Solidarity Now & Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Το SolidarityNow (SN) είναι ένα μη κερδοσκοπικό Σωματείο που ιδρύθηκε το 2013 για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πιο ευάλωτων και περιθωριοποιημένων ομάδων της κοινωνίας μας, χωρίς διακρίσεις. Οραματιζόμαστε έναν κόσμο αλληλεγγύης, ελπίδας και ανεκτικότητας, όπου οι άνθρωποι ζουν με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.

Αποστολή μας να βελτιώσουμε τις ζωές των ανθρώπων και να τους ενδυναμώσουμε να δημιουργήσουν μια δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία.

Για να επιτευχθεί αυτό, εφαρμόζουμε μια σειρά από προγράμματα σε όλη τη χώρα, υποστηρίζοντας τους πιο ευπαθείς συνανθρώπους μας να συμμετέχουν ενεργά στη δημιουργία μιας ανοιχτής κοινωνίας, όπου η διαφορετικότητα και η ετερότητα είναι θετικά στοιχεία για τη ζωή όλων. 

Γι’ αυτό, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε προγράμματα που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή, την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, την ένταξη στην αγορά εργασίας, την προώθηση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρόσφατα δημοσιεύσαμε τη νέα στρατηγική μας για την τριετία 2023-2025. Μπορείτε να τη διαβάσετε εδώ

Η οργάνωση από το 2016 υλοποιεί προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ. Η συμμετοχή στα διακρατικά αυτά προγράμματα, η αναζήτηση εταίρων από άλλα κράτη μέλη και η υποβολή και σύνταξη προτάσεων χρηματοδότησης προς την ΕΕ είναι μια αρκετά χρονοβόρα και απαιτητική διαδικασία που πολλές φορές δεν καταλήγει σε θετικά αποτελέσματα, λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού. Παρόλα αυτά, η υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων διακρατικών προγραμμάτων είναι πολύ σημαντική, ενώ αποτελεί και βασική πηγή χρηματοδότησης. Μέχρι σήμερα, έχουν υλοποιηθεί συνολικά εννέα (9) ευρωπαϊκά προγράμματα με ετήσια έως τριετή διάρκεια, στο πλαίσιο των χρηματοδοτήσεων HORIZON, ERASMUS+ και ΑΜΙF, όπου η οργάνωση συμμετείχε  είτε ως επικεφαλής είτε ως εταίρος του σχήματος.Επιπλέον, έχουμε συμμετάσχει σε πολλές άλλες διακρατικές προτάσεις που κατατέθηκαν προς χρηματοδότηση στην ΕΕ. 

Μια από τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει το SolidarityNow στον τομέα της χρηματοδότησης είναι η δυσκολία εξασφάλισης συνεχούς/σταθερής χρηματοδότησης, δυσκολία που είναι εντούτοις κοινή για το σύνολο σχεδόν των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών. 

Η έλλειψη σταθερής χρηματοδότησης,  μπορεί να προκαλέσει ασφυκτική πίεση στην οργάνωση, στους εργαζόμενους , αλλά και στους άμεσα και έμμεσα ωφελούμενούς της. Κάθε φορά που διακόπτεται μια χρηματοδότηση η οργάνωση «χάνει» το έμπειρο προσωπικό στο οποίο έχει επενδύσει. Επιπλέον, ένα μέρος των διοικητικών δαπανών που συνήθως καλύπτεται από επιχορηγούμενα προγράμματα (συνήθως 7-10% είναι το ποσοστό των έμμεσων δαπανών) μένει ακάλυπτο, με αποτέλεσμα να απειλείται η εύρυθμη λειτουργία της οργάνωσης στην περίπτωση που η λήξη ενός προγράμματος δεν συνδυάζεται με έναρξη ενός άλλου.   

Ένας τρόπος για να περιορίσεις τέτοιους κραδασμούς είναι η αναζήτηση και εξασφάλιση ποικίλων χρηματοδοτικών πηγών. Η χρήση δηλαδή διαφορετικών χρηματοδοτικών καναλιών (diversification of funding) όπως: οι Χρηματοδοτήσεις από θεσμικούς φορείς (ΕΕ, Κρατικούς Φορείς κτλ.), Ιδρύματα της Ελλάδος ή του εξωτερικού, Ιδιώτες δωρητές, Εταιρείες, κ.α. Μια τέτοια στρατηγική ανεύρεσης πόρων εξασφαλίζει στην οργάνωση βιωσιμότητα και συνέχιση των βασικών προγραμμάτων της χωρίς να δημιουργούνται χρηματοδοτούμενα κενά. Παράλληλα, μια τέτοια στρατηγική επιτρέπει στην οργάνωση την ανάπτυξη νέων καινοτόμων προγραμμάτων που θα συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της, αλλά και στη μεγέθυνση του κοινωνικού της αντικτύπου. 

