Γιατροί του Κόσμου & Μέτρηση Κοινωνικού Αντικτύπου

Οι Γιατροί του Κόσμου στη προγραμματική τους δράση ακολουθούν διαδικασίες μέτρησης κοινωνικού αντίκτυπου αναγνωρίζοντας πως μία από τις πρόκλησεις που αντιμετωπίζουν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών είναι να μπορούν να αναδείξουν με έναν εύληπτο και αξιόπιστο τρόπο την κοινωνική και την οικονομική αξία των έργων και των προγραμμάτων που υλοποιούν.

Στο πλαίσιο πάντα της μεγαλύτερης και καλύτερης λογοδοσίας προς τους δωρητές, τους ωφελούμενους και τους συμμάχους τους, οι οργανώσεις οφείλουν να διαθέτουν εκείνα τα κατάλληλα εργαλεία και τις μεθόδους για την ορθολογική και ρεαλιστική αποτίμηση των πεπραγμένων τους και την ανάδειξη του θετικού κοινωνικού τους αντικτύπου.

Συνεπώς η μέτρηση και η αξιολόγηση του κοινωνικού αντικτύπου είναι ζωτικής σημασίας, προκειμένου να εδραιωθεί και να συνεχίζει έτσι, μία σχέση εμπιστοσύνης με την κοινωνία αλλά και το ειδικό κοινό της κάθε οργάνωσης, όπως η επαφή με τους επωφελούμενους, η εύκολη πρόσβαση σε χρηματοδοτικούς πόρους αλλά και η δυνατότητα άσκησης επιρροής σε επίπεδο συνηγορίας και δημόσιας τοποθέτησης.

Η επίτευξη θετικού κοινωνικού αντίκτυπου είναι ο βασικός σκοπός της ύπαρξης μιας κοινωφελούς οργάνωσης και συχνά αποτελεί συνεχές και αναπόσπαστο τμήμα των δραστηριοτήτων της. Ωστόσο είναι σημαντικό να διαχωρίζουμε τα κοινωνικά από τα επιχειρησιακά αποτελέσματα. Και αυτό γιατί η μέτρηση του κοινωνικού αντίκτυπου σκοπεί να παρουσιάσει κάθε φορά τα αποτελέσματα ένος προγράμματος ή ενός έργου και όχι το σύνολο της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας των οργανώσεων.

Αρκετά συχνά η αποτίμηση του κοινωνικού αντίκτυπου προβληματίζει τις οργανώσεις, και αυτό γιατί φαίνεται να είναι δύσκολο να καταδειχθεί η σχέση μεταξύ της δραστηριότητας και του άμεσου αποτελέσματος. Οι θετικές συνέπειες είναι συχνά ποιοτικής φύσεως και συνήθως τεκμηριώνονται μόνο μετά την πάροδό κάποιου χρονικού διαστήματος.

Η προσπάθεια αποτύπωσης της χρηματικής – οικονομικής αξίας ώστε να εκφραστεί μια δραστηριότητα με οικονομικούς όρους, ενέχει το κίνδυνο οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν να μην αποτυπώνουν επακριβώς τον αντίκτυπο της κοινωφελούς δραστηριότητας.

Επομένως, οι οργανώσεις δεν πρέπει να πιέζονται να εξισώνουν την μέτρηση με την ποσοτικοποίηση και να εστιάζουν την προσοχή τους μόνο σε δραστηριότητες που επιδέχονται την εύκολη μέτρηση με ποσοτικοποίηση για την έξωθεν αναγνώριση και μόνο.

Αντίθετα, η ποσοτικοποίηση θα πρέπει να θεωρείτε ένας από τους διάφορους δυνατούς τρόπους μέτρησης και παράλληλα να πλαισιώνεται με ποιοτικές προσεγγίσεις όπως οι αφηγηματικές μέθοδοι, η χρήση συνεντεύξεων καθώς και η ανάλυση των εμπλεκόμενων φορέων.

Αυτή η εναλλακτική, συμπληρωματική προσέγγιση της συλλογής πλούσιων σε πληροφορίες αφηγήσεων από τη σκοπιά των δικαιούχων και των εταίρων έχει κεφαλαιώδη σημασία για την αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας των δραστηριοτήτων της οργάνωσης.

Για αυτό θεωρώ ότι η μέτρηση της παραγωγής αξίας δεν θα πρέπει κατ’ανάγκη να καταλήγει σε ένα συγκεκριμένο τελικό αριθμητικό μέγεθος, αλλά θα πρέπει εκ του σχεδιασμού διεξαγωγής της διαδικασίας μέτρησης να περιλαμβάνει έναν συνδυασμό αριθμητικών μεγεθών και τεκμηριωμένων ποιοτικών πληροφοριών.

Οι Γιατροί του Κόσμου έχουν χρησιμοποιήσει τα τρία τελευταία έτη τη μεθοδολογία SROI (Social Return on Investment) συνεργικά με ημιδομημένες συνεντεύξεις με τους ωφελούμενους και την ανάλυση εμπλεκόμενων φορέων ώστε να μετρήσουν τον κοινωνικό αντίκτυπο από τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τη λειτουργία των Ανοικτών Πολυϊατρείων της οργάνωσης στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Τα αποτελέσματα για το έτος 2022 αφορούσαν σε SROI 6,0 για κάθε ένα ευρώ που επενδύθηκε στα Ανοικτά Πολυϊατρεία. Ωστόσο οι αναλυτικές εκθέσεις αξιοποιούνται για εσωτερική χρήση και καλύτερη πληροφόρηση σε δωρητές, χορηγούς και εμπλεκόμενους φορείς.

Σε ετήσια βάση και στο σύνολο των προγραμμάτων της οργάνωσης, οι Γιατροί του Κόσμου ανακοινώνουν στο ευρύ κοινό τα αποτελέσματα και τα επιτεύγματα τους μέσω της ετήσιας έκθεσης προγραμματικής δράσης της οργάνωσης, η οποία δημοσιεύεται στην κεντρική ιστοσελίδα mdmgreece.gr και παράλληλα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στις λίστες επαφών της οργάνωσης, οι οποίες εμπεριέχουν τις διευθύνσεις μελών και εκπροσώπων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, κοινωφελών ιδρυμάτων, χορηγών και θεσμικών εταίρων, αποφεύγοντας την εκτύπωση και την έντυπη αλληλογραφία, σεβόμενοι το περιβάλλον και ακολουθώντας την συλλογική προσπάθεια για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του φορέα.

Ευγενία Θάνου, Γενική Διευθύντρια Γιατρών του Κόσμου

m.vasilakis
About m.vasilakis