Έκθεση Συμπερασμάτων – Advocacy Bilateral Project

Η συνηγορία αποτελεί βασικό ρόλο των μη κερδοσκοπικών και εθελοντικών οργανώσεων. Μέσω των δράσεων συνηγορίας,οι οργανώσεις συμβάλλουν με σημαντικούς τρόπους στη δημοκρατική διακυβέρνηση εκπροσωπώντας τα συμφέροντα των μεμονωμένων πολιτών, επηρεάζοντας τη δημόσια πολιτική και θέτοντας την κυβέρνηση και τις επιχειρήσεις προ των ευθυνών τους.
Το παρόν διμερές έργο αποσκοπούσε στη δικτύωση της οργάνωσης HIGGS (Ελλάδα) και του Norsensus Mediaforum (Νορβηγία) για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, γνώσεων, τεχνολογίας και εμπειριών όσον αφορά τη συνηγορία στο πλαίσιο της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου οι οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και από τις δύο χώρες (με έμφαση στην Ελλάδα) να αναπτύξουν την απαραίτητη τεχνογνωσία που θα τους επιτρέψει να επικοινωνούν αποτελεσματικά το έργο τους, να υπερασπίζονται στοχευμένες ευάλωτες ομάδες, να βελτιώνουν τις σχέσεις τους με τα ΜΜΕ και να ασκούν αποτελεσματική πίεση στους θεσμούς. Καθώς το HIGGS λειτουργεί επίσης ως κόμβος για τις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, η δικτύωση μεταξύ της Norsensus και των ωφελούμενών της με ελληνικές οργανώσεις θα ενισχυθεί σημαντικά.

Bilateral Report

m.vasilakis
About m.vasilakis