Προγράμματα

Active citizens fund


Έργο “Non-profits & Media advocating for good!”

Το έργο «Non-profits & Media advocating for good!» έχει ως σκοπό την ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα. Για να το επιτύχει αυτό, προσφέρει ένα δομημένο πλαίσιο βιωματικής εκπαίδευσης και συνεργασίας, από το οποίο θα ωφεληθούν εκπρόσωποι από 32 μέσα μαζικής ενημέρωσης και στελέχοι από 32 μη κερδοσκοπικές οργανώσεις σε 4 πόλεις της Ελλάδας, επιλεγμένες στη βάση της ύπαρξης σε αυτές μιας ζωντανής κοινότητας ΜΚΟ και ΜΜΕ καθώς και σημαντικών κοινωνικών προβλημάτων, ώστε να συν-σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν μαζί δράσεις συνηγορίας.

Το έργο “Non-profits & Media advocating for good!” υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το HIGGS και εταίρους του, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας και την ΑΜΚΕ Πρωτοβουλία για τη Δημοσιογραφία.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021 γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο: https://advocatingforgood.gr/

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα: www.activecitizensfund.gr

 

ΘΑΛΗΣ ΙΙ: Χαρτογράφηση & Αξιολόγηση των ΜΚΟ στην Ελλάδα

Το καινοτόμο και φιλόδοξο πρόγραμμα “ΘΑΛΗΣ ΙΙ: Χαρτογράφηση και Αξιολόγηση των Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) στην Ελλάδα” έχει ως στόχο κατά κύριο λόγο τη μελέτη του οικοσυστήματος των ΜΚΟ στην Ελλάδα και -σε πιο πρακτικό επίπεδο- την καταγραφή (mapping) και αξιολόγησή (evaluation) τους.

Το πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ II στηρίζεται σε ένα συνδυασμό τόσο ποσοτικών όσο και ποιοτικών στοιχείων, με στόχο να παράγει θεματικές λίστες αξιολογημένων ΜΚΟ βάσει των βασικών τομέων δραστηριοποίησής τους, όπως αυτοί δηλώνονται από τις ίδιες και επιβεβαιώνονται από τις δράσεις που έχουν υλοποιήσει το τελευταίο διάστημα.

Το έργο υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σε συνεργασία με το HIGGS, με χρηματοδότηση από: ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη, Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση.

Είναι η συνέχεια της επιτυχημένης ολοκλήρωσης του έργου ΘΑΛΗΣ «Αξιολόγηση Ελληνικών ΜΚΟ», που υλοποιήθηκε στα έτη 2012 – 2015 από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς & εθνικούς πόρους.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα: www.greekngosnavigator.org

 

Ευρωπαϊκά Έργα

AMIF Action Grant

ArtsTogether "Integrating migrant children at schools through artistic expression"

 

Περίοδος υλοποίησης: 2018-2020

Περιγραφή: Ο κύριος στόχος του προγράμματος ArtsTogether είναι η δημιουργία ειδικών παρεμβάσεων για τα παιδιά των μεταναστών στην πρώιμη και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στοχεύοντας στην παροχή περιεκτικής υποστήριξης για την εξάλειψη των δυσκολιών και των πολιτισμικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν στην εκπαίδευση.

Το πρόγραμμα ArtsTogether στοχεύει στην ανάπτυξη και τη δοκιμή ενός προγράμματος σπουδών, που βασίζεται σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες και συνεργατικές προσεγγίσεις που θα χρησιμοποιηθούν για τον εξοπλισμό των εκπαιδευτικών με σκοπό την αντιμετώπιση της ποικιλομορφίας, την αμοιβαία κατανόηση και το σεβασμό μεταξύ των μαθητών τους, καθώς και τη βελτίωση των εκπαιδευτικών επιδόσεων των μαθητών που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών.

Συνεργαζόμενοι φορείς

Ελλάδα: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (συντονιστής του έργου), HIGGS, ARSIS, Four Elements

Ιταλία: Πανεπιστήμιο της Μπολώνια, Centro Sviluppo Creativo Danilo Dolci, Centro Studi Villa Montesca

Αυστρία: Kindervilla

Βέλγιο: Mediter

Ηνωμένο Βασίλειο: Bath Spa University

 

Ιστοσελίδα: https://www.artstogether.eu/home

 

Erasmus+ Key Action 2

DiGi YOUTH

 

 

 

 

