Λαχειοφόρος, διαδικασίες και συμβουλές

Ένας τρόπος μέσα από τον οποίο οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις μπορούν να επιτύχουν  την οικονομική ενίσχυσή τους,  είναι η διενέργεια λαχειοφόρων αγορών και εράνων  προκειμένου να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τον καταστατικό τους σκοπό.

Λόγω του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τους, συχνά υπάρχει η λανθασμένη εντύπωση ότι η διενέργεια ενός εράνου ή μιας λαχειοφόρου είναι κάτι απλό και ότι δικαιωματικά μπορούν να προβούν σε μια τέτοιου είδους δράση χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε διαδικασία ή ενημέρωση προς τις αρμόδιες φορολογικές αρχές.

Τι συμβαίνει όμως στην πραγματικότητα;

Ο νόμος που καθορίζει το πλαίσιο για αυτές τις δραστηριότητες είναι ο  5101/1931 ΦΕΚ Α’ 238 «περί ενέργειας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών».

Σύμφωνα με τον νόμο αυτό γενικά απαγορεύονται οι πάσης φύσεως έρανοι και λαχειοφόρες ή φιλανθρωπικές αγορές, καθώς και η διά παντός άλλου τρόπου συλλογή χρημάτων ή αντικειμένων.

Σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις και για την πλήρωση σκοπού γενικό φιλανθρωπικό ή την εκτέλεση έργου κοινής ωφέλειας, δύναται να επιτραπεί, κατόπιν άδειας που εκδίδεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του ως άνω νόμου, η συλλογή εράνων ή η ενέργεια φιλανθρωπικών αγορών:

α) σε νομίμως αναγνωρισμένα σωματεία, ιδρύματα κ.λπ.,

β) στις επιτροπές που συγκροτούνται κατά τας διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χορήγηση άδειας διενέργειας εράνου ή αγοράς, προς όφελος μελών σωματείου ή κατηγορίας προσώπων.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 του ιδίου ως άνω νόμου, μπορεί να επιτραπεί η κατ’ εξαίρεση διενέργεια, σε νόμιμα λειτουργούντα σωματεία, ιδρύματα και επιτροπές, κατά τη διάρκεια χοροεσπερίδων και μόνο εφόσον η κυκλοφορία των λαχνών περιορίζεται αποκλειστικά μέσα στην αίθουσα της εκδήλωσης.

Η διενέργεια λαχειοφόρων αγορών, όπου αυτή επιτρέπεται, πραγματοποιείται με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις του παραπάνω νόμου.

Τέλος, σύμφωνα με τον ως άνω νόμο αρμόδια αρχή για την έκδοση της άδειας διεξαγωγής λαχειοφόρου αγοράς είναι το Υπουργείο Υγείας (Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης, Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας) εφόσον πρόκειται για λαχειοφόρες αγορές που ξεπερνούν εδαφικά την Περιφέρεια ή διεξάγονται για μακρύ χρονικό διάστημα, ενώ σύμφωνα με το ν.3852/2010 (Α 87), Πρόγραμμα Καλλικράτης, αρμόδια αρχή για την έκδοση της άδειας σε επίπεδο Δήμου ή Περιφέρειας είναι οι αντίστοιχες υπηρεσίες του συγκεκριμένου Δήμου ή της συγκεκριμένης Περιφέρειας.

Η διαδικασία υποβολής αίτησης για διενέργεια εράνων και λαχειοφόρων αγορών γίνεται από τον ιστότοπο gov.gr όπου θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet και να επισυνάψετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Καταστατικό
  2. Πρακτικό συγκρότησης Δ.Σ.
  3. Απόσπασμα πρακτικού Δ/κού Συμβουλίου στο οποίο να αναφέρεται:

Α. ο σκοπός, ο χρόνος διάρκειας και ο τόπος διεξαγωγής

Β. ο αριθμός των αντικειμένων με τα στοιχεία τους.

Γ. ο αριθμός και η τιμή των λαχνών, αποδείξεων ή κουπονιών που θα πρέπει να είναι ίσος με τον αριθμό των προς κλήρωση αντικειμένων

Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας, θα δείτε την απάντηση της Περιφέρειας στην Θυρίδα σας. Η απάντηση ενσωματώνει όλα τα χαρακτηριστικά εγκυρότητας των εγγραφών του gov.gr (Μοναδικός κωδικός, κωδικός QR, προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα) και μπορεί να προσκομιστεί για κάθε νόμιμη χρήση. Έως σήμερα (Ιανουάριος 2024), η υπηρεσία παρέχεται για την Περιφέρεια Αττικής. Σταδιακά, θα ενταχθούν και άλλες Περιφέρειες. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε την αντίστοιχη σελίδα του gov.gr

Για τις υπόλοιπες Περιφέρειες εκτός Αττικής τα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι τα εξής:

  1. Αίτηση
  2. Καταστατικό
  3. Πρακτικό συγκρότησης Δ.Σ.
  4. Απόσπασμα πρακτικού Δ/κού Συμβουλίου στο οποίο να αναφέρεται:

Α. ο σκοπός, ο χρόνος διάρκειας και ο τόπος διεξαγωγής

Β. ο αριθμός των αντικειμένων με τα στοιχεία τους

Γ. ο αριθμός και η τιμή των λαχνών, αποδείξεων ή κουπονιών που θα πρέπει να είναι ίσος με τον αριθμό των προς κλήρωση αντικειμένων

  1. Τα κουπόνια του εράνου ή της λαχειοφόρου αγοράς προκειμένου να σφραγιστούν από την υπηρεσία.
  2. Κατά περίπτωση, λοιπά δικαιολογητικά.

τα οποία κατατίθενται δια ζώσης στην εκάστοτε Περιφέρεια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι διαμέσου μιας λαχειοφόρου προκύπτουν παράλληλες ωφέλειες: (α) συγκέντρωση χρηματοδότησης προς ενίσχυση του φορέα, (β) εξωστρέφεια του φορέα για τη συγκέντρωση των προς κλήρωση δώρων, (γ) σύνδεση με τον πρώτο, τουλάχιστον, κύκλο υποστηρικτών του φορέα, κα. Η ένταξη, λοιπόν, της πρακτικής διενέργειας εράνων και λαχειοφόρων στη στρατηγική ενός φορέα είναι ιδιαιτέρως δόκιμη και προς αυτό θα πρέπει να ακολουθούνται πιστά οι σχετικές διαδικασίες εγκρίσεων.

Xάρης Κληρονόμος, ειδικός συνεργάτης του HIGGS για λογιστικά ζητήματα.

m.vasilakis
About m.vasilakis