Συνέντευξη: Κοινωφελές Ίδρυμα Α.Κ. Λασκαρίδη

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Α.Κ. Λασκαρίδη ιδρύθηκε στις αρχές του 2016. Κίνητρο για τη δημιουργία του ήταν η αγάπη για την Ελλάδα – τους ανθρώπους, τη θάλασσα και τον πολιτισμό της.

Η Δρ Αγγελική Κοσμοπούλου, Εκτελεστική Διευθύντρια του Κοινωφελούς Ιδρύματος Α.Κ. Λασκαρίδη απαντάει στις ερωτήσεις μας σχετικά με την παροχή υποστήριξης σε Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις.

1. Λίγα λόγια για το Κοινωφελές Ίδρυμα Α.Κ. Λασκαρίδη

Η δραστηριότητα του Ιδρύματος απαντά στις προτεραιότητες της κοινωνίας των πολιτών, δίνοντας έμφαση σε τέσσερις θεματικές:

  • Την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της ρύπανσης σε ακτές και βυθούς
  • Την ενίσχυση της απασχόλησης και την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας
  • Την ενίσχυση κοινωνικά και οικονομικά ευάλωτων ομάδων
  • Την προώθηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας σε όλο το εύρος της κοινωνικής και οικονομικής ζωής.

Το Ίδρυμα λειτουργεί υβριδικά. Σχεδιάζει δικά του προγράμματα, συνεργάζεται με άλλους φορείς σε κοινές δράσεις, ενώ υποστηρίζει δράσεις άλλων οργανισμών στους βασικούς τομείς ενδιαφέροντός του. Στόχος του είναι να λειτουργήσει ως καταλύτης σε ζωτικά ζητήματα για την Ελλάδα και, μέσα από αποδοτικές συνεργασίες, να επιφέρει μεγαλύτερες και ταχύτερες αλλαγές από εκείνες που θα μπορούσε να επιφέρει λειτουργώντας αφ΄εαυτού.

2. Το Κοινωφελές Ίδρυμα Α.Κ. Λασκαρίδη δραστηριοποιείται σε τρεις τομείς: Άνθρωποι, Περιβάλλον και Συλλογικό Συμφέρον. Θα μπορούσατε να μας πείτε που επικεντρώνονται τα προγράμματά σας;

Τα προγράμματά μας επικεντρώνονται στην καταπολέμηση της ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών, στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, καθώς και στην υποστήριξη κοινωνικά ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τα δικά μας προγράμματα, αλλά και μέσα από συνέργειες και συνεργασίες με οργανισμούς και φορείς που έχουν ως αντικείμενο το θαλάσσιο περιβάλλον. Για εμάς, η συνεργασία είναι μια στρατηγική επιλογή που αντανακλάται στο σύνολο του έργου μας.

Πιστεύουμε ότι τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα που επιδιώκουμε προϋποθέτουν την ανταλλαγή απόψεων, τη σύνθεση καλών πρακτικών και την επίτευξη συνεργειών στο πεδίο. Σε αυτό το πλαίσιο, πέρα από τις διμερείς συνεργασίες με φορείς, πήραμε την πρωτοβουλία για τη δημιουργία του «Δικτύου Συνεργασίας Για Το Θαλάσσιο Περιβάλλον»  (https://diktyogiatithalassa.gr/), με τη συμμετοχή 28 μελών από τους χώρους των ιδρυμάτων, των ΟΚοιΠ, της ακαδημαϊκής κοινότητας, του ερευνητικού χώρου και των επιχειρήσεων.

3. Μπορείτε να μας αναφέρετε τους τρόπους με τους οποίους παρέχετε υποστήριξη σε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις;

Παρέχουμε κατά κύριο λόγο οικονομική υποστήριξη σε οργανώσεις, ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς, για την προώθηση προγραμμάτων συμβατών με τον σκοπό μας. Επίσης, πιστεύοντας στον καταλυτικό ρόλο των μη κυβερνητικών οργανώσεων και του τρίτου τομέα εν γένει, κατά καιρούς ενισχύουμε οργανώσεις για την κάλυψη των λειτουργικών τους εξόδων ή την ενίσχυση των δεξιοτήτων των στελεχών τους (capacity building). Ρόλος των κοινωφελών ιδρυμάτων δεν είναι μόνον η υποστήριξη των προγραμμάτων με αποδέκτες το ευρύ κοινό, αλλά και η ενίσχυση μιας κουλτούρας που προωθεί την αλληλεγγύη, τη συνεργασία και τη δημιουργία κοινωνικού αντικτύπου.

