Συνέντευξη BAYER – Χορηγός GSD Accelerator

  • Μπορείτε να μας εξηγήσετε περισσότερα σχετικά με το πρόγραμμα “Accelerator” που υποστηρίζετε και πώς συμβάλλει στην ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών;

Το εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί ένα εξειδικευμένο εκπαιδευτικό και συμβουλευτικό πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο, ώστε να σταθεί αρωγός σε οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚοιΠ) και άλλες μη κερδοσκοπικές πρωτοβουλίες, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της περιβαλλοντικής / πράσινης και βιώσιμης ανάπτυξης (είτε εξ ολοκλήρου, είτε σε επιμέρους δράσεις). Η ανάπτυξη δεξιοτήτων και πρακτικής βοήθειας μπορεί να βοηθήσει τις ΜΚΟ και ευρύτερα τις κοινωνικές επιχειρήσεις στη χώρα μας να δημιουργήσουν ένα ισχυρό οικοσύστημα ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι σύγχρονες προκλήσεις, όπως οι βαθιές περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της πληθυσμιακής αύξησης  και του περιορισμού των φυσικών πόρων. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα, η Bayer Ελλάς, εστιάζει όχι μόνο στην παροχή βοήθειας σε ΜΚΟ, που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εκπλήρωση του σκοπού τους, φροντίζοντας για την επιτυχή εξέλιξή τους στην ελληνική αγορά, αλλά και στην ανάδειξη του περιβαλλοντικού παράγοντα και της αειφόρου ανάπτυξης ως θέματα προτεραιότητας για την  ελληνική κοινωνία.

  • Ποια ήταν η κινητήρια δύναμη πίσω από την απόφαση της Bayer να υποστηρίξει αυτό το πρόγραμμα και ποιος είναι ο στόχος της εταιρείας σε αυτό το πλαίσιο;

Η Bayer Ελλάς μέσω των δράσεων και των πρωτοβουλιών της στον τομέα της πράσινης και βιώσιμης ανάπτυξης, αποδεικνύει την προσήλωση στους στόχους που η ίδια έχει θέσει για ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, αποφασίσαμε να υποστηρίξουμε το πρόγραμμα «Green and Sustainable Development Accelerator» του οργανισμού HIGGS καθώς αναγνωρίζουμε το πόσο σημαντική είναι η ενδυνάμωση και η στρατηγική υποστήριξη των οργανισμών της χώρας μας. Με αυτή τη συμμετοχή μας δίνουμε την ευκαιρία σε μία οργάνωση να αξιοποιήσει όλες τις ευκαιρίες ώστε να αποκτήσει χρήσιμη καθοδήγηση αλλά και πρόσβαση σε χρηματοδότηση, που έχει ανάγκη για την εξέλιξή της. Η αειφορία και η καινοτομία άλλωστε εξακολουθούν να  αποτελούν βασικούς πυλώνες της στρατηγικής μας και θα σταθούμε ενεργοί αρωγοί στις δράσεις που τις προάγουν. 

  • Ποια είναι τα κύρια οφέλη που η Bayer προβλέπει από αυτήν τη συνεργασία με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών μέσω του προγράμματος “Accelerator”;

Στόχος της Bayer Ελλάς είναι να ενισχύσει τον θετικό της αντίκτυπο στην κοινωνία και να συμβάλει στην αντιμετώπιση βασικών προκλήσεων, μέσα από τη στενή συνεργασία με οργανώσεις που διαθέτουν την απαραίτητη και σχετική εμπειρία και δυναμική.   Ως εκ τούτου, η ανάπτυξη του προγράμματος “Accelerator” του HIGGS, θα έχει μόνο θετικό πρόσημο για την εταιρεία μας. Ενισχύοντας τη δράση των οργανισμών και αξιοποιώντας τις  καινοτόμες ιδέες και το πάθος τους σε συνδυασμό με τη δική μας τεχνογνωσία και πόρους, είναι βέβαιο ότι θα παραχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα, ώστε να βοηθήσουμε όσους έχουν ανάγκη. Από αυτή τη συνεργασία αναμένουμε να γνωρίσουμε νέες προοπτικές και ιδέες για την αντιμετώπιση των κοινωνικών ζητημάτων, που μπορούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη αποτελεσματικών και βιώσιμων λύσεων. Μας δίνεται έτσι μια μοναδική δυνατότητα, να  βελτιώσουμε συλλογικά τις προσεγγίσεις μας για την επίτευξη των κοινών μας στόχων για την ανάπτυξη καινοτόμων  λύσεων και δράσεων που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και αντιμετωπίζουν τις περιβαλλοντικές προκλήσεις.

