Advancing the Third Sector through Innovation and Variation (ATSIV)

Το Έργο

Περιφέρειες με χαμηλό εισόδημα, όπως οι πληγείσες από την κρίση και αναπτυσσόμενες Ανατολικές, Νοτιοανατολικές και Μεσογειακές (ΑΝΑΜ) χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρήζουν απεγνωσμένα καινοτόμων ιδεών, προκειμένου να υποστηρίξουν την περιφερειακή ανάπτυξη, τη διατήρηση του βιοτικού επιπέδου και την τήρηση των παγκόσμιων τάσεων. Ωστόσο, αρκετά συχνά οι εν λόγω περιφέρειες αποτυγχάνουν να ικανοποιήσουν αυτές τις απαιτήσεις και να παρέχουν στους πολίτες τους τα κατάλληλα εργαλεία και μηχανισμούς για να υποστηρίξουν αυτή την εκτίμηση (Abazi και Aliu, 2015). Έχοντας αναγνωρίσει αυτό το πλαίσιο, οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΟΚοιΠ) και, πιο πρόσφατα, οι κοινωνικές επιχειρήσεις, αναδείχθηκαν μεταξύ των κορυφαίων παρόχων θέσεων εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρόλα αυτά, αυτές οι θετικές εξελίξεις επηρέασαν κυρίως τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο. Στην ΑΝΑΜ Ευρώπη υπήρξε μάλλον δύσκολο να κινητοποιηθούν οι άνθρωποι για κοινωνικούς σκοπούς και να προσελκύσουν ιδιαίτερα τη νέα γενιά σε εθελοντικές οργανώσεις (Σωτηρόπουλος, 2005).

Έτσι, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα, οι ΟΚοιΠ διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο – όντας τα βασικά θεσμικά όργανα που διαθέτουν την ικανότητα να προσελκύσουν περισσότερους ανθρώπους σε αυτόν τον τομέα εργασίας. Πέραν αυτού, υφίσταται ένα επιβεβαιωμένο πολύπλευρο κενό δεξιοτήτων των (ενηλίκων) εργαζομένων στις ΟΚοιΠ, από τη βασική διαχείριση σχεδίων και τις στρατηγικές αύξησης του προϋπολογισμού, σε εκείνες που είναι πιο κρίσιμες για τις ΟΚοιΠ – απαιτούμενες δεξιότητες του προσωπικού τους για ενεργό συμμετοχή με τους ενδιαφερόμενους και την ενεργό προώθηση των ΟΚοιΠ ως τη νέα εμβληματική εικόνα των ΑΝΑΜ χωρών, ενθαρρύνοντας περισσότερους ανθρώπους να ενταχθούν στον τομέα και να συμβάλουν στην επίτευξη ομοιογενούς ενεργού συμμετοχής των πολιτών σε όλο το εύρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετριάζοντας ταυτόχρονα ομάδες σε κίνδυνο (Clarke κ.α. 2015, Φραγκονικολόπουλος, 2015). Ωστόσο, τέτοιες δεξιότητες μπορούν να αποκτηθούν μόνο μέσω της συν-δημιουργίας (με την έννοια της ανοιχτής καινοτομίας) μεταξύ των ενήλικων εργαζομένων ΟΚοιΠ και των εμπλεκόμενων φορέων: την κοινωνία (πρωτογενής πηγή), την έρευνα/καινοτομία (για μεταφορά βέλτιστων πρακτικών), τους διαμορφωτές πολιτικής (προώθηση πολιτικών), τη βιομηχανία (φιλανθρωπία και κοινωνική ένταξη στους μηχανισμούς ανάπτυξης), καθώς και οποιεσδήποτε άλλες ενώσεις – όλοι οι εν λόγω φορείς, αναγνωρίζονται ως το «σύστημα τετραπλής έλικας» (Καραγιάννης & Campbell, 2012. Chesbrough, 2013). Λαμβάνοντας υπόψη την ομοιότητα αυτού του προβληματικού πλαισίου στις ΑΝΑΜ χώρες, το παρόν έργο (ATSIV) θα αναπτύξει ένα πολυτομεακό δίκτυο εταίρων από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Πολωνία (οι τέσσερις ΑΝΑΜ χώρες), προκειμένου να αναπτύξει τις απαραίτητες δεξιότητες των ενήλικων εργαζομένων ΟΚοιΠ των ΑΝΑΜ χωρών εισάγοντας βέλτιστες πρακτικές από ήδη επιτυχημένες δυτικές κοινωνίες (π.χ. Ηνωμένο Βασίλειο), όπου αυτές οι δεξιότητες ακμάζουν. Το ATSIV συμμορφώνεται με το όραμα του ΟΟΣΑ, κατά το οποίο «οι δεξιότητες των ενηλίκων και ιδιαίτερα οι δεξιότητες συμμετοχής στα κοινά με την αξιοποίηση των ΟΚοιΠ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εκπαίδευσης ενηλίκων – δίπλα στην παιδεία και την αριθμητική» και ως εκ τούτου η εκπαίδευση των ενηλίκων στον τομέα αυτό, βρίσκεται στον πυρήνα του ATSIV. Αυτός  ο διακρατικός σκοπός θα επιτευχθεί μέσω των ακόλουθων στόχων:

  1. Με την πραγματοποίηση μιας ανάλυσης των αναγκών κατάρτισης (ΑΑΚ) των υφιστάμενων κενών σε δεξιότητες στις συμμετέχουσες χώρες, καθώς και τη σύσταση μιας βάσης βέλτιστων πρακτικών, όσον αφορά στις δεξιότητες που σχετίζονται με τις ΟΚοιΠ (σε παγκόσμιο επίπεδο, από ανεπτυγμένες χώρες).
  2. Από κοινού με τους φορείς της λεγόμενης τετραπλής έλικας η συν-δημιουργία ενός προγράμματος σπουδών για τις ΟΚοιΠ με βάση το παιχνίδι, προκειμένου να καλύψει το κενό δεξιοτήτων των ενήλικων εργαζομένων ΟΚοιΠ. Το καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών θα βασίζεται στο παιχνίδι, ώστε να παρέχει εποικοδομητική κοινωνική μάθηση και πρόοδο βασιζόμενη στη συνοχή καθώς και τον μετριασμό των αποκλίσεων των κοινωνικών ομάδων.
  3. Με την ανάπτυξη ενός εικονικού μαθησιακού περιβάλλοντος (ΕΜΠ) ανοικτής πρόσβασης (σε παγκόσμια κλίμακα) προκειμένου να καταστεί δυνατή η συν-δημιουργία με όρους ανοικτής καινοτομίας. Το εικονικό μαθησιακό περιβάλλον (ΕΜΠ) θα περιέχει το βασιζόμενο στο παιχνίδι πρόγραμμα σπουδών των ΟΚοιΠ καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές που θα διαμορφώσουν τις δεξιότητες των ενηλίκων εργαζομένων των ΟΚοιΠ. Το ΕΜΠ θα επιτρέψει τη συν-δημιουργία – μέσω forum – για τους φορείς της τετραπλής έλικας (ανοικτή πρόσβαση), ώστε οι εμπλεκόμενοι διαρκώς να δημιουργούν και να τροποποιούν το πρόγραμμα σπουδών και τις βέλτιστες πρακτικές που δημοσιεύονται ηλεκτρονικά (από τους εκπαιδευόμενους που συμμετέχουν στο παιχνίδι) προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το game-based πρόγραμμα σπουδών των ΟΚοιΠ και οι βέλτιστες πρακτικές είναι οι ενδεδειγμένες για τις ανάγκες κάθε εμπλεκόμενου μέρους σε αυτή τη διαδικασία. Αυτή η προσέγγιση θα επιτρέψει επίσης τη μαζική επίδραση και την κινητοποίηση χωρίς κόστος για τους μειονεκτούντες εργαζόμενους σε ΟΚοιΠ, εξασφαλίζοντας ομοιογενή επίδραση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
  4. Με τη διοργάνωση τριών πιλοτικών διακρατικών εκπαιδευτικών εκδηλώσεων, face to face με τους εμπλεκόμενους εταίρους του ATSIV και τους φορείς της τετραπλής έλικας με σκοπό την κεφαλαιοποίηση της συν-δημιουργίας και την εξασφάλιση ενός βέλτιστου προγράμματος σπουδών, βασισμένου στο παιχνίδι.

Αποτελέσματα του Έργου

Το ATSIV θα έχει αντίκτυπο όσον αφορά: στους πιο εξειδικευμένους και κοινωνικά ευαισθητοποιημένους εργαζομένους των ΟΚοιΠ, στην ενίσχυση της συνεργασίας της τετραπλής έλικας σε τοπικό/περιφερειακό/εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, στην αύξηση της ενεργού συμμετοχής του πολίτη, στο μετριασμό των κοινωνικών ομάδων που βρίσκονται σε κίνδυνο, στην ενίσχυση της αγοράς εργασίας των ΟΚοιΠ, στην αυξημένη φιλανθρωπία των φορέων της τετραπλής έλικας προς τις ΟΚοιΠ, στην ομοιογενή καινοτομία των ΟΚοιΠ μέσω της συν-δημιουργίας, στην επιτυχία της στρατηγικής ΕΕ2020, της Ψηφιακής Ατζέντας της ΕΕ, της ατζέντας Κοινωνικής Συνοχής της ΕΕ και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά, της ατζέντας Εκσυγχρονισμού/Διεθνοποίησης της ΕΕ, της Ψηφιοποίησης των Βιομηχανιών, της οδηγίας της ΕΕ για την κοινωνική επιχειρηματικότητα κλπ.

Διάρκεια

01/10/2016 – 30/09/2019

Χρηματοδότηση

Εταίροι

University of Peloponese, Greece
South East European Research Centre (SEERC), Greece
Fundacja Wspierania Organizacji Pozarzadowych “UMBRELLA”, Poland
National School of Political Studies and Public Administration, Romania
Higher Incubator Giving Growth & Sustainability (HIGGS), Greece
Law and Internet Foundation, Bulgaria

Higgs
About Higgs