Περίοδος υλοποίησης: 2020-2021

Περιγραφή: Το έργο “DiGi YOUTH” αποτελεί ένα καινοτόμο και φιλόδοξο έργο που στόχο έχει την ενίσχυση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας και την προώθηση των οργανώσεων νεολαίας, μέσω ανοικτών και καινοτόμων ψηφιακών πρακτικών. Οι νέοι εργαζόμενοι και ειδικότερα οι εργαζόμενοι σε οργανώσεις νεολαίας, με περιορισμένες ψηφιακές ικανότητες και δεξιότητες, θα επωφεληθούν και θα αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες και τα εργαλεία από τα πνευματικά προϊόντα και γενικότερα το υλικό που θα παραχθεί στο πλαίσιο του εν λόγω έργου. Βασικός σκοπός του έργου αποτελεί η προσφορά ακόμα πιο ποιοτικής εργασίας στους νέους, νέες ευκαιρίες και εκπαιδευτικά εργαλεία, καθώς επίσης η περαιτέρω εμπλοκή των νέων με χαμηλές ευκαιρίες, μέσω της αξιοποίησης ψηφιακών μέσων.

Συνεργαζόμενοι φορείς

Σλοβακία: European Dialogue  (συντονιστής φορέας)

Βουλγαρία: The Future Now Association

Ελλάδα: HIGGS

Τουρκία: Yasar Universitesi

 

Ιστοσελίδα: Υπό διαμόρφωση

Virtual Intercultural Reality Active Learning for local communities (VIRAL)

 

 

 

 

Περίοδος υλοποίησης: 2018-2021

Περιγραφή: Πρόκειται για το πρόγραμμα VIRAL για τις τοπικές κοινότητες, στο οποίο συνεργάζονται πέντε εταίροι από 4 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες – Ιταλία, Πολωνία, Ρουμανία και Ελλάδα – για την υλοποίηση ενός καινοτόμου και φιλόδοξου ερευνητικού προγράμματος: την εισαγωγή της χρήσης της εικονικής πραγματικότητας στις ξένες γλώσσες διδασκαλίας και ως ένα χρήσιμο εργαλείο για την υπέρβαση των πολιτιστικών εμποδίων και της αμοιβαίας δυσπιστίας στις τοπικές κοινότητες. Το πρόγραμμα αφορά μικρότερες κοινότητες στις οποίες τα τελευταία χρόνια συναντήθηκαν διαφορετικοί πολιτισμοί για πρώτη φορά, δημιουργώντας συχνά δυσπιστία και φόβο. Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός TOOLBOX, το οποίο θα περιλαμβάνει τα τεχνικά εργαλεία και τον οδηγό διδασκαλίας, τα οποία θα είναι διαθέσιμα σε σχολεία, δημόσιους φορείς, κέντρα υποδοχής και σε όσους ασχολούνται με την εκπαίδευση και την ένταξη.

Συνεργαζόμενοι φορείς

Ιταλία: Nkey srl (συντονιστής φορέας), University for Foreigners of Perugia

Ελλάδα: HIGGS

Πολωνία: CEBS

Ρουμανία: ASPES

 

Ιστοσελίδα: https://viral.nkey.it/el/

European youth Network for dIversity and TolerancE (E-UNITE)

 

Περίοδος υλοποίησης: 2018-2019

Περιγραφή: Στόχος του E-UNITE είναι να συμβάλει στην αύξηση του θετικού αντίκτυπου, στην προώθηση της ανοχής, στην ποικιλομορφία και στην προσέγγιση των κοινοτήτων. Το κύριο προϊόν του έργου E-UNITE – ο διαδικτυακός κόμβος είναι ένας μοναδικός σε απευθείας σύνδεση χώρος όπου οι εργαζόμενοι για τη νεολαία και οι νέοι από πολλές διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες θα έχουν την ευκαιρία να συγκλίνουν, να μοιραστούν ιδέες και να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον να επιτύχουν στόχους της κοινότητας και του δικτύου, που μπορούν να θέσουν οι ίδιοι για τους εαυτούς τους. Ο κόμβος E-UNITE θα επιτρέψει τη σύγκλιση των νέων ιδεών και την ανταλλαγή τους καθώς και την υποστήριξη πρωτοβουλιών που θα αναληφθούν από την κοινότητα. Ομοίως, ο κόμβος θα αποτελέσει τη βάση για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ορθών πρακτικών των εργαζομένων σε θέματα νεολαίας, οι οποίοι ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με αυτές τις πρωτοβουλίες υπό την ηγεσία της κοινότητας ή εναλλακτικά με τους νέους που επιθυμούν να αναπτύξουν δικό τους δίκτυο νεότητας.

