentoring. Μέχρι σήμερα έχουν λάβει υποτροφίες για σπουδές σε φημισμένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού 44 νέοι, περισσότεροι από 1500 φοιτητές έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια ανάπτυξης δεξιοτήτων ενώ για τη φετινή χρονιά έχουμε δεχτεί περισσότερους από 4000 μαθητές και φοιτητές για εκπαιδευτικές επισκέψεις στα διυλιστήριά μας. Όμως οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες, στις οποίες βρέθηκε η ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια διαφοροποίησαν τα προγράμματά μας και δόθηκε έμφαση και στις ευπαθείς ομάδες της κοινωνίας, στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, στη στήριξη συσσιτίων απόρων. Επομένως, αρκετές φορές οι ανάγκες επιβάλλουν αλλαγές στον αρχικό μας σχεδιασμό.

3. Μπορείτε να μας αναφέρετε τους τρόπους με τους οποίους παρέχετε υποστήριξη σε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις; 

Οι τρόποι με τους οποίους στηρίζουμε κάθε φορά μια ΜΚΟ διαφοροποιούνται. Μπορεί να δοθεί οικονομική στήριξη ή χορηγία σε είδος όπως πετρέλαιο θέρμανσης, που φέτος χορηγήθηκαν δωρεάν σε σχολεία και ιδρύματα περισσότερα από 600.000 λίτρα πετρελαίου. Όμως το πιο σημαντικό είναι οποιαδήποτε και αν είναι η συνεργασία μας να εξασφαλίζουμε το μέγιστο όφελος για την συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα. Είναι για μας μεγαλύτερη ικανοποίηση όταν συμμετέχουμε ενεργά και στη διαμόρφωση των προγραμμάτων, αλλά και στην υλοποίηση των δράσεων.

4. Με ποιο τρόπο μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί σας μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που επιθυμεί να συνεργαστεί με τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ;

Η επικοινωνία είναι πάντα ανοικτή με όλους τους κοινωνικούς εταίρους, στους οποίους ανήκουν και οι ΜΚΟ. Η επαφή μπορεί να γίνει καταρχήν μέσα από την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], όπου υποβάλλονται όλα τα αιτήματα προς τον Όμιλο. Εφόσον κριθεί ότι οι δράσεις μιας ΜΚΟ, ενός φορέα, εμπίπτουν στους πυλώνες που έχουμε αποφασίσει να στηρίξουμε με δράσεις και προγράμματα, μπορεί να οριστεί μια συνάντηση γνωριμίας, είτε στα γραφεία μας, είτε να επισκεφτούμε εμείς τον φορέα για να έρθουμε σε επαφή με όλη την ομάδα.

5. Με ποιους τρόπους αξιολογείτε το έργο μιας οργάνωσης και τον αντίκτυπο της απόδοσής της;

Όπως ήδη αναφέρθηκε, καταρχήν θέλουμε να γνωρίσουμε την οργάνωση και τους ανθρώπους που συμμετέχουν και την στηρίζουν. Τη νομική της σύσταση, τη συνέπεια της σε σχέση με τις υποχρεώσεις της προς την πολιτεία, τους προμηθευτές συνεργάτες, ωφελούμενους κλπ. Τη σημαντικότητα του έργου της, τα χρόνια λειτουργίας και την επίδρασή της στην κοινωνία. Επίσης, θα πρέπει να εντάσσεται στις δράσεις που εμείς ως εταιρεία έχουμε αποφασίσει να στηρίξουμε με βάση τη στρατηγική μας.

6. Για πόσο χρονικό διάστημα παρέχετε συνήθως υποστήριξη σε κάποια μη κερδοσκοπική οργάνωση και για ποιους λόγους θα διακόπτατε τη συνεργασία σας;

Δεν υπάρχουν χρονικά όρια για μια συνεργασία, αυτά ορίζονται από τις πραγματικές ανάγκες. Αρκετές φορές τα προγράμματα και οι συνεργασίες έχουν μεγαλύτερη επίδραση και απήχηση με ουσιαστικά αποτελέσματα μετά από μερικά χρόνια υλοποίησής τους.

7. Ποιες πρωτοβουλίες πιστεύετε ότι απουσιάζουν από το οικοσύστημα των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα σήμερα;

Νομίζω οι πρωτοβουλίες που αφορούν την τρίτη ηλικία είναι κρίσιμες για τα χρόνια που έρχονται. Θα πρέπει να προετοιμαστούμε, γιατί ο πληθυσμός της Ελλάδας γερνά και οι ανάγκες προσφοράς υπηρεσιών προς τους ηλικιωμένους συνεχώς θα αυξάνονται, χωρίς η πολιτεία να μπορεί να καλύψει το κενό.

8. Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι σημαντικότερες εκπαιδευτικές ανάγκες που έχουν οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις στην Ελλάδα σήμερα;

Μπορεί να ακούγεται παράδοξο αλλά κάθε ΜΚΟ, έχει τα χαρακτηριστικά μιας επιχείρησης, άρα χρειάζεται να λειτουργεί με μια δομή, να έχει στόχους, σκοπούς, οργάνωση, να λειτουργεί με διαφάνεια και να εξασφαλίζει σωστή διαχείριση των πόρων, να εισάγει την καινοτομία, να προάγει την ομαδικότητα και να εμπνέει. Κατά συνέπεια θα πρέπει να υπάρχουν διοικητικές ικανότητες, γνώσεις οικονομικών και πώλησης, σωστής παρουσίασης, που συχνά διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχουν στα ενεργά μέλη.

