Συνέντευξη: ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα

Το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα υποστηρίζει ελληνικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που συμβάλλουν στην κοινωνική βελτίωση δίνοντας έμφαση στην Τρίτη ηλικία. Το Ίδρυμα πραγματοποιεί δωρεές στους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας, της υγείας, της παιδείας, της τέχνης και του πολιτισμού και των επιστημών και χρηματοδοτεί μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που έχουν επιδείξει αποτελεσματική διοίκηση και επιτύχει σημαντικά, διαχρονικά και αισθητά αποτελέσματα.

Η κυρία Βάλια Φράγκου, Σύμβουλος Διοικητικού Συμβουλίου στο TIMA Κοινωφελές Ίδρυμα, απαντάει στις ερωτήσεις του HIGGS όσον αφορά στην παροχή χρηματοδοτήσεων σε Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις.

1. Γνωρίζουμε ότι το ίδρυμα ΤΙΜΑ εστιάζει σε δωρεές που αφορούν στην τρίτη ηλικία. Θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια για τους λόγους που σας οδήγησαν σε αυτήν την επιλογή; Εξετάζετε το ενδεχόμενο να διευρύνετε τις δράσεις σας και προς άλλες κατευθύνσεις που αφορούν στην κοινωνία των πολιτών;

Η τρίτη ηλικία είναι η κύρια ομάδα στόχος του Ιδρύματος. Πραγματοποιούνται δωρεές και προς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που εξυπηρετούν άλλες πληθυσμιακές ομάδες, αλλά, σε ετήσια βάση, η πλειοψηφία των δωρεών του Ιδρύματος έχει ηλικιωμένους επωφελούμενους. Στα τέσσερα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Ιδρύματος (2012 – 2015), υλοποιήθηκαν 100 δωρεές με πάνω από 61.000 επωφελούμενους, 60% εκ των οποίων είναι άνω των 65 ετών. Οι δωρεές έχουν ευνοήσει έναν στους 85 ηλικιωμένους στην Ελλάδα.

Οι κύριοι λόγοι που οδήγησαν στην έμφαση που δίδεται σε προγράμματα υποστήριξης ηλικιωμένων είναι η μειωμένη διαθεσιμότητα πηγών χρηματοδότησης προς τη συγκεκριμένη ομάδα καθώς και η περιπλοκότητα των αναγκών που τη χαρακτηρίζουν. Διεθνείς έρευνες έχουν δείξει ότι περισσότερες χρηματοδοτήσεις κατευθύνονται προς άλλες ομάδες επωφελούμενων όπως τα παιδιά και ότι η τρίτη ηλικία παραμένει χαμηλά στις επιλογές των δωρητών. Επιπλέον, το γήρας επιφέρει τη σταδιακή εξασθένιση των λειτουργιών του οργανισμού με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι ανάγκες και η δυσκολία αντιμετώπισής τους. Το Ίδρυμα, σύμφωνα με το πενταετές στρατηγικό του σχέδιο, σκοπεύει να συνεχίσει να εστιάζει σε δωρεές που αφορούν στην τρίτη ηλικία χωρίς να αποκλείει άλλες ομάδες επωφελούμενων.

2. Από τη χρονική στιγμή που θα λάβετε μια πρόταση προς χρηματοδότηση, πόσος χρόνος απαιτείται είτε για τη θετική είτε για την αρνητική αξιολόγηση και την αντίστοιχη ενημέρωση;

Ο αιτών οργανισμός λαμβάνει ενημέρωση για την παραλαβή του αιτήματος δωρεάς εντός λίγων ημερών. Το αίτημα είτε προχωρά σε αξιολόγηση είτε απορρίπτεται. Η έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης ή η γραπτή ενημέρωση απόρριψης είναι άμεση. Ο σημαντικότερος παράγοντας που ορίζει τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης είναι η ταχύτητα με την οποία ο οργανισμός συγκεντρώνει και αποστέλλει τα απαιτούμενα έγγραφα. Στις περισσότερες περιπτώσεις μεσολαβούν τρεις με έξι μήνες από την ημέρα παραλαβής ενός αιτήματος μέχρι την τελική έγκριση της δωρεάς. Το Ίδρυμα δέχεται αιτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

3. Όταν χρηματοδοτείτε ένα έργο, η συμβολή σας περιορίζεται στην οικονομική ενίσχυση, ή προσφέρετε και τη δυνατότητα γενικότερης υποστήριξης του προγράμματος;