  • Πώς η Bayer προωθεί την κοινωνική ευθύνη και τη δράση για το κοινό καλό μέσω των πρωτοβουλιών της;

Στην Bayer Ελλάς, δίνουμε προτεραιότητα στην κοινωνική ευθύνη και προωθούμε ενεργά δράσεις για το κοινό καλό μέσα από τις διάφορες πρωτοβουλίες μας, καθώς η ΕΚΕ αποτελεί αναπόσπαστο και βασικό στοιχείο του στρατηγικού σχεδιασμού μας.  Ένας από τους βασικούς μας στόχους είναι η βελτίωση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής με στόχο τον θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και με όραμα το «Υγεία και Τροφή για όλους».

Οι  δράσεις  μας είναι μία ισχυρή δέσμευση για την κοινωνία και είμαστε πεπεισμένοι ότι για να επιτύχουμε το επιθυμητό θετικό κοινωνικό αντίκτυπο, πρέπει και όλοι μας οι εργαζόμενοι να προσφέρουν ενεργά και να αλληλοεπιδρούν με την κοινωνία.  Ως εκ τούτου, η Bayer Ελλάς μαζί με τους εργαζόμενούς της ακολουθεί κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές, υποστηρίζοντας την Ελληνική Κοινωνία και τους συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε πραγματική ανάγκη. Έτσι, έχουμε αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με δράσεις που εμπλέκουν ενεργά τους ανθρώπους της Bayer και τους φέρνουν σε επαφή με τις εκάστοτε ομάδες του κοινωνικού συνόλου σε σειρά από τομείς: Έρευνα και εκπαίδευση (π.χ. Πρόγραμμα υποτροφιών), Υγεία και διαβίωση (π.χ. Υποστήριξη των πολιτών σε απομακρυσμένα νησιά του Αιγαίου, Υποστήριξη συλλόγων, Υποστήριξη ατόμων με προβλήματα όρασης, Υποστήριξη Συλλόγων Ασθενών σε εκπαιδευτικά και ενημερωτικά προγράμματα και ενέργειες κ.λπ.), Επιχειρηματικότητα (π.χ. συνεργασίες με στρατηγικούς εταίρους όπως η Εθνική Τράπεζα, το πρόγραμμα Level-up| G4A, στήριξη νέων ερευνητριών μέσω του Greek women in stem κ.λπ.), δωρεές προϊόντων και εξοπλισμού σε σχολεία ή άλλους φορείς και προγράμματα εθελοντισμού. Με αυτόν τον τρόπο εμείς μιλάμε πλέον για Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη με Συμμετοχή & Διάδραση ή όπως ονομάζουμε την ΕΚΕ στην Bayer, Εταιρική Κοινωνική Συμμετοχή (Ε.Κ.Σ.), δίνοντας έτσι μια ακόμα διάσταση στην έννοια. 

  • Μπορείτε να μας δώσετε παραδείγματα επιτυχίας ή συγκεκριμένα προγράμματα που έχουν προκύψει από την συνεργασία της Bayer με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών;

Στην Bayer Ελλάς έχουμε αναπτύξει ένα σύνολο πρωτοβουλιών  στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας και προβαίνουμε σε ουσιαστικές ενέργειες, που έχουν στόχο να οδηγήσουν στην καλυτέρευση της ποιότητας ζωής ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.

Μια σημαντική πρωτοβουλία κοινωνικής καινοτομίας  που έχει αναπτύξει  η Βayer Ελλάς είναι το Fireathon. Στόχος ήταν να βοηθήσει ομάδες πολιτών να συνεργαστούν για να δημιουργήσουν τεχνολογικές λύσεις πυρασφάλειας ανίχνευσης, καταγραφής και πυρόσβεσης πυρκαγιών. Το Fireathon  που ξεκίνησε από το Μάτι και αξιοποιήθηκε από τους αντίστοιχους  Δήμους αποτελεί ένα από τα πρώτα έργα “citizenscience” στην Ελλάδα. Πρόκειται για  δύο digital εφαρμογές για θέματα πυρκαγιάς, που σχεδιάστηκαν από ευαισθητοποιημένους πολίτες και αναπτύχθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν από την Bayer. Συγκεκριμένα, αφορά στην εφαρμογή WTFire, που εκπαιδεύει σε θέματα έγκαιρης αντίδρασης την ώρα της πυρκαγιάς και στην εφαρμογή MCMS (Municipality Crisis Management System) που βοηθάει στον αποτελεσματικό συντονισμό των εμπλεκομένων φορέων.  

Aκόμα, Ιδιαιτέρως σημαντική είναι και η συνεισφορά μας σε δράσεις αναδάσωσης και αποκατάστασης του φυσικού πλούτου στην Εύβοια και στην Πελοπόννησο, υποστηρίζοντας την πρωτοβουλία We4All, συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση των συνεπειών της μεγάλης αυτής καταστροφής. Η συνεργασία αυτή περιλάμβανε τη φύτευση 1.500 καρποφόρων δέντρων σε περιοχές της Βόρειας Εύβοιας που επλήγησαν, με επιπτώσεις όχι μόνο στο πράσινο της περιοχής, αλλά και στην τοπική οικονομία. 