Συνεργαζόμενοι φορείς

Κύπρος: Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (συντονιστής φορέας)

Βουλγαρία: Law and Internet Foundation

Ελλάδα: HIGGS

Ρουμανία: CENTRUL ROMAN DE POLITICI EUROPENE

Σλοβενία: Celje Youth Center

Κόσοβο: Institute for Economic, Political, and Social studies (IEPS)

 

Ιστοσελίδα: http://e-unite.eu/#/el/

Advancing the Third Sector through Innovation and Variation (ATSIV)

 

Περίοδος υλοποίησης: 2016-2019

Περιγραφή: Σκοπός του έργου είναι να αυξηθούν οι επαγγελματικές δεξιότητες των εργαζομένων στις ΜΚΟ μέσω της παροχής μιας online πλατφόρμας, ενός παιχνιδιού. Το πρόγραμμα στοχεύει να ενισχύσει τις γνώσεις των εργαζομένων στις ΜΚΟ, να αυξήσει την πολιτειότητα και να ενισχύσει την αγορά εργασίας στο χώρο των ΜΚΟ.

Συνεργαζόμενοι φορείς                                                                                                                                      

Ελλάδα: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (συντονιστής του έργου), HIGGS, South East European Research Centre (SEERC)

Πολωνία: Fundacja Wspierania Organizacji Pozarzadowych «UMBRELLA»

Ρουμανία: National School of Political Studies and Public Administration

 

Ιστοσελίδα: http://ngotraining.eu/

ATSIV Virtual Learning Environment

Green Ideas Greece 2020

Το HIGGS & το HUMAN RIGHTS 360, με την υποστήριξη του Rockefeller Brothers Fund, φέρνουν για 1η φορά στην Ελλάδα, τον Διαγωνισμό Πράσινων Ιδεών “Green Ideas Greece 2020”!

Ο Διαγωνισμός υλοποιείται στο πλαίσιο του Βαλκανικού διαγωνισμού ‘Balkan Green Ideas’ (ΒGI), που διοργανώνεται τα τελευταία 8 χρόνια από το Balkan Green Foundation! Στοχεύει στην υποστήριξη καινοτόμων ιδεών πράσινης ή / και κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ενεργοποιώντας ομάδες να εξελίξουν ιδέες που χρησιμοποιούν τοπικούς πόρους και δίκτυα. Παράλληλα, ο Διαγωνισμός αποσκοπεί στο να συνδράμει στην δημιουργία βιώσιμων συνεργασιών μεταξύ των χωρών των Βαλκανίων.

Φέτος θα συμμετάσχουν 3 Νικήτριες ιδέες στον Βαλκανικό Διαγωνισμό, που θα γίνει στο Βελιγράδι στις 24-27 Ιουνίου. 5 Ιδέες λαμβάνουν χρηματικό έπαθλο (3 Ιδέες από 10.000$ η καθεμία και 2 από 5.000$, ανάλογα με την κατηγορία που διαγωνίζονται) και επωφελούνται από δραστηριότητες ενδυνάμωσης (capacity building) για την υλοποίηση των στόχων τους!

Συνολικά, στον φετινό διαγωνισμό συμμετείχαν δέκα νικήτριες ιδέες, που είχαν προκριθεί και οι τρεις νικήτριες ιδέες καθώς και τα βραβεία τους είναι:

Κατηγορία Α – Νέες ιδέες

«Μέρες Πράσινου Σχολείου» με βραβείο 2.660€

Κατηγορία Β – Εγχειρήματα σε αρχικό στάδιο εξέλιξης

«The Barn Owl Project» με βραβείο 4.000€

«Mediterranean Cleanup: Chalkida» με βραβείο 4.000€.

Περισσότερες πληροφορίες: https://greenideasgreece.org/

TechCamp Athens 2018

 

 

 


Το TechCamp Athens 2018 πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα στις 22-23 Ιανουαρίου από το HIGGS, σε συνεργασία με το Μορφωτικό Τμήμα της Αμερικανικής Πρεσβείας.

Το TechCamp είναι ένας θεσμός που πραγματοποιείται σε διάφορα μέρη του κόσμου με σκοπό να φέρει σε επαφή ΜΚΟ με ειδικούς σε συγκεκριμένες θεματικές που σχετίζονται με την τεχνολογία.

Κατά τη διάρκεια του διημέρου, 42 ΜΚΟ από την Ελλάδα, την Αλβανία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τα Σκόπια είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αυθεντίες στον τομέα της επικοινωνίας, του marketing, των social media, της διαχείρισης κρίσεων, του crowdfunding και της ανεύρεσης πόρων, να αντιμετωπίσουν προκλήσεις για τους οργανισμούς τους και να δημιουργήσουν ψηφιακό υλικό για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών.

Δείτε το Video του TechCamp Athens 2018 εδώ!