Νομικά: Δημοσίευση των ΑμΚΕ και στα Πρωτοδικεία

Εν πρώτοις, είναι καλό να αναλογιστεί κανείς ότι και η δημιουργία μιας (Αστικής) Εταιρείας είναι βεβαίως σύμβαση και μάλιστα ιδιαίτερη, καταστατική. Έχει μάλιστα ένα σπάνιο, νομικά, χαρακτηριστικό: δημιουργεί υποχρεώσεις και δικαιώματα μεταξύ των συμβαλλομένων (εταίρων) και συγχρόνως δημιουργεί ένα τρίτο πρόσωπο (την εταιρεία), το οποίο αποκτά έτσι δικαιώματα και υποχρεώσεις απέναντι στους εταίρους που το σύστησαν. Τι γίνεται όμως με τους τρίτους που συναλλάσσονται μαζί του;

Αναντίρρητα, πρέπει η συμφωνία ίδρυσης μιας ΑμΚΕ να επικοινωνηθεί σε τρίτα πρόσωπα ώστε να είναι ξεκάθαρο όταν λαμβάνουν τις υπηρεσίες της ή παρέχουν σε αυτή υπηρεσίες με ποιόν συναλλάσσονται. Η αλήθεια είναι ότι όσο δεν δημοσιεύεται νομίμως το καταστατικό – συστατικό έγγραφο της συσταθείσας εταιρείας οι τρίτοι συναλλάσσονται με τους εταίρους της ως πρόσωπα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται νομικά (ευθύνη – διοίκηση- υποχρεώσεις δικαιώματα κλπ). Τι χρειάζεται να γίνει λοιπόν ώστε και οι τρίτοι να συναλλάσσονται με την εταιρεία και όχι με τους εταίρους της ατομικά;

Η απάντηση είναι βεβαίως η νόμιμη – και με τις διατυπώσεις που ορίζει ο νόμος για τον κάθε τύπο εταιρείας – δημοσίευση της συμφωνίας των εταίρων (καταστατικό). Έτσι αν φερ’ ειπείν τρίτος, νομίζοντας ότι συναλλάσσεται με την εταιρεία στην πραγματικότητα συναλλάσσεται με πρόσωπο που δεν έχει δικαίωμα εκπροσώπησής της (δηλαδή δεν είναι ο νόμιμος εκπρόσωπός της), δεν έχει δικαίωμα να αντιτάξει έναντι αυτής (της εταιρείας) κάποια απαίτησή του από τη συναλλαγή αν το καταστατικό της έχει νομίμως δημοσιευτεί στα οικεία βιβλία του ΓΕΜΗ ή του Πρωτοδικείου (όπως προσφάτως – επανα-προβλέφθηκε). Η στιγμή, λοιπόν, της νόμιμης δημοσίευσης του καταστατικού, δηλαδή των συμφωνιών των εταίρων, δεν είναι η στιγμή της γέννησής της. Είναι η στιγμή που η εταιρεία πλέον μπορεί (και μόνο έτσι μπορεί έκτοτε) να συναλλάσσεται στο όνομά της με τρίτα πρόσωπα, δηλαδή να αποκτά δικαιώματα και υποχρεώσεις, περιουσία, φορολογική ταυτότητα, ΑΦΜ κ.ο.κ. Σε αυτό το σημείο η εταιρεία αποκτά νομική προσωπικότητα και τούτο διότι πλέον οι τρίτοι μπορούν να λάβουν γνώση των συμφωνιών, του σκοπού, του τρόπου διοίκησης της εταιρείας και κάθε τι σχετικό από τα δημόσια βιβλία που τηρούνται στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες.

Μέχρι προσφάτως η αρμόδια υπηρεσία για την ίδρυση μιας ΑμΚΕ ήταν το Γ.Ε.ΜΗ. της κάθε περιοχής κάτι που επιφόρτιζε τις Αστικές μη Κερδοσκοπικές εταιρείες που ήθελαν να έχουν νομική προσωπικότητα και με ένα έξοδο της τάξης των εκατό ευρώ (100€) ετησίως ως τέλος συνδρομής (για την τήρηση αρχείου, δημοσιεύσεων, κατάλογο νομίμων εκπροσώπων, διαχειριστών κ.α.) στην εν λόγω Υπηρεσία. Το 2018, όμως, προβλέφθηκε ότι δύνανται οι ΑμΚΕ να δημοσιεύονται νομίμως και στα οικεία Πρωτοδικεία της χώρας, τα οποία μάλιστα δεν χρεώνουν τέλος συνδρομής για την τήρηση των βιβλίων τους, ενώ η απόκτηση των σχετικών πιστοποιητικών κρίνεται, τη στιγμή ετούτη τουλάχιστον, λιγότερο χρονοβόρα και με λιγότερα έξοδα. Από την άλλη μεριά θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να γνωρίζουν ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κάποια μικροπροβλήματα, τα οποία έχουν παρατηρηθεί, για την απόκτηση κάποιων πιστοποιητικών, που τυχόν απαιτηθούν από τρίτα πρόσωπα που επιλέξουν την οδό του Πρωτοδικείου, όπως λόγου χάρη πιστοποιητικό εκπροσώπησης Φορέα ή περί αρχαιρεσιών του, καθόσον το τηρούμενο εκεί βιβλίο αφορά μοναχά τη σύστασή των εν λόγω Φορέων (τουλάχιστον μέχρι τώρα) και όχι τη λειτουργία του καθενός.

Κώστας Μπρίλης
Νομικός


Στείλτε μας τις δικές σας απορίες (στο [email protected]) και μπορεί να αποτελέσουν το επόμενο θέμα της στήλης!

Η Ομάδα Newsletter του HIGGS

Higgs
About Higgs