Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα AMIF: ArtsTogether

Σε συνεργασία με 9 εταίρους από 5 διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Αυστρία, Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο) υλοποιούμε το έργο ArtsTogether, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF). Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη και δοκιμή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος βασισμένου σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες και συνεργατικές προσεγγίσεις που στόχο έχουννα εφοδιάσουν τους δασκάλους με δεξιότητες κατάλληλες για τη διαχείριση του πολιτισμικού πλουραλισμού, την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης και σεβασμού ανάμεσα στους μαθητές τους και τη βελτίωση των εκπαιδευτικών επιδόσεων των παιδιών-μεταναστών.

Οι εταίροι του προγράμματος είναι το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το HIGGS, η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, το Four Elements στην/ή από την Ελλάδα, το Πανεπιστήμιο Bath Spa από το Ηνωμένο Βασίλειο, το Πανεπιστήμιο Alma Mater Studiorum, το Ίδρυμα Hallgarten-Franchetti Centro Studi Villa Montesca,  το Κέντρο Δημιουργικής Ανάπτυξης DANILO DOLCI από την Ιταλία, το Mediter – Reseau Euro-Mediterraneen pour la Cooperation A.I.S.B.I. από το Βέλγιο και το Kinderbetreuungseinrichtung / Kindervilla από την Αυστρία.

Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε διάστημα 24 μηνών και περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

Στάδιο 1: Ασχολείται με την αξιολόγηση  αναγκών και την ανάλυση των προκλήσεων των παιδιών-μεταναστώνκαι περιλαμβάνει την δημιουργία ενός εργαστηρίου ανάπτυξης δεξιοτήτων και των καταγραφήτ βέλτιστων πρακτικών.

Στάδιο 2: Αποτελεί το βασικό στάδιο της υλοποίησης του έργου, κατά το οποίο θα σχεδιαστεί, θα αναπτυχθεί και θα μεταδοθεί το πρόγραμμα σπουδών του προγράμματος ArtsTogether στους δασκάλους. Σε αυτό το στάδιο περιλαμβάνεται επίσης μια πιλοτική δοκιμή του προγράμματος σπουδών.

Στάδιο 3: Συμπεριλαμβάνει τα πρώτα αποτελέσματα του εργαστηρίου και των σεμιναρίων και προωθεί τη ενεργή συμμετοχή της κοινωνίας. Σε αυτό το στάδιο προωθούνται συνεργασίες και στόχος είναι η δημιουργία ενός  ευρύτερου δικτύου για πιθανές συνεργασίεςκαι σε επίπεδο πολιτικής. Για την επίτευξη αυτού του στόχου έχουν προγραμματιστεί διάφορες εκδηλώσεις διάδοσης.

Higgs
About Higgs