Στο ίδιο πλαίσιο, αξίζει να αναφέρουμε και τις επιπλέον δράσεις πρόληψης, διαχείρισης και αντιμετώπισης, ανακούφισης των πληγέντων αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος, από μεγάλες φυσικές καταστροφές, όπως πλημμύρες και φωτιές για τις οποίες η  Bayer Ελλάς έχει λάβει και τιμητική διάκριση καθώς ήταν ανάμεσα στις πρώτες εταιρείες που ανταποκρίθηκαν στις καταστροφές. Συγκεκριμένα, προχώρησε σε δωρεά προϊόντων της προς τους εθελοντές και πυροσβέστες αλλά και με χρηματική δωρεά για την αποκατάσταση ζημιών και αγορά εξοπλισμού για τα ιατρεία των περιοχών που επλήγησαν, σε συνεργασία με τη ΜΚΟ ΔΕΣΜΟΣ. 

Δεν σταματάμε όμως εκεί. Ειδικότερα για τον κλάδο της Υγείας η στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας της Bayer Ελλάς μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την υποστήριξη κατοίκων ακριτικών νησιών του Αιγαίου σε σταθερή και πολύχρονη συνεργασία  με την Ομάδα Αιγαίου καθώς και την παροχή φαρμάκων, τροφίμων και εκπαιδευτικού υλικού σε πρόσφυγες και μετανάστες προκειμένου να συμβάλει ουσιαστικά στην περίθαλψη και τη διαβίωσή τους. 

  • Πώς βλέπετε τον ρόλο του ιδιωτικού τομέα στην υποστήριξη και την προώθηση πρωτοβουλιών για το κοινό καλό και τη βελτίωση της κοινωνίας;

Είναι προφανές πως ο ιδιωτικός τομέας διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην υποστήριξη και προώθηση των πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της κοινωνίας στο σύνολό της καθώς μπορεί να συνδράμει με πόρους, τεχνογνωσία και επιρροή που, όταν αξιοποιηθούν αποτελεσματικά, μπορούν να έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο σε σειρά από τομείς. Συμμετέχοντας ενεργά σε συνεργασίες και πρωτοβουλίες που αντιμετωπίζουν κοινωνικές προκλήσεις, οι εταιρείες μπορούν να βοηθήσουν στη γεφύρωση των κενών στην υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και πολλά άλλα. Αυτές οι συνεργασίες όχι μόνο ενισχύουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη, αλλά και προωθούν την καινοτομία και δημιουργούν κοινή αξία. 

Η συνεργασία μας με το HIGGS στο πρόγραμμα «Accelerator» αποτελεί απόδειξη αυτής της πεποίθησης. Αξιοποιώντας τη γνώση και την εμπειρία μας στον κλάδο, δίνουμε την ευκαιρία στους οργανισμούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα να αναπτύξουν πρωτοποριακές λύσεις που έχουν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και το περιβάλλον. Συνδυάζοντας τις προσπάθειές μας με αυτές του HIGGS τελικά προάγουμε  ενεργά τις δράσεις και πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται στον τομέα της πράσινης και βιώσιμης ανάπτυξης προς όφελος όλων μας.

  • Ποιο είναι το όραμα της Bayer για το μέλλον των πρωτοβουλιών που υποστηρίζει στον τομέα της κοινωνίας των πολιτών;

Δέσμευσή μας είναι να συμβάλλουμε ενεργά στην ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών προωθώντας συνεργασίες και υποστηρίζοντας έργα που αντιμετωπίζουν κοινωνικές ανάγκες και πρωτοβουλίες,  που προωθούν βιώσιμες πρακτικές, προστατεύουν το περιβάλλον και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κοινοτήτων. Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τις επόμενες γενιές και αγωνιζόμαστε για μια κοινωνία όπου όλοι έχουν ίση πρόσβαση σε ευκαιρίες και μία ανθρωπότητα με ίση και επαρκή πρόσβαση σε υγεία και τροφή.

Συντονίζουμε τις δράσεις μας ώστε να ενδυναμώσουμε τα άτομα και τις κοινότητες, παρέχοντάς τους εργαλεία, γνώσεις και δεξιότητες που τους είναι απαραίτητες για την επιτυχία. Η μακροπρόθεσμη στρατηγική μας επικεντρώνεται στην ενίσχυση της κοινωνίας μέσω της προώθησης της καινοτομίας, της συνεργασίας και της συμμετοχικότητας. Προωθούμε τον διάλογο και την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών, προκειμένου να προωθήσουμε τη συλλογική δράση προς μια ευημερούσα κοινωνία.

Σε αυτή την κατεύθυνση όλοι εμείς στην Bayer Ελλάς, είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι και νιώθουμε τιμή για κάθε δράση που αναπτύσσουμε και ως εταιρία  θα στηρίζουμε κάθε καινοτόμο προσπάθεια, κάθε πρωτοβουλία που δημιουργεί λύσεις ικανές να αλλάξουν την ζωή μας.  

Σόνια Μουσαβερέ

Head of Communications – CSE Country Lead – BAYER

m.vasilakis
About m.vasilakis