Οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών, Καινοτομία και Τεχνολογία

Αν κάποιος χρειαζόταν να περιγράψει με λίγες λέξεις τις οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών στην Ελλάδα, δύσκολα θα χρησιμοποιούσε στην περιγραφή του λέξεις όπως καινοτομία ή τεχνολογία. Σε αντίθεση με την τάση των techstart-ups, των νεοφυών δηλαδή επιχειρήσεων που στηρίζονται σε μια τεχνολογική καινοτομία/προϊόν, οι περισσότερες ΜΚΟ, στοχεύοντας σε κύρια κοινωνικά ζητήματα, δεν δείχνουν να δίνουν μεγάλη έμφαση στην τεχνολογική καινοτομία.

Η πανδημική κρίση επέφερε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο ο χώρος λειτουργεί, και όπως και με την υπόλοιπη κοινωνία, εισήλθε, κατά τρόπο απότομο βέβαια, σε μια νέα τεχνολογική εποχή. Όπως, όμως, αποκάλυψε η έρευνα του HIGGSτο 2021 για το επίπεδο ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών στις οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών, η είσοδος αυτών στις οργανώσεις δεν συνοδεύτηκε από μια εις βάθος ένταξή τους στην καθημερινή λειτουργία.

Για παράδειγμα, πολλές οργανώσεις άρχισαν να χρησιμοποιούν το slack για τις εσωτερικές τους άμεσες επικοινωνίες, πόσες, όμως, χρησιμοποιούν “reacji” (δηλαδή emoji reactions) που προσφέρουν ταχύτητα; Αντίστοιχα, με την ενεργοποίηση και για την Ελλάδα του Google for Non-Profits,πολλές οργανώσεις χρησιμοποιούν πλέον τις σχετικές υπηρεσίες, συχνά, όμως, αγνοώντας μέρος των δυνατοτήτων διασύνδεσης που αυτές προσφέρουν.

Φυσικά, στο οικοσύστημα υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες που έφεραν τη λειτουργία οργανώσεων στη «νέα εποχή», με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που μερικές από αυτές τις εξαιρετικές περιπτώσεις παρουσιάζονται στο τρέχον τεύχος του Civil Society Updates και υπό μια έννοια δείχνουν τον δρόμο. Πρόκειται για βέλτιστες πρακτικές που αφορούν στην ίδια την κύρια λειτουργία οργανώσεων – άλλωστε ως επί το πλείστον πολλές οργανώσεις έχουν έτσι κι αλλιώς ενσωματώσει κάποιες τουλάχιστον νέες τεχνολογίες στις διάφορες δράσεις τους (για παράδειγμα χρήση tablets, online forms, υλοποίηση σεμιναρίων μέσω Zoom, κα). Έτσι, οργανώσεις όπως το Μπορούμε αξιοποιούν εργαλεία CRMγια τη διαχείριση των σχέσεών του με τρίτα μέρη, ενώ το GIVMEDδημιουργεί το ίδιο εφαρμογές που χρησιμοποιεί στο πεδίο!

Αυτό που επιπρόσθετα παρατηρείται, εν μέρει λόγω και της κοινωνικής αποστασιοποίησης της προηγούμενης περιόδου, είναι η αδυναμία συχνά να περάσει η πληροφορία για σχετικές πρακτικές κάποιων οργανώσεων στο ευρύτερο οικοσύστημα. Αυτή η εν πολλοίς αδύναμη ροή πληροφόρησης οδηγεί στη γέννηση καινοτομιών και σχετικών πρωτοβουλιών σε «απομόνωση», δηλαδή χωρίς να έχει υπάρξει ερέθισμα που γεννήθηκε για παράδειγμα από συζητήσεις με άλλες οργανώσεις, γεγονός που τις καθιστά λιγότερες και συχνά λιγότερο ουσιαστικές. Άλλωστε, αυτό εν μέρει έδειξαν και τα αποτελέσματα πολλών πρωτοβουλιών που στόχευαν στη χρηματοδότηση ιδεών τεχνολογικής καινοτομίας από οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών.

Αυτήν την αδύναμη ροή θέλουμε να ενισχύσουμε, ξεκινώντας με το τρέχον τεύχος του CSUαλλά και με πρόσθετες πρωτοβουλίες που θα αρχίσουμε να παρουσιάζουμε τους επόμενους μήνες. Μέχρι τότε προτείνουμε να διαβάσετε τα παραδείγματα, να προβληματιστούμε και να κινητοποιηθούμε για ένα οικοσύστημα ακόμα πιο σύγχρονο τεχνολογικά!

Σωτήρης Πετρόπουλος

m.vasilakis
About m.vasilakis