9. Γνωρίζουμε ότι σε συνεργασία με ΜΚΟ και άλλους φορείς υλοποιείτε το πρόγραμμα «Η Ενέργεια για Ζωή Ταξιδεύει». Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια για το πρόγραμμα και τα αποτελέσματά του;

Είναι ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε πριν από 5 χρόνια δειλά σε κάποιες απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας, που το χειμώνα μακριά από τις μεγάλες πόλεις τα παιδιά νιώθουν ξεχασμένα. Η στρατηγική μας απόφαση όταν σχεδιάζαμε το πρόγραμμα ήταν η ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, με κατεύθυνση το περιβάλλον. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν φορείς, οργανισμοί, πανεπιστήμια οι οποίοι διαθέτουν όλες τις δημιουργικές δυνάμεις τους με στόχο να ευαισθητοποιήσουν τα παιδιά και γενικότερα τις μικρές κοινωνίες στα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί σε 54 προορισμούς, περισσότερα από 312 εργαστήρια με περιβαλλοντικό περιεχόμενο όπως η ανακύκλωση, η εξοικονόμηση ενέργειας, η κλιματική αλλαγή, η σωστή διαχείριση της ενέργειας και των πρώτων υλών, η προστασία της ζωής στο νερό, εγκατάσταση φωτοβολταικών σε σχολεία, δωρεά ποδηλάτων για οικολογική μετακίνηση μαθητών και έχουν ωφεληθεί περισσότερα από 6600 παιδιά. Τα σχόλια των παιδιών και των εκπαιδευτικών, μας ενθαρρύνουν για να συνεχίσουμε και εδώ επιβεβαιώνεται η σημασία των συνεργασιών.


Ερωτήσεις προς τις ΜΚΟ

Στα πλαίσια της συνέντευξης που μας παραχώρησε η κυρία Ράνια Σουλάκη, θα ήθελε να απευθύνει στις Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις τις παρακάτω ερωτήσεις:

  • Ποιες είναι οι δυσκολίες που συναντά ένας φορέας μη κερδοσκοπικός στη σχέση του με τον κόσμο των επιχειρήσεων;
  • Ποια είναι τα βήματα που πιστεύετε ότι πρέπει να γίνουν για να έχουμε αμοιβαία σχέση εμπιστοσύνης και μεγαλύτερο όφελος για την κοινωνία;

Παρακαλούμε πολύ για να απαντήσετε στις παραπάνω ερωτήσεις, πατήστε εδώ.

Μεταβείτε στην ιστοσελίδα του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ εδώ.

Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Ράνια Σουλάκη και τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για αυτή τη συνέντευξη.

 

By Higgs

Outreach Event: Greek NGOs & Fundraising in the U.S.A.

04 Ιουνίου 2018 – Στην εκδήλωση «Outreach: Greek NGOs & Fundraising in the USA» είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε την κυρία Ellena Fotinatos, Deputy Director, King Baudouin Foundation U.S. και την κυρία Eleni Alexaki, Senior Cultural Affairs Specialist, Μορφωτικό Τμήμα της Πρεσβείας των Η.Π.Α.

Οι ομιλήτριες της εκδήλωσης παρουσίασαν το έργο και τα προγράμματα του King Baudouin Foundation U.S. και του Μορφωτικού Τμήματος της Πρεσβείας των Η.Π.Α. και μίλησαν για τις προϋποθέσεις συνεργασίας τους με Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις. Επιπλέον, μοιράστηκαν με τις 60 οργανώσεις που συμμετείχαν, καλές πρακτικές και τρόπους με τους οποίους μπορεί μία Ελληνική ΜΚΟ να αναζητήσει πόρους στις Η.Π.Α.

Στο τέλος της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε από το HIGGS και το US Embassy η απονομή των δύο χρηματικών βραβείων (αξίας 1.500 €) του TechCamp Athens 2018, που κέρδισαν οι ΜΚΟ «We Need Books» και «Καλλιστώ |Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση» για να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ένα project με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων.


Τι είναι τα HIGGS OUTREACH EVENTS;

Το HIGGS |Higher Incubator Giving Growth & Sustainability| αποτελώντας ένα σημείο συνάντησης των ελληνικών και διεθνών ΜΚΟ και της Κοινότητας, με πίστη στη δύναμη της ενημέρωσης και της εξωστρέφειας, διοργανώνει ανοικτή προς όλους, θεματική εκδήλωση “OUTREACH EVENT: Εξωστρέφεια στη Γνώση”.

Το OUTREACH EVENT: Εξωστρέφεια στη Γνώση” περιλαμβάνει παρουσιάσεις και διαλέξεις σε θέματα, ερωτήματα και στοχασμούς που αφορούν όχι μόνο στον χώρο των ΜΚΟ αλλά και στην ελληνική κοινωνία.

1 2 3 16