Τα προγράμματα του ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ και η συμβολή του στην εκπαίδευση

Κωνσταντίνος Φύσσας
Project Manager ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ – Psychology Lecturer, Derby University -Εκπαιδευτής Ενηλίκων

Το ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ είναι ένας ανεξάρτητος μη κυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2013 για τη προαγωγή του παιχνιδιού κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας και τη διασφάλιση του δικαιώματος των παιδιών στο παιχνίδι. Το ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ιδρύθηκε με σκοπό να συμβάλει στην βελτίωση της υγείας των παιδιών και στην αναγνώριση της αξίας του παιχνιδιού για όλη την κοινωνία. Στη δεκαετή διαδρομή τουέχει λάβει μέρος σε αρκετά προγράμματα και έργα.

To ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ συμμετέχει στο έργο ERASMUS + με τίτλο “Education Out of the Box” που στοχεύει στην ανάπτυξη δράσεων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων. Το έργο στοχεύει στην ισορροπία μεταξύ ψηφιακής διδασκαλίας/ψηφιακής εκπαίδευσης, μη τυπικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης στο εξωτερικό χώρο. Ο στόχος είναι να επιλυθεί η πραγματική ανάγκη αναδιοργάνωσης της εκπαίδευσης γύρω από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και να υποστηριχθούν οι εκπαιδευτικοί βελτιώνοντας τις ψηφιακές τους δεξιότητες.

Το έργο ”Education Out of The Box” έχει δημιουργήσει μια διαδικτυακή πλατφόρμα (https://education-outofthebox.eu/) που συγκεντρώνει μεθόδους, εργαλεία και πρακτικές από όλο τον κόσμο και προσφέρει δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Το έργο συντονίζεται από τον οργανισμό FAPEL από το Λουξεμβούργο και συμμετέχουν οι οργανισμοί: Henellux από το Βέλγιο, SLA από τη Λιθουανία, Bulgarian National Union of Teachers από τη Βουλγαρία, Institute For Entrepreneurship Development, ΙDEC και το ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ από την Ελλάδα.

Το έργο:
1. Υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς ώστε να αναπτύξουν ψηφιακές δεξιότητες σύμφωνα με τις πραγματικές μαθησιακές ανάγκες των μαθητών τους
2. Απαντάει στην ανάγκη εκσυγχρονισμού & ψηφιακού μετασχηματισμού των συστημάτων εκπαίδευσης & κατάρτισης σε όλη την Ευρώπη
3. Ενισχύει την ικανότητα των σχολείων να παρέχουν υψηλής ποιότητας ψηφιακή εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς
4. Αναπτύσσει υψηλής ποιότητας ψηφιακό περιεχόμενο, διαδικτυακών πόρων και εργαλείων

Το ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ επίσης συμμετέχει στο έργο ERASMUS + με τίτλο “LISTEN- Community Learning for Social Inclusion”, που συνδέει σχολεία και οργανισμούς που δίνουν έμφαση στην κοινωνική ένταξη.
Το έργο συντονίζεται από τον οργανισμό Liberi Tutti στη Ιταλία και συμμετέχουν οι οργανισμοί: Family and Job απο την ΤσεχίαAκαταΜάκατα από την Ελλάδα, Baby Erasmus – Escuela Infantil Conde de Elda από την Ισπανία και ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ από την Ελλάδα.
Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός υψηλής ποιότητας μοντέλου πρώιμης παιδικής ηλικίας και φροντίδας που προάγει την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και εμπλέκοντας ενεργά τις τοπικές κοινότητες. Οι εταίροι θα συν-σχεδιάσουν καινοτόμα περιβάλλοντα μάθησης χρησιμοποιώντας τυπικές και μη τυπικές μεθοδολογίες για την ενίσχυση του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ των παιδιών, των εκπαιδευτικών, των οικογενειών και μιας ευρύτερης κοινωνίας των πολιτών.

Με βάση τα παραπάνω o οργανισμός έχει διαπιστώσει ότι η συνεργασία με τα τυπικά πλαίσια εκπαίδευσης προσφέρει βελτιωμένες ευκαιρίες μάθησης καθώς έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε τεχνογνωσία, πόρους και εμπειρίες από τον πραγματικό κόσμο που μπορούν να εμπλουτίσουν το μαθησιακό περιβάλλον στα σχολεία.

Μέσα από τα έργα που υλοποιεί ο οργανισμός έχει τη δυνατότητα να επικεντρωθεί σε συγκεκριμένα κοινωνικά ζητήματα, όπως τα δικαιώματα των παιδιών και θέματα που αφορούν την ένταξη και την ενσωμάτωση όλων των παιδιών. Η συνεργασία αυτή επιτρέπει στα σχολεία να διευρύνουν το πρόγραμμα σπουδών τους και να ενσωματώσουν αυτά τα σημαντικά θέματα, βοηθώντας παιδαγωγούς και εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν μια βαθύτερη κατανόηση αυτών των ζητημάτων και ενισχύοντας την αίσθηση της ευθύνης τους.

Ίσως όμως το πιο σημαντικό είναι ότι ο οργανισμός έχει τη δυνατότητα να προάγει τη βιωματική μάθηση επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν πρακτικές δεξιότητες μέσω της βιωματικής μάθησης. Αυτός ο τρόπος μάθησης προάγει την κριτική σκέψη, την επίλυση προβλημάτων, την ομαδική εργασία και την ενσυναίσθηση. Επιπλέον ενισχύει τους δεσμούς με την τοπική κοινότητα. Μέσω κοινών πρωτοβουλιών, τα σχολεία μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτά τα δίκτυα και να προωθήσουν τη συμμετοχή της κοινότητας, δημιουργώντας την αίσθηση του ανήκειν και ενθαρρύνοντας όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας να γίνουν ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες.

Μέσω της συνεργασίας που έχει ο οργανισμός με τα σχολεία μπορούμε να συμβάλουμε σε σημαντικές κοινωνικές αλλαγές. Με την αύξηση της ευαισθητοποίησης, τη συμμετοχή παιδαγωγών και εκπαιδευτικών και την υλοποίηση έργων που καλύπτουν πραγματικές ανάγκες, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τοπικές και ευρωπαϊκές προκλήσεις. Αυτή η συνεργασία βοηθά να ενσταλάξει το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης και δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αναλάβουν δράση, έχοντας ουσιαστικό αντίκτυπο στις κοινότητές τους.

Η συνεργασία μας με τα σχολεία και τους παιδικούς σταθμούς ενισχύει τις εκπαιδευτικές εμπειρίες, προωθεί τη συμμετοχή της κοινότητας και καλλιεργεί την αίσθηση της ευθύνης στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές.

m.vasilakis
About m.vasilakis