10 χρόνια μετά

Αυτή η χρονιά είναι ο 10ος χρόνος λειτουργίας του SolidarityNow, 10 χρόνια προσφοράς και αλληλεγγύης στην πράξη, 10 χρόνια συνεχούς παρουσίας δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη. κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων και μέχρι σήμερα έχουμε υποστηρίξει περισσότερους από 350.000 συνανθρώπους μας, ενώ έχουμε απασχολήσει 1500 άτομα ανθρώπινο δυναμικό, αναπτύσσοντας παράλληλα ένα ενεργό δίκτυο 600 εθελοντών. 

Σημαντικοί αριθμοί:

  •  Βρήκαμε στέγη σε δομές και διαμερίσματα σε όλη την Ελλάδα, σε 6.792 αιτούντες άσυλο την περίοδο των μεγάλων προσφυγικών ροών (2016-2020) 
  • Υποστηρίξαμε περισσότερους από 2.000 άνεργους συμπολίτες μας να βρουν εργασία
  • Περισσότεροι από 3.000 ενήλικοι πρόσφυγες έχουν παρακολουθήσει μαθήματα ελληνικών και σχεδόν 4.000 γυναίκες έχουν ενδυναμωθεί μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων υποστήριξης. 
  • 21.000 παιδιά και οικογένειες υποστηρίχθηκαν μέσω προγραμμάτων παιδικής προστασίας σε 30 ανοιχτές δομές φιλοξενίας προσφύγων στην ενδοχώρα 
  • 298 ασυνόδευτα παιδιά στεγάστηκαν και έλαβαν ψυχοκοινωνική, νομική υποστήριξη, αλλά και δράσεις εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης & 
  • 2.553 παιδιά με μεταναστευτικό ή προσφυγικό προφίλ γράφτηκαν στο σχολείο, ενώ 5.000 παιδιά υποστηρίχτηκαν με ενισχυτική διδασκαλία (μαθήματα ελληνικών, αγγλικών) τη σχολική χρονιά 2021-2022. 

Το έργο μας σε αριθμούς αποτυπώνει την ικανότητά της οργάνωσης να ανταποκρίνεται και να προσφέρει στήριξη και βοήθεια κάθε φορά που υπάρχει ανάγκη σε όποιον τη χρειάζεται αδιακρίτως, ενώ σημαντικό εργαλείο για τη μέτρηση του κοινωνικού αντικτύπου αποτελούν και οι έρευνες ικανοποίησης που πραγματοποιούμε σε τακτική βάση, με τις οποίες αποτυπώνεται ο βαθμός ικανοποίησης των ωφελούμενών μας από τα διάφορα προγράμματα και δράσεις μας.

Προτάσεις προς άλλες οργανώσεις

Μια οργάνωση για να εξασφαλίσει ένα βιώσιμο πρόγραμμα λειτουργίας θα πρέπει να μπορεί να διευρύνει τις διαθέσιμες χρηματοδοτικές πηγές και να κάνει χρήση αυτών. Συνεπώς, καλό θα ήταν να μην περιορίζεται μόνο σε συγκεκριμένες τακτικές ανεύρεσης πόρων, όπως έχει γίνει αναφορά παραπάνω, αλλά να εντάξει στη στρατηγική της έναν συνδυασμό των παραπάνω καναλιών/ πηγών χρηματοδότησης, εφόσον φυσικά ταιριάζουν στο έργο και τη φυσιογνωμία της. Επιπρόσθετα, η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα μπορεί να προσφέρει στην οργάνωση μακροπρόθεσμο ορίζοντα ανάπτυξης, ευκαιρίες για νέες συνεργασίες, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ανάπτυξη νέων πεδίων δράσης. Σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη ότι τα ευρωπαϊκά προγράμματα είναι απαιτητικά (και στη σύνταξη και στην υλοποίησή τους), ενώ απαιτούν και ένα ποσό που θα πρέπει να καλυφθεί από τον οργανισμό (ιδία συμμετοχή).

Στο SolidarityNow πιστεύουμε «στη δύναμη της δημοκρατίας, της αληθινής και ουσιαστικής συμμετοχής, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης». 

Στόχος μας είναι η ενδυνάμωση όλων των ανθρώπων που βιώνουν κάποιας μορφής κοινωνικό αποκλεισμό, ώστε να γίνουν ισότιμα και ενεργά μέλη της κοινωνίας μας.  Δουλεύουμε συνεργατικά με όλους μας τους εταίρους τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη σχεδιάζοντας και υλοποιώντας από κοινού προγράμματα που θα καταστίσουν το όραμά μας, πραγματικότητα, τη δημιουργία μιας κοινωνίας ανοιχτής, συμπεριληπτικής χωρίς αποκλεισμούς για τους λιγότερο προνομιούχους συνανθρώπους μας. 

Φαίη Κουτζούκου, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια, SolidarityNow

m.vasilakis
About m.vasilakis