Στη χρηματοδότηση ενός έργου, η συμβολή του Ιδρύματος δεν περιορίζεται στην οικονομική ενίσχυση. To Ίδρυμα θεωρεί τους δωρεοδόχους του ως συνεργάτες και τους ενισχύει ποικιλοτρόπως. Εκτός από την παροχή πληροφοριών και τη δικτύωση, το Ίδρυμα οργανώνει προγράμματα για την  ενδυνάμωση ικανοτήτων μη κερδοσκοπικών οργανισμών. Ένα παράδειγμα αντίστοιχου προγράμματος είναι η διοργάνωση του εκπαιδευτικού σεμιναρίου «Εργαλεία Αποτελεσματικής Διαχείρισης και Βιωσιμότητας για Δομές Μακροχρόνιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το σεμινάριο εστιάζει τόσο σε ζητήματα καθημερινής διαχείρισης και λειτουργίας όσο και σε θέματα γεροντολογίας και απευθύνεται σε στελέχη μη κερδοσκοπικών δομών μακροχρόνιας φροντίδας ηλικιωμένων απ’ όλη την Ελλάδα. Το τελευταίο τρίμηνο υλοποιείται επίσης πιλοτικά η παροχή εξατομικευμένης συμβουλευτικής σε θέματα γεροντολογίας σε 13 δομές μακροχρόνιας φροντίδας ηλικιωμένων σε συνεργασία με δύο έμπειρους γεροντολόγους.

Από το 2015 το Ίδρυμα ενσωματώνει στις δωρεές του στοιχεία ενδυνάμωσης ικανοτήτων. Η συγκεκριμένη παροχή είναι εξατομικευμένη και σχεδιάζεται σε συνεργασία με ειδικούς όπως το HIGGS.

4. Η χρηματοδότηση που προσφέρετε καταβάλλεται συνολικά στην αρχή, στο τέλος ή σε δόσεις;

Ο προγραμματισμός της καταβολής της αξίας της δωρεάς εξαρτάται από το αντικείμενο της χρηματοδότησης. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της παροχής μηνιαίων πακέτων τροφίμων υλοποιούνται μηνιαίες πληρωμές ενώ για την προμήθεια εξοπλισμού πραγματοποιούνται μεμονωμένες πληρωμές. Η πληρωμή υλοποιείται με την υποβολή των νόμιμων παραστατικών και των σχετικών εγγράφων.

5. Κατά καιρούς το ίδρυμα ΤΙΜΑ έχει συνεργαστεί με άλλα ιδρύματα που επίσης χρηματοδοτούν και στηρίζουν τις προσπάθειες των ΟΚοιΠ στην Ελλάδα. Μπορείτε να μας αναφέρετε μερικά από τα σημαντικότερα οφέλη που πιστεύετε ότι προέκυψαν μέσα από αυτή τη διαδικασία, τόσο για την πλευρά των ιδρυμάτων, όσο και για την πλευρά των οργανώσεων;

Το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα συνεργάζεται με άλλα ιδρύματα με ποικίλους τρόπους. Οι συνεργασίες μπορεί να αφορούν στην απλή ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με οργανώσεις ή στην πραγματοποίηση συγχρηματοδοτήσεων, συμπληρωματικών δωρεών και άλλων χρηματοδοτικών πρωτοβουλιών. Το Ίδρυμα συμμετέχει σε συγχρηματοδοτήσεις χωρίς περιορισμό στο ποσοστό συνδρομής επί της συνολικής χρηματοδότησης. Οι συμπληρωματικές δωρεές υλοποιούνται σε συνδυασμό με δωρεές άλλων ιδρυμάτων με στόχο την επέκταση και τον εμπλουτισμό προγραμμάτων. Παράδειγμα άλλων χρηματοδοτικών πρωτοβουλιών αποτελεί το πρόγραμμα «Σημεία Στήριξης» που υλοποιείται από το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση και τη Φιλανθρωπική Οργάνωση “Hellenic Hope”. Μέσω του προγράμματος χρηματοδοτούνται δράσεις μικρής κλίμακας με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας και της αποτελεσματικότητας.

Οι χρηματοδοτικές συνεργασίες μεταξύ Ιδρυμάτων προσδίδουν ένα πολλαπλασιαστικό και πολυδιάστατο χαρακτήρα στις δωρεές με αποτέλεσμα τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού αντίκτυπου. Γεγονός που αποτελεί ένα σημαντικό όφελος και για τα ιδρύματα και για τους δωρεοδόχους οργανισμούς. Για τους οργανισμούς επιτυγχάνεται επίσης η υλοποίηση έργων που δε δύνανται να πραγματοποιηθούν από έναν χρηματοδότη. Επιπλέον, οι συγκεκριμένες συνεργασίες διευρύνουν τις πηγές εσόδων των οργανώσεων με αποτέλεσμα να μη δημιουργείται εξάρτηση από έναν ή λίγους χρηματοδότες. Αυτή η πρακτική συνεισφέρει στη μακροχρόνια βιωσιμότητα των οργανισμών. Για τα ιδρύματα οι συνεργασίες συμβάλλουν στην πιο αποτελεσματική εκπλήρωση των καταστατικών τους σκοπών. Οι συνεργασίες μεταξύ ιδρυμάτων αποτελούν επίσης μια βέλτιστη πρακτική, ένα παράδειγμα προς μίμηση για τη συνεργασία μεταξύ των οργανώσεων.

Μεταβείτε στην ιστοσελίδα του ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα

Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Φράγκου για αυτήν τη συνέντευξη και ευχόμαστε στο ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα κάθε επιτυχία στο εξαιρετικό του έργο.

Higgs
About Higgs