4. Με ποιο τρόπο μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί σας μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που επιθυμεί να συνεργαστεί με το Κοινωφελές Ίδρυμα Α. Κ. Λασκαρίδη;

Το Ίδρυμά μας εξετάζει προτάσεις και συνεργασίες για τους τομείς ενδιαφέροντός του ανά τρίμηνο, είτε με βάση ανοιχτές προσκλήσεις, είτε όχι.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα μας www.aclcf.org και να επικοινωνήσουν μαζί μας για πληροφορίες στο [email protected], ή στα 210-3647972-3.

5. Θα μπορούσατε να μας πείτε λίγα λόγια για το πρόγραμμα SeaChange Greek Islands που σχεδίασε και υλοποιεί το Ίδρυμα;

Στόχος του προγράμματος SeaChange Greek Islands που σχεδίασε και υλοποιεί το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη είναι να συμβάλλει στην αλλαγή της σχέσης μας με τη θάλασσα. Να μας παρακινήσει να κατανοήσουμε την αξία του περιβάλλοντος, να διατηρήσουμε την ομορφιά της παρθένας φύσης, να συνεργαστούμε για την προστασία του πιο σημαντικού μας περιουσιακού στοιχείου. Το πρόγραμμα παρεμβαίνει αποτελεσματικά στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος με μια δέσμη δράσεων σε 10 νησιά των Κυκλάδων. Συνδυάζοντας την επιστημονική γνώση, την εμπειρία από τον χώρο της εκπαίδευσης, τη δουλειά στο πεδίο, καθώς και τις καλές διεθνείς πρακτικές, αναλαμβάνει δράση σε τομείς αιχμής για την προστασία της θάλασσας και την υποστήριξη των ανθρώπων της.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τους κατοίκους και επισκέπτες των νησιών, εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα παιδιά του δημοτικού σχολείου, πρόγραμμα citizen science για εφήβους και καθαρισμοί ακτών και βυθών. Καθώς η ενεργός συμμετοχή των κατοίκων των νησιών και η δέσμευσή τους για την υποστήριξη των αξιών του προγράμματος αποτελούν προϋπόθεση για την επιτυχία και τη μακροπρόθεσμη αλλαγή νοοτροπίας και συμπεριφοράς, όλες οι δράσεις πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα και με τη συνεργασία των νησιωτικών δήμων. Επίσης, σε κάθε νησί ορίζεται ο τοπικός πρεσβευτής του προγράμματος που ενδυναμώνει τους υπόλοιπους κατοίκους και συμβάλλει στην αλλαγή νοοτροπίας και συνηθειών.

6. Ποιες πρωτοβουλίες πιστεύετε ότι απουσιάζουν από το οικοσύστημα των ΟΚοιΠ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα σήμερα;

Ο χώρος των ΟΚοιΠ έχει οργανωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια – και είναι σημαντική η δουλειά που έχει κάνει το HIGGS στην ενδυνάμωση των οργανώσεων, καθώς και στον γενικότερο εξορθολογισμό του τοπίου, με προγράμματα όπως ο «ΘΑΛΗΣ – Χαρτογράφηση & Αξιολόγηση Ελληνικών Μη-Κερδοσκοπικών Οργανώσεων». Πιστεύω πως οι ανάγκες του χώρου περιλαμβάνουν την προώθηση της συνεργασίας για την αποφυγή αλληλοεπικάλυψης και τη δημιουργία πολλαπλασιαστικού οφέλους, την εκπαίδευση των στελεχών στο ειδικό αντικείμενο κάθε οργάνωσης καθώς και στις βασικές λειτουργίες της, την εξωστρέφεια και τη διατήρηση μιας ανοιχτής ματιάς και προοπτικής, πέρα από τις ανάγκες της στιγμής.

Μεταβείτε στην ιστοσελίδα του Κοινωφελούς Ιδρύματος Α.Κ. Λασκαρίδη.

Ευχαριστούμε θερμά την Δρ Αγγελική Κοσμοπούλου και το Κοινωφελές Ίδρυμα Α.Κ. Λασκαρίδη για αυτή τη συνέντευξη.

Higgs
About Higgs