Ελληνικές Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις & Μέτρηση Κοινωνικού Αντικτύπου

Το HIGGS στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να υποστηρίξει πολύπλευρα την Κοινωνία Πολιτών στην Ελλάδα, πραγματοποιεί σειρά ερευνών για ζητήματα που την απασχολούν. Ένα από αυτά τα ζητήματα αποτελεί ο τρόπος μέτρησης του κοινωνικού αντικτύπου του έργου των Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων (ΟΚοιΠ). Κατά τους μήνες Ιανουάριος και Φεβρουάριος 2020, διενεργήθηκε η εν λόγω έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 108 οργανώσεις, προκειμένου να διερευνηθεί η μεθοδολογία των ΟΚοιΠ όσον αφορά στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας, δηλαδή, κατά πόσο και με ποιον τρόπο οι ΟΚοιΠ αποτυπώνουν τον κοινωνικό τους αντίκτυπο.

Μερικά βασικά συμπεράσματα από την έρευνα:
• Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από ΟΚοιΠ που ο κύριος τομέας δράσης τους αφορά στην κοινωνική πρόνοια (24%), στην εκπαίδευση (18%), στην Υγεία (15%) και στα ανθρώπινα δικαιώματα (12%). Οι συγκεκριμένοι τομείς παρουσιάζουν αρκετές προκλήσεις στον προσδιορισμό αποτελεσμάτων, πάραυτα η πλειονότητα των οργανώσεων (66%) που συμμετείχαν στην έρευνα απάντησε ότι μετρούν τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά στοιχεία. Συγκεκριμένα, συγκεντρώνουν ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία με τη χρήση των πιο συχνών μεθόδων, όπως: ερωτηματολόγια ικανοποίησης, συνεντεύξεις και ομάδες εστίασης.
• Σχεδόν οι μισές οργανώσεις συμφωνούν ότι η ανεπάρκεια ανθρωπίνων πόρων και η έλλειψη τεχνογνωσίας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια στη συλλογή και καταγραφή των στοιχείων.
• Ένα ποσοστό οργανώσεων συνδέουν τη μέτρηση των αποτελεσμάτων τους μόνο με την προσέλκυση δωρεών και δεν το καταγράφουν ως ένα γενικότερο εργαλείο αυτοαξιολόγησης, βελτίωσης και εξέλιξης.
• Οι περισσότερες οργανώσεις συμφωνούν ότι είναι πολύ σημαντική η αποτύπωση του κοινωνικού αντικτύπου μακροπρόθεσμα και ότι έχει θετική επίδραση στους χρηματοδότες αλλά το βασικό εμπόδιο είναι η έλλειψη εξειδικευμένης γνώσης από τις οργανώσεις.

Το βασικό κοινό σημείο που αποτυπώνεται συνολικά από τις οργανώσεις στην παρούσα έρευνα είναι ότι όλες ενδιαφέρονται και θεωρούν πολύ σημαντικό να μπορούν να καταγράφουν και να αποτυπώνουν τις αλλαγές που έχουν καταφέρει να επιφέρουν στις ζωές των ωφελουμένων τους. Αυτό που είναι ζητούμενο είναι να αποκτήσουν πρόσβαση στην τεχνογνωσία και να εκπαιδευτούν προς αυτή την κατεύθυνση.

Ευελπιστούμε η έρευνά μας να αποτελέσει την αρχή μιας επικοδομητικής συζήτησης για τα επόμενα βήματα που θα μπορούσαμε να κάνουμε ατομικά η κάθε μια οργάνωση και συνολικά όλοι μαζί.

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα για να μπορέσετε να κατεβάσετε την Έρευνα.


Higgs
About Higgs